Công văn 1196/BHXH-TT

Công văn 1196/BHXH-TT về hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1196/BHXH-TT 2015 hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/BHXH-TT
V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) năm 2015 đạt hiệu quả và đúng mục đích. Căn cứ vào Chương trình s: 4925/BHXH-TT ngày 12/12/2014 của BHXH Việt Nam chương trình công tác tuyên truyền năm 2015 và Quyết định số 150/QĐ-BHXH ngày 06/02/2015 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2015. BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng kinh phí tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhm triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Luật s: 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội thông qua 13/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và Luật số: 58/2014/QH13 Luật BHXH sửa đổi được Quốc hội thông qua 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 một cách đồng bộ và toàn diện. Qua đó giúp cho các cấp, các ngành, người lao động và người dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội trong triển khai và thực thi Luật BHXH, Luật BHYT đối với các ngành, các cấp.

- Sử dụng kinh phí tuyên truyền một cách tiết kiệm, đúng mục đích, đảm bảo theo tiến độ và chất lượng công việc.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ KINH PHÍ

1. Việc phân bổ kinh phí tuyên truyền theo từng nội dung công việc, từng cơ sở căn cứ vào khối lượng công việc được giao, theo dự toán được BHXH Việt Nam giao hàng năm.

2. Sử dụng kinh phí phải gắn với việc thực hiện các nội dung tuyên truyền đảm bảo nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch và phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

3. Kinh phí phân bổ có thể điều chỉnh vào tháng 9 hàng năm giữa các nội dung để việc sử dụng kinh phí tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

III. PHƯƠNG THỨC CẤP KINH PHÍ

Kinh phí tuyên truyền năm 2015 tại BHXH các tỉnh được cấp theo từng quý trên cơ sở báo cáo tiến độ công việc của các địa phương và đề nghị của Ban Tuyên truyền.

IV. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động báo cáo kết quả hoạt động của BHXH tỉnh và tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực thi pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương (bao gồm cả nội dung Báo cáo kết quả của BHXH huyện).

2. Thường xuyên phối hp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn và hệ thống truyền thanh xã, phường triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT sâu rộng và hiệu quả. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT trên tờ tin nội bộ, phát hành hàng tháng trên các chi bộ cơ sở.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương tổ chức tư vấn, đối thoại, tọa đàm, tập huấn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở.

- Tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho người làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, các cộng tác viên tuyên truyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các xã, phường, thị trấn và các đại lý thư, chi trả BHXH, BHYT.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2), ngày BHYT Việt Nam (1/7)...

- Treo panner tuyên truyền về BHXH, BHYT nhân kỉ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2).

- Tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam (1/7) trên các tuyến đường chính, tại các cơ sở khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT trên địa bàn, trụ sở cơ quan BHXH các cấp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

5. Duy trì hoạt động của Website BHXH tỉnh (chi nhuận bút, quản lý, biên tập, giải đáp thắc mc về chế độ chính sách BHXH, BHYT).

6. Mua Báo BHXH, Tạp chí BHXH.

7. Chi khác (Tổ chức tuyên truyền lồng ghép hoặc cung cấp tài liệu tại hội nghị, hội thảo tại địa phương; khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại địa phương, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến Luật BHXH, BHYT....).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BHXH Việt Nam

- Ban Tuyên truyền chủ động hướng dẫn và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyên truyền tại BHXH các tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo đúng mục đích, đúng nội dung đã được hướng dẫn (theo phụ lục kèm theo).

- Ban Tài chính - Kế toán kịp thời cấp kinh phí tuyên truyền từng quý theo đề xuất của Ban Tuyên truyền cho BHXH các tỉnh để triển khai các hoạt động tuyên truyền tại địa phương. Riêng năm 2015 do phân bổ dự toán muộn nên cấp lần đầu (có thể) cho 06 tháng đầu năm. Mục đích:

+ Tập trung kinh phí tại BHXH Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ đầu tư tăng trưởng quỹ.

+ Tránh tình trạng một số địa phương không triển khai công tác tuyên truyền mà sử dụng kinh phí này vào mục đích khác vừa lãng phí, vừa không hiệu qu.

- Ban Kiểm tra, Ban Tuyên truyền, Ban Tài chính - Kế toán tổ chức các cuộc kiểm tra tại BHXH các tỉnh về việc triển khai các nội dung tuyên truyền, sử dụng kinh phí đảm bảo nguồn kinh phí tuyên truyền được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

2. Đối với BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- BHXH các tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2015 bám sát các nội dung trên cơ sở nguồn kinh phí được giao.

- Căn cứ vào nội dung, chương trình công tác tuyên truyền và kinh phí tuyên truyền được giao năm 2015, Giám đốc BHXH các tỉnh ban hành quyết định về việc giao dự toán kinh phí tuyên truyền năm 2015 tại Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện để thực hiện.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hàng quý và năm về BHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ng Giám đốc (đ b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, KHĐT, KT, VP;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ HƯỚNG DẪN CHI
(Kèm theo Công văn số: 1196/BHXH-TT ngày 09 tháng 4 năm 2015 của BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Căn cứ pháp lý để thực hiện

I

TẠI BHXH TỈNH

1

- Tổ chức các hoạt động báo cáo kết quả hoạt động của BHXH tỉnh và tranh thủ lãnh đạo, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng dân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thực thi pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương.

- BHXH tỉnh lồng ghép các nội dung trên với nội dung chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết, sơ kết, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến luật BHXH, BHTN, BHYT.

- Thực hiện theo Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

- Các khoản chi khác có liên quan (nếu có) theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị

2

Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo đài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT trên tờ tin nội bộ, phát hành hằng tháng đến các chi bộ cơ sở.

- Ký hợp đồng phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên đưa tin, bài phản ánh hoạt động của BHXH tỉnh và tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

- Ký hợp đồng phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

- Phối hợp với cộng tác viên các cơ quan truyền thông báo đài, các đại lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh căn cứ vào hợp đồng đã ký và hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành của Nhà nước để chi và thanh quyết toán theo quy định.

3

Phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương tổ chức tư vn, đối thoại, tọa đàm, tập huấn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở:

- Tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho người làm tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, các cộng tác viên tuyên truyền.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các nhóm đối tượng trên địa bàn.

- Thực hiện theo Thông tư số: 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện theo Thông tư liên tịch s: 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Các khoản chi khác có liên quan (nếu có) theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị.

4

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2), ngày BHYT Việt Nam (1/7)...

- Treo panner tuyên truyền về BHXH, BHYT nhân kỉ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2).

- Tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam (1/7) trên các tuyến đường chính, tại các cơ sở khám chữa bệnh cho người có th BHYT trên địa bàn, trụ sở cơ quan BHXH các cấp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước để chi, thanh quyết toán theo quy định và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị..

5

Kinh phí duy trì hoạt động của Website BHXH tỉnh (chi nhuận bút, quản lý, biên tập, giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN).

Thực hiện theo Quyết định số: 728/QĐ-BHXH ngày 16/6/2014 của BHXH Việt Nam ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên trang điện tử của BHXH Việt Nam.

6

Đặt mua Báo BHXH, Tạp chí BHXH.

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

7

Chi khác (Tchức tuyên truyền lồng ghép hoặc cung cấp tài liệu tại hội nghị, hội thảo tại địa phương; khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại địa phương; khen thưng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác tuyên truyền)....

- Chi biên soạn, biên dịch tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến luật BHXH, BHTN, BHYT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Chi khen thưởng cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sc thực hiện theo quy định hiện hành về luật thi đua khen thưởng.

- Chi mua, thuê trang thiết bị và một số khoản chi mua, thuê khác phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật BHXH, BHYT, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của Chương trình, Đề án, Kế hoạch tuyên truyền theo chứng từ chi thực tế hợp pháp và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trong dự toán được giao hàng năm.

- Chi công tác phí cho những người đi tham gia tuyên truyền nhóm, tuyên truyền tại cơ sở. Mức chi thực hiện theo Thông tư s97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi tổ chức đào tạo, tập hun, bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức.

- Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ về công tác tuyên truyền, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của BTài chính hướng dẫn lập dự toán, qun lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT đến người dân, tsách pháp luật địa phương và các khoản chi khác có liên quan (nếu có) theo chứng từ chi thực tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị.

II

TẠI BHXH HUYỆN

1

Phối hợp và duy trì chương trình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên sóng Đài Truyền thanh quận, huyện và các xã, phường, thị trấn. Thường xuyên phát sóng các bài viết tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên sóng phát thanh của quận, huyện và các xã, phường trên địa bàn.

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước đchi, thanh quyết toán theo quy định và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị.

2

Tổ chức tập huấn nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT, trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của các xã, phường, thị trấn và các đại lý thu, chi trả BHXH, BHYT.

Thực hiện theo Thông tư số: 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

3

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2), ngày BHYT Việt Nam (1/7).

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước để chi, thanh quyết toán theo quy định và được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao tại đơn vị.

4

Chi khác (Báo cáo kết quả hoạt động của BHXH huyện, tham mưu, đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đng nhân dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền và thực thi pháp luật BHXH, BHYT; phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT đến người dân, tủ sách pháp luật tại địa phương)...

Các khoản chi khác (nếu có) được áp dụng như mục chi khác đã được hướng dẫn tại BHXH tỉnh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1196/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1196/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2015
Ngày hiệu lực09/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1196/BHXH-TT 2015 hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1196/BHXH-TT 2015 hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1196/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành09/04/2015
        Ngày hiệu lực09/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1196/BHXH-TT 2015 hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1196/BHXH-TT 2015 hướng dẫn sử dụng kinh phí tuyên truyền

           • 09/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực