Công văn 1265/TCHQ-TXNK

Công văn 1265/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế 05 năm của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1265/TCHQ-TXNK chính sách thuế vật tư nhập khẩu miễn thuế 05


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với vật tư nhập khẩu miễn thuế 05 năm của dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 185/HQBP-NV ngày 29/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề trên, ngày 04/02/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 402/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc thực hiện. Căn cứ để Tổng cục Hải quan hướng dẫn là quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP quy định: dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất và vật tư trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất).

Văn bản hướng dẫn làm căn cứ thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu sản xuất, vật tư theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP là Thông tư số 149/2005/NĐ-CP">02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không phải là Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1265/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1265/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2012
Ngày hiệu lực 15/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1265/TCHQ-TXNK chính sách thuế vật tư nhập khẩu miễn thuế 05


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1265/TCHQ-TXNK chính sách thuế vật tư nhập khẩu miễn thuế 05
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1265/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành 15/03/2012
Ngày hiệu lực 15/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1265/TCHQ-TXNK chính sách thuế vật tư nhập khẩu miễn thuế 05

Lịch sử hiệu lực Công văn 1265/TCHQ-TXNK chính sách thuế vật tư nhập khẩu miễn thuế 05

  • 15/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực