Công văn 119/TCHQ-KTTT

Công văn số 119/TCHQ-KTTT năm 2005 về việc thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 119/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 119/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan đang thụ lý hồ sơ xin miễn thuế nhập khẩu của Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Sagawa Đại Việt - Chi nhánh Hà Nội về việc: xin giải quyết miễn thuế hàng cho tặng tại triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải năm 2004, nhập khẩu theo tờ khai số 14/NTX/NK/TL/BHN ngày 19/02/2004 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết miễn thuế hàng quà biếu, tặng đúng quy định tại Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 28 TC/TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính quy định định mức miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là quà biếu, quà tặng; và theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6124 TCHQ/GSQL ngày 06/12/2002 về việc: xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng: yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Sagawa Đại Việt - Chi nhánh Hà Nội xin miễn thuế hàng cho tặng tại triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải năm 2004 và báo cáo về Tổng cục Hải quan giá tính thuế từng mặt hàng nhập khẩu và tổng trị giá tính thuế lô hàng quà biếu tặng của đơn vị tham dự triển lãm liên quan theo quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện đúng nội dung yêu cầu trước ngày 16/01/2004.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 119/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 119/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2005
Ngày hiệu lực 11/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 119/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 119/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 119/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 11/01/2005
Ngày hiệu lực 11/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 119/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm

Lịch sử hiệu lực Công văn 119/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm

  • 11/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực