Công văn 136/SXD-HĐXD

Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình do Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý


UBND TỈNH AN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 136/SXD-HĐXD
V/v triển khai thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình

Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Các nhà thầu tư vấn và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh nói chung, đã được thực hiện tương đối đầy đủ theo các văn bản quy phạm pháp luật trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn tồn tại một số thiếu sót như sau:

- Nhật ký thi công xây dựng thực hiện chưa đúng theo theo quy định tại Điều 15 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng như: ghi chép không sát với tình hình thực tế tại công trình; giám sát thi công (Giám sát A) đánh giá hoặc nhận xét về tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện hàng ngày tại công trình; không thể hiện khối lượng thi công thực tế tại công trình; không nêu danh sách cán bộ kỹ thuật của các bên trực tiếp tham gia xây dựng công trình; không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng và xác nhận của chủ đầu tư.

- Hệ thống các biên bản nghiệm thu lập chưa đầy đủ theo quy định như: không lập biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; một số biên bản không có chữ ký của giám sát thi công (Giám sát A), đại diện nhà thầu thi công; các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thể hiện không đầy đủ theo TCVN 371:2006 thường không nêu rõ tiêu chuẩn nghiệm thu, không đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu hoặc đánh giá chất lượng sai đối tượng nghiệm thu (chẳng hạn như: đối tượng nghiệm thu là kích thước hình học móng nhưng đánh giá chất lượng đà kiềng);

- Không có Hệ thống quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

- Không đóng dấu phê duyệt bản vẽ trước khi trước khi thi công.

- Về chất lượng bê tông: Một số công trình vẫn còn xuất hiện hiện tượng bê tông bị rỗ mặt, bể cạnh và chiều dày lớp bê tông bảo vệ của các cấu kiện bê tông cốt thép không đúng theo quy định.

- Về độ lệch tim trục các cột: phần lớn các công trình sai lệch tim trục giữa cột tầng trệt và cột lầu có giá trị sai lệch từ 1,0cm đến 3,0cm.

* Qua những tồn tại nêu trên cho thấy, một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xây dựng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình, đồng thời đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản sau đây:

1. Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công xây dựng;

2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (chú ý phần điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng);

3. Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2009 và bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25/6/2008);

4. Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2009 và thay thế nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định tại Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng & điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng” và phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 15/7/2006 “Hướng dẫn lưu trữ Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng”;

5. Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29/12/2006 của Bộ Xây dựng V/v ban hành TCXDVN 371:2006 “Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”;

6. Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 02/10/2008 và thay thế Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng”);

7. Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chuẩn quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2010);

8. Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe” (Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2008);

9. Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 06/12/2006 và thay thế Thông tư số 05/2001/TT-BXD);

10. Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hoạt động bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2009);

11. Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh An Giang V/v phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

* Các văn bản nêu trên, các tổ chức và cá nhân có thể cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ www.soxaydung.angiang.gov.vn.

* Những nội dung chủ yếu cần lưu ý trong công tác quản lý chất lượng công trình:

- Trong quá trình thực hiện phải lựa chọn các tổ chức, cá nhân (từ công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế,...) có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại các Điều của Chương IV của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008;

- Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng văn bản (kết quả thẩm tra chỉ là cơ sở cho việc thẩm định trước khi phê duyệt và không thay thế cho kết quả thẩm định của chủ đầu tư);

- Việc ký và đóng dấu phê duyệt bản vẽ thi công trước khi triển khai thi công thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 12/2009/12/02/2009 và Điều 9 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

- Trong hồ sơ thiết kế cần thể hiện rõ các tiêu chuẩn hoặc các tiêu chí kỹ thuật để làm cơ sở cho việc thí nghiệm hoặc nghiệm thu các loại vật liệu chủ yếu (như: thép, gạch xây, ngói, nước và các loại vật liệu cần thiết khác); phải tuân thủ theo quy định của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe”.

- Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng (đối với các công trình bắt buộc theo quy định của Thông tư số 16/2008/TT-BXD);

- Nhật ký thi công xây dựng (do nhà thầu thi công xây dựng lập) thực hiện theo đúng quy định tại Điều 15 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng, nhất là cần phải có nhận xét hoặc đánh giá về tình hình chất lượng và tiến độ thực hiện công tác xây dựng tại công trình của giám sát thi công (Giám sát A) và các nội dung cần thiết khác;

- Việc tổ chức nghiệm thu và nội dung các biên bản áp dụng trong quá trình nghiệm thu công trình thực hiện theo quy định tại các Điều 23, 24, 25, 26 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) 341:2006 “Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”;

- Công tác giám sát tác giả thiết kế thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

- Khi triển khai thi công xây dựng công trình nhà thầu thi công phải lập hệ thống quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Điều 12 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009;

- Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thiết kế phải lập quy trình bảo trì theo đúng quy định tại Điều 33 Nghị định 209/2004/NĐ-CP; mục 4.1 phần I của Thông tư số 08/2006/TT-BXD; Khoản 1 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND trước khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;

- Chủ Sở hữu, chủ quản lý sử dụng khi tiếp nhận bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD (gồm hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công, giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực hoặc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình (đối với công trình thuộc dạng phải chứng nhận theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD) các tài liệu có liên quan tới việc vận hành, bảo hành, bảo trì và các tài liệu khác trong hồ sơ hoàn thành công trình...). Có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo đúng quy định tại Điều 34 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP; mục 4.2 phần II của Thông tư số 08/2006/TT-BXD.

- Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Công Thương, Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nêu trên cho các chủ đầu tư và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn mình quản lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nêu trên.

Sở Xây dựng An Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện theo các quy định nêu trên. Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Xây dựng để trao đổi và thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- P.CT, P.QLĐT các huyện, thị xã, thành phố (tổ chức, triển khai thực hiện);
- BGĐ Sở;
- CVP Sở;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 136/SXD-HĐXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 136/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/04/2010
Ngày hiệu lực 06/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 136/SXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 136/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Mai Anh Dũng
Ngày ban hành 06/04/2010
Ngày hiệu lực 06/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý

Lịch sử hiệu lực Công văn 136/SXD-HĐXD thực hiện các Văn bản có liên quan đến công tác quản lý

  • 06/04/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/04/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực