Công văn 1224/BNN-TCCB

Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký chính thức Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký Đoàn tham dự thi tay nghề quốc gia 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/BNN-TCCB
V/v: Đăng ký chính thức Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29/5/2013, Công văn số 4656/LĐTBXH-TCDN ngày 26/11/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đăng ký tham dự thi tay nghề quốc gia lần thứ VIII năm 2014 và trên cơ sở kết quả Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ VI (năm 2014),

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký thành phần Đoàn tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ VIII (năm 2014) theo danh sách tại phụ lục (gửi kèm).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban Tổ chức thi tay nghề quốc gia tổng hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự Kỳ thi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr NT Xuân Thu (để b/c);
- Vụ Kỹ năng nghề (TCDN);
- Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội;
- Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị;
- Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội;
- Trường CĐN Công nghệ và NL Đông Bắc;
- Vụ Tài chính;
- Các trường có thành phần tham gia Đoàn;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn


DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ĐOÀN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THAM DỰ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 1224/BNN-TCCB ngày 07/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ/địa chỉ đơn vị học tập, công tác

Điện thoại di động/E.mail

Chức vụ trong đoàn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Phạm Thanh Bình

 

Nam

Hiệu trưởng, CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

0912563845 /[email protected]

Trưởng đoàn

 

2

Đng Văn Ngọc

 

Nam

Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

0903228154/[email protected]

Phó trưởng đoàn

 

3

Phạm T Như

 

Nam

Phó Hiệu trưởng, CĐN Cơ khí nông nghiệp

0912263657

[email protected]

Phó Trưởng đoàn

 

4

Nguyễn Quốc Huy

 

Nam

Phó HT, CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

0912117526

[email protected]

Phó Trưởng đoàn

 

5

Lưu Đình Hướng

 

Nam

Phó Hiệu trưởng CĐN Cơ giới Ninh Bình

0913261544

Phó trưởng đoàn

 

6

Nguyễn Xuân Hoàng

 

Nam

Trưởng khoa, CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

Thành viên

 

7

Đặng Đình Vệ

 

Nam

G/v CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

 

Chuyên gia nghề Xây gạch

 

8

Bạch Kim Huệ

 

Nam

T trưởng, CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

Chuyên gia nghề p lát tường và sàn

 

9

Chu Đức Hùng

 

Nam

Giảng viên, CĐN Cơ điện và Thủy lợi

 

Chuyên gia ngh Đường ống nước

 

10

Nguyn Công Toản

 

Nam

G/v, CĐN Cơ điện Phú Thọ

 

Chuyên gia ngh Hàn

 

11

Nguyn Đức Nam

 

Nam

Trưởng khoa, CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

Chuyên gia ngh Công nghệ ô tô

 

12

Phạm Văn Tý

 

Nam

Trưởng khoa, CĐN Cơ điện và Thủy lợi

 

Chuyên gia nghề Lp đặt điện

 

13

Dương Duy Triều

 

Nam

Trưởng phòng, CĐN Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

 

Chuyên gia nghề Mộc mỹ nghệ

 

14

Trn Văn Khoái

 

Nam

Giám đc TT, CĐN Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

 

Chuyên gia nghề Mộc dân dụng

 

15

Đ Văn Dương

 

Nam

Giáo viên, CĐN Cơ điện và XD Bắc Ninh

 

Chuyên gia nghề Điện lnh

 

16

Vũ Quang Vịnh

 

Nam

G/v, CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

 

Chuyên gia nghề Điện tử CN

 

17

Tạ Ngọc Dũng

 

Nam

Giáo viên, CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

Chuyên gia nghề Thiết kế trang web

 

18

Đ Viết Tun

 

Nam

Trưởng khoa, CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

Chuyên gia nghề Thiết kế đồ ha

 

19

Nguyn Xuân Thủy

 

Nam

Trưởng khoa, CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

Chuyên gia nghề Thiết kế kỹ thuật cơ khí trên máy tính

 

20

Lê Xuân Phong

 

Nam

CĐN Cơ điện Hà Nội

0904285446/ [email protected]

Chuyên gia nghề Tự động hóa công nghiệp

 

21

Phạm Quốc Hữu

 

Nam

CĐN Cơ điện Hà Nội

0979886658/ [email protected]

Chuyên gia nghề Cơ điện tử

 

22

Phạm Anh Đức

 

Nam

Phó khoa, CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

Chuyên gia nghề Lắp cáp mạng thông tin

 

23

Phạm Quang Cảnh

2/7/92

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

 

Thí sinh nghề Xây gạch

 

24

Đinh Văn Toản

6/1/94

Nam

Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

Thí sinh nghề Xây gạch

 

25

Lê Văn Biên

30/11/92

Nam

Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

T/s nghề p lát tường và sàn

 

26

Hoàng Long

3/12/92

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

 

T/s nghề Ốp lát tường và sàn

 

27

Trn Quc Tuân

3/8/94

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi

 

T/s nghề Đường ng nước

 

28

Phạm Văn Thành

23/1/93

Nam

Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình

 

T/s nghề Đường ng nước

 

29

Đặng Thanh Ngọc

8/3/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Phú Th

 

t/s nghề Hàn

 

30

Nguyễn Hữu Long

9/5/94

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bc Ninh

 

t/s nghề Hàn

 

31

Bùi Văn Định

16/7/93

Nam

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Công nghệ ô tô

 

32

Chu Tiến Hoàng

21/3/93

Nam

Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

 

t/s nghề Công nghệ ô tô

 

33

Nguyễn Văn Hải

26/3/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi

 

t/s nghề Lắp đặt điện

 

34

Vũ Văn Dư

5/11/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

 

t/s nghề Lp đặt điện

 

35

Lô Văn Bảy

25/2/92

Nam

CĐN Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

 

t/s nghề Mộc dân dụng

 

36

Lại Văn Khánh

20/7/96

Nam

Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

 

t/s nghề Mộc dân dụng

 

37

Đ Thành Đạt

25/02/94

Nam

CĐN Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

 

t/s nghề Mộc mỹ nghệ

 

38

Trần Văn Huân

13/5/97

Nam

Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

 

t/s nghề Mộc mỹ nghệ

 

39

Đinh Văn Hùng

12/6/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

 

t/s nghề Điện lạnh

 

40

Nguyễn Văn Thuấn

12/3/92

Nam

Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi

 

t/s nghề Điện lạnh

 

41

Lưu Văn Diện

15/8/92

Nam

Trường CĐN Cơ điện và xây dựng Bắc Ninh

 

t/s nghề Điện tử công nghiệp

 

42

Nguyễn Ngọc Minh

17/8/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Ni

 

t/s nghề Điện tử công nghiệp

 

43

Lý Thị Thanh Thủy

03/10/93

Nữ

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Thiết kế trang web

 

44

Đ Đình Tâm

17/12/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

 

t/s nghề Thiết kế trang Web

 

45

Phạm Thị Vân

02/5/93

Nữ

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Thiết kế đ ha

 

46

Đặng Xuân Sơn

29/12/93

Nam

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Thiết kế đồ họa

 

47

Lê Văn Đoàn

25/3/94

Nam

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Thiết kế KT cơ khí trên máy tính

 

48

Lê Thị Diễm Hương

10/11/94

Nữ

Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

 

t/s nghề Thiết kế KT cơ khí trên máy tính

 

49

Lê Thanh Tùng

05/8/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Ni

 

t/s nghề Tự động hóa công nghiệp

 

50

Phạm Hng Quân

06/12/91

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

 

t/s nghề Tự động hóa công nghiệp

 

51

Nguyễn Văn Thưởng

20/11/94

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

 

t/s nghề Cơ điện tử

 

52

Phạm Văn Tùy

06/6/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

 

t/s nghề Cơ điện tử

 

53

Nguyễn Duy Linh

10/7/93

Nam

Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

t/s nghề Lắp cáp mạng thông tin

 

54

Nguyễn Đức Toàn

03/3/93

 

Trường CĐN Cơ điện Xây dựng Việt Xô

 

t/s nghề Lp cáp mạng thông tin

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1224/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1224/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký Đoàn tham dự thi tay nghề quốc gia 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký Đoàn tham dự thi tay nghề quốc gia 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1224/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký Đoàn tham dự thi tay nghề quốc gia 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1224/BNN-TCCB đăng ký Đoàn tham dự thi tay nghề quốc gia 2014

           • 07/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực