Công văn 1376/BTC-TCT

Công văn 1376/BTC-TCT năm 2016 về sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn, biên lai đi với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sy tế công lập

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 10267/BYT-KH-TC ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế và kiến nghị của một số Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. V vn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/12/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 19145/BTC-TCT gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

“Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, cha bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định s51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định s04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

Tiếp theo công văn s 19145/BTC-TCT nêu trên, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Để tránh lãng phí đi với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 1/1/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

Trường hợp đến hết ngày 30/6/2016, cơ sở y tế công lập chưa sử dụng hết Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện thanh hủy theo quy định tại tiết d, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 và hướng dẫn đơn vị thực hiện sử dụng hóa đơn từ ngày 1/7/2016 theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định s04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 51/2010/NĐ-CP và Thông tư s 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời Bộ Y Tế và Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Vụ PC, CST, HCSN-BTC;
- Vụ PC, Vụ TVQT-TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3
b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1376/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1376/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1376/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 1376/BTC-TCT sử dụng hóa đơn biên lai hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2016

  • 26/01/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực