Quyết định 227/QĐ-BTP

Quyết định 227/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 227/QĐ-BTP 2015 tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng);
- Lưu: VT, Cục QXLXVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 227 QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó có cơ sở thực tiễn để kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bám sát nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

2.2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) và các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.3. Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội và cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.4. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên nguyên tắc thực sự tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cụ thể là: Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Thương mại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Đo lường năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan khác.

(Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để các Bộ, ngành, địa phương tham khảo trong quá trình triển khai thực hiện).

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả[1]

2.1. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2.2. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

2.3. Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức các cơ quan quản lý vi phạm......).

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

b) Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành có liên quan, UBND cấp tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2015.

3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND một số tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

b) Đối tượng kiểm tra liên ngành: Một số cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

c) Địa điểm kiểm tra liên ngành: Dự kiến thực hiện tại 04 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành căn cứ vào từng vụ việc cụ thể.

d) Thời gian kiểm tra: Dự kiến vào Quý II, III và đầu Quý IV năm 2015.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

e) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

3.3. Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động:

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, UBND một số tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh tổ chức tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

b) Địa điểm tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện, dự kiến tại 04 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Thời gian điều tra, khảo sát: Dự kiến vào Quý II, III và đầu Quý IV năm 2015 (kết hợp với hoạt động kiểm tra);

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp;

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo điều tra, khảo sát;

3.4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh kịp thời xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức (ví dụ: Họp báo, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…).

4. Cơ quan và trách nhiệm thực hiện

4.1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp (Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm tra văn bản, các đơn vị xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ):

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND cấp tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (xây dựng đề cương kế hoạch, đề cương báo cáo của các Bộ, UBND cấp tỉnh, phiếu khảo sát, biểu mẫu thống kê…);

b) Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hành giả;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số địa phương thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với một số vấn đề và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu đối với chuyên gia, người có liên quan trực tiếp;

d) Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh; kết quả của các đoàn kiểm tra, kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác;

đ) Xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước ngày 30/11/2015;

e) Tổ chức kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xong trước 30/10/2015 (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì thực hiện);

g) Tổ chức kiểm tra thủ tục hành chính về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xong trước 30/10/2015 (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì thực hiện).

4.2. Trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Tổ chức theo dõi tình hình thi pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi được giao quản lý;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn UBND cấp tỉnh xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

d) Gửi Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2015.

4.3. Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do mình quản lý;

b) Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/9/2015.

c) Phối hợp với đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn (đối với các địa phương đã được nêu tại Kế hoạch này).

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh được trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 của các Bộ và địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp (đầu mối là Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Tư pháp và các địa phương thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

3. Đề nghị UBND cấp tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi địa phương do mình quản lý; phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, khảo sát và các hoạt động khác trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.[1] Các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật  về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được xác định trên cơ sở hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành lập.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu227/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2015
Ngày hiệu lực30/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 227/QĐ-BTP 2015 tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 227/QĐ-BTP 2015 tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu227/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành30/01/2015
        Ngày hiệu lực30/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 227/QĐ-BTP 2015 tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 227/QĐ-BTP 2015 tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả

         • 30/01/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực