Công văn 13480/BTC-TCT

Công văn 13480/BTC-TCT về việc thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13480/BTC-TCT thuế thu nhập hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 13480/BTC-TCT
V/v thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Một số Cục thuế và doanh nghiệp có công văn đề nghị hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại của các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN, KCX, KCNC. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thuế TNDN quy định: “Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại”.

- Khoản 2 Phần I Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009”.

- Điểm 2 Công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính về thu thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX có hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đã cấp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng ghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định (nếu có)”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì: Doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/1/2009, có dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN, KCX, KCNC và dự án được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó các doanh nghiệp này thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Các dự án đầu tư này đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại căn cứ theo các điều kiện mà dự án đầu tư đáp ứng.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh thành phố biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CST;
- Các Ban thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT; CS(3b)).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13480/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13480/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/09/2009
Ngày hiệu lực 23/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13480/BTC-TCT thuế thu nhập hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 13480/BTC-TCT thuế thu nhập hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13480/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành 23/09/2009
Ngày hiệu lực 23/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 13480/BTC-TCT thuế thu nhập hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 13480/BTC-TCT thuế thu nhập hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp

  • 23/09/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/09/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực