Công văn 13719/QLD-CL

Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13719/QLD-CL
V/v kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Các công ty nhập khẩu thuốc.

 

Trong thời gian gần đây, qua công tác kiểm tr    a giám sát chất lượng thuốc, các cơ quan quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc đã phát hiện và thông báo thu hồi một số lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có nhiều thuốc nhập khẩu. Nhằm tăng cường cung ứng thuốc có chất lượng phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân, Cục Quản lý dược có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc: Phối hợp với hệ thống kiểm tra chất lượng kiểm tra 100% lô thuốc nhập khẩu từ các công ty trong danh sách các công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đính kèm (danh sách này được cập nhật định kỳ hàng quý và được thông báo trên trang điện tử của Cục Quản lý dược) trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường, cụ thể như sau:

- Sau khi thuốc được thông quan phải chuyển về bảo quản tại các kho đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP):

+ Liên hệ Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, thành phố đến lấy mẫu để kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BYT ngày 12/02/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng đối với 100% lô thuốc được nhập khẩu từ các công ty nêu trên;

+ Gửi mẫu đã lấy tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh, thành phố để kiểm tra chất lượng;

+ Cùng với nhà cung ứng thuốc, chịu trách nhiệm cung cấp chất chuẩn, chất đối chiếu, tạp chuẩn để kiểm nghiệm thuốc theo yêu cầu của đơn vị kiểm nghiệm.

+ Chịu trách nhiệm chi trả phí kiểm nghiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các mẫu thuốc gửi để kiểm tra chất lượng.

- Chỉ được phép đưa ra lưu thông, phân phối các lô thuốc đã được lấy mẫu và kiểm tra đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong quá trình lưu hành vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát chất lượng thuốc theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu về Cục Quản lý dược (biểu mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm).

2. Đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh và các Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố:

- Kiểm nghiệm chất lượng các thuốc do các công ty nhập khẩu gửi tới trước khi đưa ra lưu thông phân phối và sử dụng. Để kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, thời gian trả lời kết quả kiểm nghiệm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hệ thống kiểm nghiệm nhận đủ mẫu và các yêu cầu liên quan đến việc kiểm nghiệm chất lượng lô thuốc.

- Tiếp tục thực hiện nội dung công văn số 8121/QLD-CL ngày 29/05/2013 của Cục Quản lý dược về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.

3. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

- Chỉ đạo các Trung tâm kiểm nghiệm:

+ Phối hợp với các công ty nhập khẩu thuốc triển khai việc lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng.

+ Kiểm nghiệm các mẫu thuốc trong khả năng, năng lực của Trung tâm kiểm nghiệm hoặc gửi mẫu đến các Viện kiểm nghiệm theo đề nghị của cơ sở nhập khẩu thuốc.

- Kiểm tra, giám sát các công ty nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc lấy mẫu và kiểm tra chất lượng thuốc trước khi đưa ra lưu thông phân phối và sử dụng theo hướng dẫn tại công văn này.

- Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) để làm căn cứ xem xét, xử phạt bổ sung đối với các vi phạm của cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài cũng như cơ sở nhập khẩu thuốc.

4. Công văn này được thực hiện từ ngày 01/10/2013. Cục Quản lý dược sẽ đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các nội dung nêu trên và có hướng dẫn tiếp theo để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cục Quản lý dược thông báo và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Cục Quản lý dược để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục Thống kê và Công nghệ thông tin - Tổng cục Hải quan - Bộ TC (để phối hợp);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Các phòng trong Cục QLD;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (02 bản).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/8/2013 của Cục Quản lý dược)

SỞ Y TẾ………….
TÊN DOANH NGHIỆP
NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:............................

 

 

BÁO CÁO VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

STT

Tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế

Số lô; Ngày sản xuất - Hạn dùng, Số đăng ký

Đơn vị tính

Số lượng nhập

Ngày nhập khẩu

Tên công ty sản xuất, tên nước

Tên cơ sở kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......,ngày.....tháng.....năm......

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(ký tên, đóng dấu)

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 23/8/2013

(Ban hành kèm công văn số 13719 /QLD-CL ngày 23 / 8/2013 của Cục Quản lý dược)

STT

Nước sản xuất

Công ty sản xuất

1

Canada

Công ty Apotex Inc

2

Cyprus

Công ty Holden Medical Ltd.Cyprus

3

France

Công ty Pfizer PGM, France

4

Germany

Công ty Denk Pharma GmbH & Co. KG. Germany

5

India

Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd

 

 

Công ty Umedica laboratories.Pvt

 

 

Công ty AMN Life Science Pvt Ltd., India

 

 

Công ty M/s Minimed Laboratories Pvt. Ltd, India

 

 

Công ty Minimed Laboratories Pvt.Ltd

 

 

Công ty Axon Drugs Pvt. Ltd., India

 

 

Công ty XL Laboratories Pvt.Lyd.

 

 

Công ty Maiden Pharmaceuticals Limited - India

 

 

Công ty Marksans Pharma Ltd.         

 

 

Công ty Mediwin Pharmaceuticals

 

 

Công ty Medley Pharmaceuticals LTD

 

 

Công ty Amtec health Care Pvt. Ltd. - India

 

 

Công ty Strides Arcolab Limited

 

 

Công ty Swyzer Laboratories Ltd.-India

 

 

Công ty Clesstra Healthcare Pvt Ltd - India

 

 

Công ty Santa Pharma Generix Pvt, Ltd., India

 

 

Công ty Cooper Pharma - India

 

 

Công ty Fine Pharmachem, India

 

 

Công ty ACI Pharma Pvt., Ltd., India

 

 

Công ty ATOZ Pharmaceuticals Pvt. Ltd. India

 

 

Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India

 

 

Công ty Chethana Drugs & Chemicals (P) Ltd., India

 

 

Công ty Overseas Laboratories Pvt. Ltd. India

 

 

Công ty Marck Biosciences Ltd India

 

 

Công ty Windlas Biotech Limited India

6

Korea

Công ty Korea Prime Pharm. Co.Ltd. Korea

 

 

Công ty Dae Han New Pharm Co, Ltd, Korea

 

 

Công ty Deawoo Pharm Co., Ltd - Korea

 

 

Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Korea

7

Pakistan

Công ty Navegal Laboratories Pakistan

8

Philippines

Công ty Amherst Laboratories, Inc, Philippines

9

Russia

Công ty Sintez Joint Stock Company, Russia

10

USA

Công ty Robinson Pharma, Inc., USA

 

 

 

 (Danh sách có 37 Công ty của 10 Quốc gia )

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13719/QLD-CL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13719/QLD-CL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13719/QLD-CL

Lược đồ Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu13719/QLD-CL
     Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
     Người kýTrương Quốc Cường
     Ngày ban hành23/08/2013
     Ngày hiệu lực23/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu

        Lịch sử hiệu lực Công văn 13719/QLD-CL năm 2013 kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu