Công văn 118/TCT-DTTT

Công văn số 118/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách trên các báo cáo kế toán thuế từ 1/1/2007

Nội dung toàn văn Công văn 118/TCT-DTTT hướng dẫn sửa đổ Mục lục ngân sách trên các báo cáo kế toán thuế từ 1/1/2007


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 118 /TCT-DTTT
V/v: hướng dẫn sửa đổi bổ sung MLNS trên các báo cáo kế toán thuế từ 1/1/2007

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào Quyết định số 53/2006/QĐ-BTC ngày 04/10/2006, Công văn số 12602/BTC-NSNN ngày 12/10/2006 và Quyết định số 74/2006/QĐ-BTC ngày 20/12/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/1/2007. Để phù hợp với hệ thống chỉ tiêu giao dự toán thu nội địa năm 2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện việc chuyển đổi và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán thuế như sau:

1. Chuyển đổi hệ thống chỉ tiêu các khoản phí và lệ phí: cách chuyển đổi từ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (MLNS) hiện hành sang hệ thống MLNS mới theo Quyết định 53, Quyết định 74 và Công văn 12602 nêu trên (bảng 01 đính kèm).

2. Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trên Báo cáo thu nội địa (BC3A và BC3B):

2.1. Sửa tên tiểu mục 03, mục 027 “Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng” thành “Lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam”: dùng để hạch toán khoản lợi nhuận sau thuế được chia của Chính phủ Việt Nam của liên doanh dầu khí Vietsopetro.

2.2. Bổ sung tiểu mục 04, mục 027 “Dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam” vào chỉ tiêu “Thu về dầu thô” trên các báo BC3A, BC3B: dùng để hạch toán khoản dầu lãi được chia của Chính phủ Việt Nam theo các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC).

2.3. Chỉ tiêu “Tổng thu nội địa tính cân đối” và “Tổng thu ngành thuế quản lý tính cân đối”: từ năm 2007, không bao gồm các khoản thuế thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh xổ số kiến thiết (thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế môn bài và thu khác).

2.4. Chuyển các khoản hiện nay không còn chính sách thu, chỉ phát sinh thu nợ vào chỉ tiêu thu khác của từng khu vực kinh tế như mục 022 “thu sử dụng vốn ngân sách”, mục 024.99 “thu khấu hao cơ bản khác”, mục 025 “thu hồi vốn của doanh nghiệp nhà nước”, mục 003 “thuế chuyển thu nhập”, cụ thể:

- Trên báo cáo BC3A-CT, BC3B-CT:

+ Khu vực DNNN và NQD: chỉ tiêu “thu khác” gồm tổng cộng của 4 mục 022, 024.99, 025 và 062.04 “các khoản thu khác của ngành Thuế”.

+ Khu vực ĐTNN: chỉ tiêu “thu khác” gồm tổng cộng của 2 mục 003 và 062.04.

+ Thu từ xổ số kiến thiết: chỉ tiêu “thu khác” gồm tổng cộng của 2 mục 022 và 062.04.

+ Mỗi mục được thể hiện trên một dòng.

- Trên báo cáo BC3A-TH: chỉ tiêu “thu khác” chỉ thể hiện trên 1 dòng, gồm tổng cộng tất cả các mục nêu trên và được lấy từ dòng “thu khác” của BC3A-CT.

2.5. Tách mục 021 “thu sự nghiệp” của từng khu vực kinh tế (Khu vực DNNN, thu khác ngân sách) thành 1 chỉ tiêu riêng và hạch toán vào khu vực “thu khác ngân sách”, riêng khoản “thu sự nghiệp do xã quản lý” vẫn thuộc khu vực “thu cố định tại xã”.

2.6. Các khoản phí và lệ phí:

- Các khoản phí và lệ phí không tính vào cân đối, gồm: Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (Mục 033.01); Phí kiểm dịch thực vật (Mục 033.02); Phí chợ (Mục 035.02); Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (036); Phí an ninh, trật tự (038.03); Phí thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội (039); Phí vệ sinh (042.06).

- Các loại phí, lệ phí có trong danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ, nhưng không có trong danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ, nếu phát sinh số thu nợ đọng, hạch toán Mục 062 (thu khác), Tiểu mục 99 (các khoản thu khác).

- Thủy lợi phí (gồm thủy lợi phí và phí sử dụng nước (tiền nước)); Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô hạch toán vào Mục 062 (thu khác), Tiểu mục 99 (các khoản thu khác) theo quy định tại Công văn 12602/BTC-NSNN ngày 12/10/2006 của Bộ Tài chính.

2.7. Bổ sung Mục 051, tiểu mục 014 “thu tiền phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện” vào khu vực “thu khác ngân sách” và “thu cố định tại xã”; bổ sung Mục 067, tiểu mục 02, 99 vào khu vực “thu cố định tại xã”.

3. Các báo cáo kế toán khác (BC2, BC2B, BC4A, BC4B, BC5, BC5C, BC6, BC7, BC10,…): sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu tương ứng theo hệ thống chỉ tiêu trên báo cáo thu nội địa (BC3A và BC3B).

4. Các nội dung sửa đổi, bổ sung về MLNS có liên quan đến ứng dụng trên máy tính, Tổng cục sẽ nâng cấp ứng dụng phù hợp với quy định mới.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn theo các qui định tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế (Ban Dự toán thu thuế) theo địa chỉ email: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ([email protected]) để Tổng cục Thuế có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm TH & TK thuế;
- Các Ban quản lý;
- Ban Cải cách, Thanh tra;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, DTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai


Bảng số 01

 

BẢNG HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ TỪ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH SANG QUY ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2006/QĐ-BTC NGÀY 04/10/2006

(Áp dụng từ 01/01/2007)

 

DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THEO CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

CÓ HIỆU LỰC ĐẾN CUỐI NĂM 2006

MỤC

TIỂU MỤC

HƯỚNG DẪN
CHUYỂN ĐỔI

DANH MỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ

THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 53

CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU NĂM 2007

THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

THEO QUYẾT ĐỊNH 53

1

2

3

4

5

6

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản

033

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Phí sử dụng nước (tiền nước)

033

02

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

033

03

01

Đổi tên TM

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Phí kiểm dịch thực vật

033

04

02

"

Phí kiểm dịch thực vật

Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

033

05

03

"

Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Phí kiểm soát giết mổ động vật

033

06

04

"

Phí kiểm soát giết mổ động vật

Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật

033

07

05

"

Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật

 

033

 

06

Ban hành mới

Phí kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi

Phí kiểm tra vệ sinh thú y

033

08

07

Đổi tên TM

Phí kiểm tra vệ sinh thú y

Phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

033

09

08

"

Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Phí kiểm nghiệm thuốc thú y

033

10

09

"

Phí kiểm nghiệm thuốc thú y

Phí kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

033

11

10

"

Phí kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

 

033

 

11

Ban hành mới

Phí bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

034

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

Phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

034

01

01

 

Phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, nguyên vật liệu;

034

02

02

 

Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, nguyên vật liệu;

Phí xây dựng;

034

03

03

 

Phí xây dựng;

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính;

034

04

04

 

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính;

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

034

05

05

 

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư

035

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực thương mại, đầu tư

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O);

035

01

01

 

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O);

Phí chợ;

035

02

02

 

Phí chợ;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hoá;

035

03

03

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hoá;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản;

035

04

04

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp;

035

05

05

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng;

035

06

06

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực xây dựng;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại;

035

07

07

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

035

08

08

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

035

09

09

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế;

035

10

10

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp;

035

11

11

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

035

12

12

 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ;

 

035

 

13

Ban hành mới

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực môi trường;

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

035

13

14

Đổi tên TM

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền;

035

14

15

"

Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu, thuyền;

Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay;

035

15

16

"

Phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay;

Phí thẩm định dự án đầu tư

035

16

17

Đổi tên phí, TM

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bao gồm: thẩm định phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật;

035

17

18

Đổi tên TM

Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật;

Phí thẩm định tổng dự toán

035

18

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

035

 

19

Ban hành mới

Phí thẩm định các đồ án quy hoạch;

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản;

035

19

20

Đổi tên TM

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản;

Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch;

035

20

21

"

Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch;

Phí đấu thầu, đấu giá;

035

21

22

"

Phí đấu thầu, đấu giá;

Phí thẩm định kết quả đấu thầu;

035

22

23

"

Phí thẩm định kết quả đấu thầu;

Phí giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.

035

23

24

"

Phí giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

036

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Phí sử dụng đường bộ

036

01

01

 

Phí sử dụng đường bộ;

Phí sử dụng đường thuỷ nội địa (phí bảo đảm hàng giang)

036

02

02

 

Phí sử dụng đường thủy nội địa (phí bảo đảm hàng giang);

Phí sử dụng đường biển

036

03

03

 

Phí sử dụng đường biển;

Phí qua cầu

036

04

04

 

Phí qua cầu;

Phí qua đò

036

05

05

 

Phí qua đò;

Phí qua phà

036

06

06

 

Phí qua phà;

Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển

036

07

07

 

Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển;

Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng, bến thủy nội địa

036

08

08

 

Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc cảng, bến thủy nội địa;

Phí sử dụng cảng hàng không

036

09

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

 

 

09

Ban hành mới

Phí sử dụng cảng cá

Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng

036

10

10

 

Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng;

Phí bảo đảm hàng hải

036

11

11

 

Phí bảo đảm hàng hải;

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường biển

036

12

12

 

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường biển;

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường thủy nội địa

036

13

13

 

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường thủy nội địa;

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực hàng không

036

14

14

 

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực hàng không;

Phí trọng tải tàu, thuyền

036

15

15

 

Phí trọng tải tàu, thuyền;

Phí luồng, lạch đường thủy nội địa

036

16

16

 

Phí luồng, lạch đường thủy nội địa;

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước

036

17

17

 

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước;

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt thủy sản

036

18

18

 

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt thủy sản.

Phí thuộc lĩnh vực thông tin liên lạc

037

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực thông tin, liên lạc

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

037

01

01

 

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện;

Phí bảo vệ tần số vô tuyến điện;

037

02

02

 

Phí bảo vệ tần số vô tuyến điện;

Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet;

037

03

03

Đổi tên phí

Phí cấp tên miền, địa chỉ Internet;

Phí sử dụng kho số viễn thông;

037

04

04

 

Phí sử dụng kho số viễn thông;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí;

037

05

05

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

037

06

06

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu thăm dò điều tra địa chất và khai thác mỏ;

037

07

07

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu thăm dò điều tra địa chất và khai thác mỏ;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu tài nguyên khoáng sản khác;

037

08

08

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu tài nguyên khoáng sản khác;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí;

037

09

09

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường nước và không khí;

Phí thư viện;

037

10

10

 

Phí thư viện;

Phí khai thác tư liệu tại các Bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn hoá;

037

11

11

 

Phí khai thác tư liệu tại các Bảo tàng, khu di tích lịch sử, văn hoá;

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ;

037

12

12

 

Phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ;

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

037

13

13

 

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính;

Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông.

037

14

14

 

Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông.

Phí thẩm định điều kiện hoạt động Internet

037

15

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

038

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

038

01

01

Tách TM 01 thành TM 01,02

Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

02

Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;

Phí an ninh, trật tự;

038

02

03

Đổi tên TM

Phí an ninh, trật tự;

Phí phòng cháy, chữa cháy;

038

03

04

"

Phí phòng cháy, chữa cháy;

 

038

 

05

Ban hành mới

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

 

038

 

06

Ban hành mới

Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển;

 

038

 

07

Ban hành mới

Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển;

 

038

 

08

Ban hành mới

Phí thẩm định cấp phép hoạt động cai nghiện ma tuý;

 

038

 

09

Ban hành mới

Phí thẩm định cấp phép hoạt động hoá chất nguy hiểm, thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro hoá chất mới sản xuất, sử dụng ở Việt Nam;

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nước;

038

04

10

Đổi tên TM

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước;

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

038

05

11

Đổi tên phí, TM

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

038

06

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội

039

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội

Phí giám định di vật

039

01

01

Nhập TM 01,02,03 thành TM01

Phí giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

Phí giám định cổ vật

039

02

Phí giám định bảo vật quốc gia

039

03

Phí tham quan danh lam thắng cảnh;

039

04

02

Đổi tên TM

Phí tham quan danh lam thắng cảnh;

Phí tham quan di tích lịch sử;

039

05

03

"

Phí tham quan di tích lịch sử;

Phí tham quan công trình văn hoá;

039

06

04

"

Phí tham quan công trình văn hoá;

Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;

039

07

05

"

Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;

Phí thẩm định kịch bản phim và phim;

039

08

06

"

Phí thẩm định kịch bản phim và phim;

Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn;

039

09

07

"

Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn;

Phí thẩm định nội dung xuất bản phẩm; chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác;

039

10

08

"

Phí thẩm định nội dung xuất bản phẩm; chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác;

Phí giới thiệu việc làm.

039

11

09

"

Phí giới thiệu việc làm.

Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

040

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ giấy phép hành nghề

040

06

06

 

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề;

Phí dự thi, dự tuyển

040

07

07

 

Phí dự thi, dự tuyển.

Phí thuộc lĩnh vực y tế

041

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực y tế

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật

041

02

02

 

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật;

Phí chuẩn đoán thú y

041

03

03

 

Phí chẩn đoán thú y;

Phí y tế dự phòng

041

04

04

 

Phí y tế dự phòng;

Phí giám định y khoa

041

05

05

 

Phí giám định y khoa;

Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc

041

06

06

 

Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc;

Phí kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc

041

07

07

 

Phí kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc;

Phí kiểm nghiệm thuốc

041

08

08

 

Phí kiểm nghiệm thuốc;

Phí kiểm nghiệm mỹ phẩm

041

09

09

 

Phí kiểm nghiệm mỹ phẩm;

Phí kiểm dịch y tế

041

10

10

 

Phí kiểm dịch y tế;

Phí kiểm dịch trang thiết bị y tế

041

11

11

 

Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế;

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

041

12

12

 

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi

041

13

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược

041

14

13

Đổi tên phí, TM

Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y;

 

 

 

14

Ban hành mới

Phí thẩm định đăng ký kinh doanh thuốc;

 

 

 

15

Ban hành mới

Phí thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký.

Phí thuộc LV KH công nghệ & môi trường

042

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

042

01

01

 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Phí bảo vệ môi trường đối với: khí thải từ việc sử dụng than đá và các loại nhiên liệu đốt khác

042

02

02

Đổi tên phí

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải;

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

042

03

03

 

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

Phí bảo vệ môi trường về tiếng ồn

042

04

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng

042

05

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản khác

042

06

04

Đổi tên phí, TM

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Phí lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

042

07

05

Đổi tên phí, TM

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Phí vệ sinh;

042

08

06

Đổi tên TM

Phí vệ sinh;

Phí phòng, chống thiên tai;

042

09

07

"

Phí phòng, chống thiên tai;

Phí xét nghiệm, thẩm định, giám định về sở hữu công nghiệp;

042

10

08

"

Phí xét nghiệm, thẩm định, giám định về sở hữu công nghiệp;

Phí tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp;

042

11

09

"

Phí tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp;

Phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại các tài liệu sở hữu công nghiệp;

042

12

10

"

Phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại các tài liệu sở hữu công nghiệp;

Phí lập và gửi đơn đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp;

042

13

11

"

Phí lập và gửi đơn đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp;

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp;

042

14

12

"

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp;

Phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ về văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

042

15

13

"

Phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ về văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch;

042

16

14

"

Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch;

Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch;

042

17

15

"

Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch;

Phí sử dụng dịch vụ an toàn bức xạ;

042

18

16

"

Phí sử dụng dịch vụ an toàn bức xạ;

Phí thẩm định an toàn bức xạ;

042

19

17

"

Phí thẩm định an toàn bức xạ;

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ và môi trường

042

20

18

Tách TM 20 thành TM 18, 19

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học công nghệ;

042

19

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về môi trường;

 

042

 

20

Ban hành mới

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi;

 

042

 

21

Ban hành mới

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất;

 

042

 

22

Ban hành mới

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

042

21

23

Đổi tên TM

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ;

Phí kiểm định phương tiện đo lường.

042

22

24

"

Phí kiểm định phương tiện đo lường.

Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan

043

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hải quan

Phí cung cấp thông tin về tài chính doanh nghiệp;

043

01

01

 

Phí cung cấp thông tin về tài chính doanh nghiệp;

Phí phát hành, thanh toán tín phiếu kho bạc

043

02

02

 

Phí phát hành, thanh toán tín phiếu kho bạc;

Phí phát hành, thanh toán trái phiếu kho bạc

043

03

03

 

Phí phát hành, thanh toán trái phiếu kho bạc;

Phí tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình do ngân sách nhà nước đảm bảo

043

04

04

 

Phí tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình do ngân sách nhà nước đảm bảo;

Phí phát hành trái phiếu đầu tư để huy động vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

043

05

05

Đổi tên phí

  Phí phát hành, thanh toán trái phiếu đầu tư để huy động vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;

Phí bảo quản, cất giữ các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá  tại Kho bạc Nhà nước;

043

06

06

 

Phí bảo quản, cất giữ các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá  tại Kho bạc Nhà nước;

Phí cấp bảo lãnh của Chính phủ (do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp)

043

07

07

 

Phí cấp bảo lãnh của Chính phủ (do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp);

Phí cấp bảo lãnh của Quỹ hỗ trợ phát triển

043

08

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

 

 

08

Ban hành mới

Phí quản lý cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Phí sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán

043

09

09

 

Phí sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán;

Phí hoạt động chứng khoán

043

10

10

 

Phí hoạt động chứng khoán;

Phí thuộc lĩnh vực tư pháp

044

 

 

 

Phí thuộc lĩnh vực tư pháp

Án phí hình sự;

044

01

01

 

Án phí hình sự;

Án phí dân sự;

044

02

02

 

Án phí dân sự;

Án phí kinh tế;

044

03

03

 

Án phí kinh tế;

Án phí lao động;

044

04

04

 

Án phí lao động;

Án phí hành chính;

044

05

05

 

Án phí hành chính;

Phí giám định tư pháp;

044

06

06

 

Phí giám định tư pháp;

Phí cung cấp thông tin về cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

044

07

07

 

Phí cung cấp thông tin về cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

Phí cung cấp thông tin về thế chấp tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

044

08

08

 

Phí cung cấp thông tin về thế chấp tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

Phí cung cấp thông tin về bảo lãnh tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

044

09

09

 

Phí cung cấp thông tin về bảo lãnh tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm;

Phí cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính;

044

10

10

 

Phí cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính;

Phí cấp bản sao trích lục bản án, quyết định;

044

11

11

 

Phí cấp bản sao trích lục bản án, quyết định;

Phí cấp bản sao bản án, quyết định;

044

12

12

 

Phí cấp bản sao bản án, quyết định;

Phí cấp bản sao giấy chứng nhận xoá án;

044

13

13

 

Phí cấp bản sao giấy chứng nhận xoá án;

Phí thi hành án;

044

14

14

 

Phí thi hành án;

Phí trọng tài

044

15

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Phí tống đạt, uỷ thác tư pháp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

044

16

15

Đổi tên TM

Phí tống đạt, uỷ thác tư pháp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

 

044

 

16

Ban hành mới

Phí xuất khẩu lao động;

 

044

 

17

Ban hành mới

Phí phá sản;

 

044

 

18

Ban hành mới

Phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm theo pháp luật về cạnh tranh;

 

044

 

19

Ban hành mới

Phí giải quyết việc nuôi con nuôi đối với người nước ngoài;

 

044

 

20

Ban hành mới

Phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân

045

 

 

 

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân

Lệ phí quốc tịch;

045

01

01

 

Lệ phí quốc tịch;

Lệ phí hộ tịch; hộ khẩu, chứng minh nhân dân

045

02

02

Tách TM 02 thành TM 02,03

Lệ phí hộ tịch;

 

03

Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại cửa khẩu biên giới;

045

03

04

Đổi tên TM

Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại cửa khẩu biên giới;

Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài;

045

04

05

"

Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài;

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài;

045

05

06

"

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài;

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

045

06

07

"

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài;

045

07

08

"

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài;

Lệ phí giải quyết việc phá sản doanh nghiệp

045

08

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp;

045

09

09

 

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp;

 

 

 

10

Ban hành mới

Lệ phí kháng cáo;

 

 

 

11

Ban hành mới

Lệ phí toà án liên quan đến trọng tài;

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

045

10

12

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

045

11

13

"

Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

 

 

 

14

Ban hành mới

Lệ phí cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

046

 

 

 

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Lệ phí trước bạ nhà đất;

046

01

01

Nhập TM 01,02 thành TM 01

Lệ phí trước bạ;

Lệ phí trước bạ tài sản khác (ô tô, xe máy, tàu thuyền);

046

02

Lệ phí địa chính;

046

16

02

Đổi tên TM

Lệ phí địa chính;

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm;

046

03

03

 

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả;

046

04

04

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả;

Lệ phí nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

046

05

05

 

Lệ phí nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

046

06

06

 

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

Lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu CN

046

07

07

Đổi tên phí

Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, khôi phục hiệu lực văn bằng bảo hộ;

Lệ phí công bố thông tin sở hữu công nghiệp

046

08

08

Đổi tên phí

Lệ phí đăng bạ, công bố thông tin sở hữu công nghiệp;

Lệ phí cấp thẻ người đại diện sở hữu công nghiệp

046

09

09

Đổi tên phí

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp;

Lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

046

10

10

 

Lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

046

11

11

 

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông

046

12

12

Tách TM 12 thành TM 12,13

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông (không kể phương tiện giao thông đường thuỷ);

13

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đường thuỷ;

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công

046

13

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

046

 

14

Ban hành mới

Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

Lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay

046

14

15

Đổi tên TM

Lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay;

Lệ phí cấp biển số nhà

046

15

16

"

Lệ phí cấp biển số nhà;

 

046

 

17

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh

047

 

 

 

Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với hộ kinh doanh cá thể;

047

01

01

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với hộ kinh doanh cá thể;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với doanh nghiệp tư nhân;

047

02

02

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với doanh nghiệp tư nhân;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

047

03

03

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty cổ phần;

047

04

04

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty cổ phần;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty hợp danh;

047

05

05

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với công ty hợp danh;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với doanh nghiệp nhà nước;

047

06

06

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với doanh nghiệp nhà nước;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

047

07

07

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin;

047

08

08

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin;

Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y;

047

09

09

 

Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y;

Lệ phí cấp chứng nhận kết quả giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

047

10

10

 

Lệ phí cấp chứng nhận kết quả giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng;

047

11

11

 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng;

Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y;

047

12

12

 

Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y;

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y;

047

13

13

 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y;

Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật mới;

047

14

14

Đổi tên phí

Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam;

047

15

15

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam;

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

047

16

16

 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động nghề cá đối với tàu nước ngoài tại Việt Nam

047

17

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản

047

18

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

047

 

17

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thuỷ sản;

Lệ phí cấp phép hoạt động điều tra địa chất và khai thác mỏ;

047

19

18

Đổi tên TM

Lệ phí cấp phép hoạt động điều tra địa chất và khai thác mỏ;

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản;

047

20

19

"

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản;

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất;

047

21

20

"

Lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất;

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng;

047

22

21

Đổi tên phí và TM

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: thiết kế quy hoạch xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và giám sát thi công xây dựng;

Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;

047

23

22

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài;

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

047

24

23

"

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực;

Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

047

25

24

"

Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại;

047

26

25

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại;

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

047

27

26

"

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

047

28

27

"

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư;

047

29

28

"

Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư;

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

047

30

29

"

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa;

Lệ phí cấp giấy phép vận tải liên vận;

047

31

30

"

Lệ phí cấp giấy phép vận tải liên vận;

Lệ phí kiểm tra và công bố bến, cảng;

047

32

31

"

Lệ phí kiểm tra và công bố bến, cảng;

Lệ phí cấp phép, chứng nhận về kỹ thuật, an toàn, vận chuyển hàng không;

047

33

32

"

Lệ phí cấp phép, chứng nhận về kỹ thuật, an toàn, vận chuyển hàng không;

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện;

047

34

33

Đổi tên phí và TM

Lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện;

Lệ phí cấp giấy phép in tem bưu chính;

047

35

34

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy phép in tem bưu chính;

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

047

36

35

"

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Lệ phí cấp phép hoạt động cho cơ sở bức xạ;

047

37

36

"

Lệ phí cấp phép hoạt động cho cơ sở bức xạ;

Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

047

38

37

"

Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Lệ phí cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt;

047

39

38

"

Lệ phí cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt;

Lệ phí cấp phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

047

40

39

"

Lệ phí cấp phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

Lệ phí cấp thẻ, cấp phép hành nghề, hoạt động văn hoá thông tin;

047

42

41

"

Lệ phí cấp thẻ, cấp phép hành nghề, hoạt động văn hoá thông tin;

Lệ phí cấp phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam đối với công ty nước ngoài

047

43

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí cấp phép hoạt động khoa học và công nghệ;

047

44

42

Đổi tên phí và TM

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

Lệ phí cấp phép sản xuất phương tiện đo;

047

45

43

Đổi tên TM

Lệ phí cấp phép sản xuất phương tiện đo;

Lệ phí đăng ký uỷ quyền kiểm định phương tiện đo;

047

46

44

"

Lệ phí đăng ký uỷ quyền kiểm định phương tiện đo;

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng;

047

47

45

"

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng;

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng;

047

48

46

"

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng;

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính

047

49

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

047

50

47

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

Lệ phí xét đơn và cấp bảo lãnh của Chính phủ (do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng nhà nước VN cấp)

047

51

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

 

 

 

48

Ban hành mới

Lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài;

 

 

 

49

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý;

 

 

 

50

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức;

 

 

 

51

Ban hành mới

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;

 

 

 

52

Ban hành mới

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo mật quốc gia;

 

 

 

53

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy phép đối với các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

 

 

 

54

Ban hành mới

Lệ phí đăng ký khai báo hoá chất nguy hiểm, hoá chất độc hại, máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;

 

 

 

56

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

 

 

 

57

Ban hành mới

Lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

Lệ phí đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam;

047

52

58

Đổi tên TM

Lệ phí đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

047

53

59

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện;

047

54

60

"

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện;

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng đối với thiết bị, phương tiện, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, khí tài theo quy định của pháp luật;

047

55

61

"

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng đối với thiết bị, phương tiện, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, khí tài theo quy định của pháp luật;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

047

56

62

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt các công trình ngầm;

047

57

63

"

Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt các công trình ngầm;

Lệ phí đăng ký nhập khẩu phương tiện đo;

047

60

66

"

Lệ phí đăng ký nhập khẩu phương tiện đo;

Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật quý hiếm và sản phẩm của chúng;

047

61

67

"

Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động vật quý hiếm và sản phẩm của chúng;

Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng quý hiếm và sản phẩm của chúng;

047

62

68

"

Lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng quý hiếm và sản phẩm của chúng;

Lệ phí đóng dấu búa kiểm lâm

047

63

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn thiết bị, vật tư bưu chính viễn thông;

047

64

69

Đổi tên phí, TM

Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, cấp và dán tem phù hợp tiêu chuẩn thiết bị viễn thông;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông;

047

65

70

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng mạng viễn thông;

047

66

71

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký chất lượng mạng viễn thông;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng mạng viễn thông dùng riêng trước khi đấu nối vào mạng viễn thông công cộng;

047

67

72

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng mạng viễn thông dùng riêng trước khi đấu nối vào mạng viễn thông công cộng;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng hệ thống thiết bị bưu chính viễn thông thuộc công trình trước khi đưa vào sử dụng;

047

68

73

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng hệ thống thiết bị bưu chính viễn thông thuộc công trình trước khi đưa vào sử dụng;

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng;

047

69

74

"

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng;

Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet;

047

70

75

"

Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet;

Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát tần số vô tuyến điện và tổng đài điện tử;

047

71

76

"

Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát tần số vô tuyến điện và tổng đài điện tử;

Lệ phí cấp phép sử dụng kho số trong đánh số mạng, thuê bao liên lạc trong viễn thông; tên, miền, địa chỉ; mã số bưu chính;

047

72

77

"

Lệ phí cấp phép sử dụng kho số trong đánh số mạng, thuê bao liên lạc trong viễn thông; tên, miền, địa chỉ; mã số bưu chính;

Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình;

047

73

78

"

Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình;

Lệ phí gián tem kiểm soát xuất bản phẩm

047

74

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

047

75

79

Đổi tên TM

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất;

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

047

76

80

"

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

047

77

81

"

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi;

047

78

82

"

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi;

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

047

79

83

"

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Lệ phí cấp phép hoạt động kinh doanh, hành nghề và phát hành chứng khoán;

047

80

84

"

Lệ phí cấp phép hoạt động kinh doanh, hành nghề và phát hành chứng khoán;

Lệ phí độc quyền hoạt động trong ngành dầu khí;

047

81

85

"

Lệ phí độc quyền hoạt động trong ngành dầu khí;

Lệ phí độc quyền hoạt động trong một số ngành, nghề tài nguyên khoáng sản khác theo quy định của pháp luật.

047

82

86

"

Lệ phí độc quyền hoạt động trong một số ngành, nghề tài nguyên khoáng sản khác theo quy định của pháp luật.

Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia

048

 

 

 

Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt về chủ quyền quốc gia

Lệ phí ra, vào cảng biển;

048

01

01

 

Lệ phí ra, vào cảng biển;

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa;

048

02

02

 

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa;

Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay;

048

03

03

 

Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay;

Lệ phí cấp phép bay;

048

04

04

 

Lệ phí cấp phép bay;

Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh;

048

05

05

 

Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh;

Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam;

048

06

06

 

Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam;

Lệ phí hoa hồng chữ ký;

048

07

07

 

Lệ phí hoa hồng chữ ký;

Lệ phí hoa hồng sản xuất.

048

08

08

 

Lệ phí hoa hồng sản xuất.

Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác

049

 

 

 

Lệ phí quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác

Lệ phí cấp phép sử dụng con dấu;

049

01

01

 

Lệ phí cấp phép sử dụng con dấu;

Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát bức xạ;

049

04

04

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn phóng xạ, máy phát bức xạ;

Lệ phí cấp giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ;

049

05

05

 

Lệ phí cấp giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ;

Lệ phí cấp văn bằng, chứng chỉ;

049

06

06

 

Lệ phí cấp văn bằng, chứng chỉ;

Lệ phí chứng thực theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật;

049

07

07

 

Lệ phí chứng thực theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật;

Lệ phí hợp pháp hoá và chứng nhận lãnh sự;

049

08

08

 

Lệ phí hợp pháp hoá và chứng nhận lãnh sự;

Lệ phí xác nhận lại chứng từ hải quan;

049

09

 

Hạch toán vào mục 062, tiểu mục 99

 

Lệ phí công chứng.

049

10

09

Đổi tên TM

Lệ phí công chứng.

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI DUYỆT BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


Mẫu BC3A-TH

Ban hành theo QĐ số 259/QĐ-TCT

ngày 17 tháng 3 năm 2006

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ: …

CHI CỤC THUẾ: …

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NỘI ĐỊA

Tháng ..... năm .....

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

CHỈ TIÊU

MỤC

SỐ THU

SỐ NỘP

TRONG THÁNG

LŨY KẾ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

TRONG

THÁNG

LŨY KẾ

SỐ NỘP TẠI KBNN

ĐỊA PHƯƠNG

SỐ NỘP TẠI

SỞ GIAO DỊCH KBNN

TRONG
THÁNG

LŨY
KẾ

TRONG THÁNG

LŨY
KẾ

A

B

C

1

2

3= 5+7

4=6+8

5

6

7

8

A

TỔNG THU NỘI ĐỊA (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

TRONG ĐÓ:

- TỔNG THU NỘI ĐỊA TÍNH CÂN ĐỐI (I*+II*+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2

- TỔNG THU NỘI ĐỊA TRỪ DẦU TÍNH CÂN ĐỐI  (A.1-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I*

TRONG ĐÓ TÍNH CÂN ĐỐI (1+2*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

THU VỀ DẦU THÔ (027.01,02,03,04,99)

027

 

 

 

 

 

 

 

 

2

THU DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ TRỪ DẦU (2.1+...+2.16+...+2.18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

TRONG ĐÓ TÍNH CÂN ĐỐI (2.1+2.2+...+2.16*+...+2.18-2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Doanh nghiệp nhà nước (2.1.1+2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (01,02,03,04,05,06,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập sau thuế thu nhập (01,02,99)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tài nguyên (01,02,03,04,05,06,07,99)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (05,06,07,08,09,99)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chênh lệch thu chi của NHNN (08)

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tịch thu khác do ngành thuế thực hiện (02)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (022, 024.99, 025.01, 025.02, 025.99, 062.04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (01,02,03,04,05,06,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập sau thuế thu nhập (01,02,99)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tài nguyên (01,02,03,04,05,06,07,99)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (05,06,07,08,09,99)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước (08)

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tịch thu khác do ngành thuế thực hiện (02)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (022, 024.99, 025.01, 025.02, 025.99, 062.04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Doanh nghiệp Nhà nước Địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (02,04,05,06,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập sau thuế thu nhập (01,02,99)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tài nguyên (01,02,03,04,05,06,07,99)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (05,06,07,08,09,99)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tịch thu khác do ngành thuế thực hiện (02)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (022, 024.99, 025.01, 025.02, 025.99, 062.04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (02,04,05,06,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tài nguyên (01,02,03,04,05,06,07,99)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu về khí thiên nhiên (01,02,03,99)

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (05,06,07,08,09,99)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tịch thu khác do ngành thuế thực hiện (02)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (003, 062.04)

062

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Thu từ xổ số kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (02,04,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập sau thuế thu nhập (01,02,99)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế TTĐB (09)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (022, 062.04)

062

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Thuế CTN và dịch vụ khu vực NQD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (02,04,05,06,99)

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tài nguyên (01,02,03,04,05,06,07,99)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng (01,04,99)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (05,06,07,08,09,99)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế môn bài

016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạt vi phạm hành chính trong LV thuế, phạt KD trái PL do ngành thuế TH (04,12)

051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tịch thu khác do ngành thuế thực hiện (02)

052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu khác (022, 024.99, 025.01, 025.02, 025.99, 062.04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Thuế thu nhập đv người có TN cao (01,02,03,99)

001

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

007

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

008

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Thu tiền SD đất

009

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Thu giao đất trồng rừng

010

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Thuế nhà đất

011

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

023

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Thu KHCB nhà ở thuộc SHNN(01)

024

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Tiền thuê nhà thuộc SHNN(01)

028

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Phí xăng dầu (01,02)

032

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Lệ phí trước bạ (01)

046

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Tổng các loại phí, lệ phí (033,...,049)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16*

Tổng phí, lệ phí tính cân đối (Lấy từ BC3A-CT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thuộc LV n.nghiệp, l.nghiệp, thuỷ sản

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thuộc LV công nghiệp, xây dựng

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thuộc LV thương mại, đầu tư

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thuộc LV giao thông vận tải

036