Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2015 sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v sử dụng hệ dữ liu văn bản QPPL phục vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã ch trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi.

Đ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp xin gửi kèm theo Công văn này hệ dữ liệu văn bn quy phạm pháp luật nêu trên đ Quý Bộ, ngành, địa phương tham khảo, sử dụng. (Hệ dữ liệu được đăng tải trên Cng thông tin điện t Bộ Tư pháp, Chuyên mục “Tình hình thi hành pháp luật” tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/thpl)

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành có liên quan;
- Sở TP các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP Ban chỉ đạo 389 quốc gia;
- Cục KTVB, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 


HỆ DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ (*)

(Ban hành kèm theo Công văn số 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/5/2015)

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

Nội dung liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tên văn bản được quy định chi tiết

Nội dung giao quy định chi tiết

Ghi chú

NHÓM VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH TRỰC TIẾP CÁC HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

1

Bộ luật Hình sự

01/01/2010

Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 170a, 171

 

 

 

2

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

16/01/2009

Phần III

 

 

 

3

Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/12/2012 hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

22/01/2013

Toàn bộ văn bản

Bộ luật Hình sự;
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

 

 

4

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính kế toán và chứng khoán

15/8/2013

Toàn bộ văn bản

 

 

 

(*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung

5

Luật Thương mại 2005

01/01/2006

khoản 1 Điều 25; khoản 3 Điều 70; Điều 71;  Điều 100; khoản 7 Điều 109; Điều 320; Điều 321; Điều 322

 

 

 

6

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

09/7/2006

Toàn bộ văn bản

Luật Thương mại

khoản 1 Điều 25

 

7

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

08/7/2009

Toàn bộ văn bản

Luật Thương mại

khoản 1 Điều 25

 

8

Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

15/9/2013

Chương III

Luật Thương mại;
Luật Đo lường

Điều 322 Luật Thương mại;
khoản 6 Điều 52 Luật Đo lường

 

9

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/01/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Thương mại;
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Luật Xử lý vi phạm hành chính

khoản 2 Điều 320 Luật Thương mại;
khoản 4 Điều 11 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

10

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

20/02/2014

Khoản 3 Điều 7; Điều 15

Luật Thương mại

Điều 324

 

11

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu

01/11/2014

khoản 3 Điều 5

Luật Thương mại

Điều 324

 

12

Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước

25/11/2014

Toàn bộ văn bản

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

khoản 2 Điều 107

 

13

Thông tư số 42/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 hướng dẫn về danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước CHXHCNVN dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới (gồm 35 nhóm hàng)

01/3/2013

khoản 2 Điều 1

Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

khoản 1 Điều 16

Quyết định 254/2006/QĐ-TTg được quy định bởi Nghị định 12/2006/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 187/2013/NĐ-CP

14

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/7/2008

Điều 8

 

 

 

15

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/02/2009

Điều 4, Điều 6, Điều 7, 8, Điều 9, Điều 13, Điều 14, Điều 16

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

khoản 1 Điều 68

 

16

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006về nhãn hàng hóa

13/3/2007

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

 

17

Thông tư số 02/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thu hồi và xử lý thuốc thú y

28/02/2009

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

 

18

Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

15/10/2012

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

khoản 3 Điều 66

 

19

Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

27/01/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

khoản 3 Điều 66

 

20

Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

27/01/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

khoản 3 Điều 67

 

21

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

01/6/2014

Toàn bộ văn bản

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

khoản 1 Điều 67

 

22

Luật Đo lường

01/7/2012

Điều 7

 

 

 

23

Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/0/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

15/12/2012

khoản 4 Điều 8; khoản 3 Điều 9; khoản 3 Điều 49; khoản 6 Điều 52

Luật Đo lường

Khoản 4 Điều 8; Khoản 3 Điều 9; Khoản 3 Điều 49; Khoản 6 Điều 52

 

24

Luật Hải quan 2014

01/01/2015

Điều 10, 58, 96, 102, Chương V

 

 

 

25

Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

15/12/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Hải quan

Điều 82

 

26

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/3/2015

Toàn bộ văn bản

Luật Hải quan

khoản 6 Điều 88

 

27

Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 28/6/2010 hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

12/8/2010

Toàn bộ văn bản

 

 

 

28

Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu

25/11/2013

điểm c, e khoản 1 Điều 13

 

 

 

29

Thông tư số 190/2013/TT-BTC 12/12/2013 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

26/01/2014

Toàn bộ văn bản

Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Điều 72

 

30

Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/4/2014

Khoản 3 Điều 9

 

 

 

31

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/4/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

32

Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/4/2015

Toàn bộ văn bản

Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

khoản 3 Điều 20

 

33

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/01/2006

 

 

 

 

34

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/10/2010

Điều 10

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Điều 29

 

35

Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

07/01/2011

Điều 7, 8

 

 

 

36

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

01/7/2011

Điều 10

 

 

 

37

Luật Di sản văn hoá

01/01/2010

khoản 3 Điều 1, Điều 13

 

 

 

38

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

06/11/2010

Chương IV

Luật Di sản văn hóa

Điều 72; khoản 2 Điều 4

 

39

Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định loại di vật, cố vật không được mang ra nước ngoài

15/02/2013

Toàn bộ văn bản

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP

khoản 4 Điều 21

 

40

Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

01/01/2007

Điều 9

 

 

 

41

Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi

25/3/2010

Điều 5, 8, Chương 6

Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Điều 71

 

42

Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/9/2013

Mục 2

 

 

 

43

Quyết định 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 về việc ban hành quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

07/9/2007

Toàn bộ văn bản

 

 

 

44

Quyết định 100/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007 về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 72/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y

29/12/2007

 

 

 

 

45

Luật Sở hữu trí tuệ

01/7/2006

 

 

 

 

46

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

21/10/2006

Toàn bộ văn bản

Luật Sở hữu trí tuệ

Điều 222

 

47

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

15/10/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Sở hữu trí tuệ

khoản 2 Điều 211

 

48

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

Điều 8

Luật Sở hữu trí tuệ

khoản 2 Điều 211

 

49

Thông tư số 97/2010/NĐ-CP">37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

10/02/2012

khoản 3 Điều 2, Điều 9, Điều 15

Nghị định 97/2010/NĐ-CP

khoản 2 Điều 39

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 99/2013/NĐ-CP

50

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

15/3/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

51

Luật Quản lý thuế số 78 ngày 29/11/2006

01/7/2007

khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 42, Điều 74, khoản 3 Điều 77, khoản 1 Điều 78, khoản 1 Điều 80; Mục 4 Chương X, Điều 103, Điều 108, Điều 110, Điều 115

 

 

 

52

Luật số 21/2012/QH2013 sửa đổi bổ sung một số Điều Luật Quản lý thuế số 78 ngày 29/11/2006

01/3/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

53

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

15/9/2013

Điều 7, khoản 1 Điều 38, Điều 41

Luật Quản lý thuế

 

 

54

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

khoản 2 Điều 4, Điều 10, Điều 16, Điều 18, Điều 24

 

 

 

55

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/12/2013

Toàn bộ văn bản

Luật Quản lý thuế

khoản 4 Điều 100, khoản 3 Điều 105, khoản 3 Điều 111

 

56

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/3/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

57

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/01/2014

Toàn bộ văn bản

Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định  về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Điều 55

 

58

Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

20/01/2014

Điều 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

 

 

 

59

Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

24/4/2014

Điều 6, 7, 9

Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

 

 

60

Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/6/2014

Điều 30, 31

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

 

 

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

61

Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế VAT và quản lý Thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung 1 số Điều Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC về hoá đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

62

Luật An toàn thực phẩm

01/7/2011

Chương VI

 

 

 

63

Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

31/12/2013

 

 

 

 

64

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

11/6/2012

khoản 6 Điều 22

Luật An toàn thực phẩm

Khoản 3 Điều 12, khoản 4 Điều 17, khoản 3 Điều 18

 

65

Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

26/4/2013

khoản 2 Điều 3

Luật An toàn thực phẩm

khoản 3 Điều 43

 

66

Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ngày 27/10/2014 hướng dẫn về việc ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn

19/12/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

67

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quy định về Cơ sở dữ liệu về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

16/3/2015

Điều 14,15

Luật An toàn thực phẩm

khoản 3 Điều 40

 

68

Pháp lệnh giống cây trồng

01/7/2004

Điều 9

 

 

 

69

Luật Xử lý vi phạm hành chính

01/7/2013

 

 

 

 

70

Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

15/10/2013

điểm b khoản 1; điểm a, b khoản 2 Điều 48

 

 

 

71

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, kinh doanh xổ số

15/10/2013

Mục 3

 

 

 

72

Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản

01/11/2013

Điều 24, 29

 

 

 

73

Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

Chương II, Chương III

 

 

 

74

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

25/11/2013

Toàn bộ văn bản

 

 

 

75

Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

25/12/2013

Điều 22, 23

 

 

 

76

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

01/01/2014

Điều 27

 

 

 

77

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2014

Điều 15

 

 

 

78

Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013

Chương III

 

 

 

79

Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

01/01/2014

khoản 4 Điều 11

 

 

 

80

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

31/12/2013

khoản 2 Điều 37, Điều 47, Điều 51

 

 

 

81

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón

01/02/2014

Điều 6

 

 

 

82

Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

01/01/2014

Điều 19

 

 

 

83

Thông tư số 162/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính biển đảo thềm lục địa Việt Nam">130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXNCN Việt Nam

12/11/2014

Điều 9

 

 

 

84

Luật Quảng cáo

01/01/2013

khoản 9 Điều 8

 

 

 

85

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

điểm a, b khoản 5 Điều 51

Luật Quảng cáo

khoản 4 Điều 11

 

86

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/12/2011

khoản 2 Điều 11

 

 

 

87

Luật Dược

01/10/2005

khoản 24 Điều 2; Khoản 3 Điều 9

 

 

 

NHÓM CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

88

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

 

Toàn bộ văn bản

 

 

 

89

Quyết định số 89/1999/QĐ-TTg ngày 03/4/1999 về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

 

Toàn bộ văn bản

 

 

 

90

Quyết định số 118/2002/QĐ-TTg ngày 17/9/2002 về việc thành lập các trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

17/9/2002

Toàn bộ văn bản

 

 

 

91

Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

15/5/2004

Toàn bộ văn bản

 

 

 

92

Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

15/12/2010

Toàn bộ văn bản

 

 

 

93

Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 ban hành quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

05/11/2011

Toàn bộ văn bản

 

 

 

94

Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

23/01/1995

Toàn bộ văn bản

 

 

 

95

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

04/01/2005

Toàn bộ văn bản

 

 

 

96

Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

02/4/2008

Toàn bộ văn bản

 

 

 

97

Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

04/08/2008

Toàn bộ văn bản

 

 

 

98

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

05/4/2012

Toàn bộ văn bản

 

 

 

99

Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

16/02/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

100

Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương

28/4/2001

Toàn bộ văn bản

 

 

 

101

Thông tư số 102/2005/TT-BTC ngày 22/11/2005 hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ban hành kèm theo Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ

18/12/2005

Toàn bộ văn bản

 

 

 

102

Thông tư liên tịch số 30/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 05/4/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

24/5/2007

Toàn bộ văn bản

 

 

 

103

Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường

08/10/2009

Toàn bộ văn bản

 

 

 

104

Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

29/5/2010

Toàn bộ văn bản

 

 

 

105

Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/7/2013

Toàn bộ văn bản

 

 

 

106

Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

01/01/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

107

Thông tư số 29/2013/TT-BTC ngày 02/5/2013  quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương

01/5/2013

Toàn bộ văn bản

 

 

 

108

Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

16/12/2013

Toàn bộ văn bản

 

 

 

109

Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

01/5/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

110

Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14/02/2014 quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường

01/4/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

111

Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường

01/7/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

112

Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

01/12/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

113

Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

01/10/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

 

114

Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

03/02/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

115

Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

29/8/2008

Toàn bộ văn bản

 

 

 

116

Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT ngày 31/12/2008 ban hành tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

06/02/2009

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 (*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2015
Ngày hiệu lực 07/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành 07/05/2015
Ngày hiệu lực 07/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại

Lịch sử hiệu lực Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại

  • 07/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực