Công văn 14993/BTC-TCNH

Công văn 14993/BTC-TCNH về việc xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14993/BTC-TCNH xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg , Thông tư 122/2009/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14993/BTC-TCNH
V/v: Xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới thô sơ ba bốn bánh đình chỉ tham gia giao thông">122/2009/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 1412/TC-NSHX ngày 23/9/2009 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng về việc đề nghị xác định thời gian được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 29/6/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP trong đó có quy định về việc đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2007.

Ngày 29/4/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính Hải Phòng về thời gian xác định hỗ trợ được tính từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009).

Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, đã bán phương tiện dưới dạng phá dỡ bán phế liệu cho người khác trong thời gian này, nếu đủ điều kiện theo quy định thì thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg.

Đề nghị Sở Tài chính thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện theo chế độ quy định. Trường hợp còn có khó khăn, vướng mắc, đề nghị địa phương tiếp tục phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, phối hợp với tỉnh giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TCNH (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14993/BTC-TCNH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14993/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/10/2009
Ngày hiệu lực 26/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14993/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 14993/BTC-TCNH xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg , Thông tư 122/2009/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 14993/BTC-TCNH xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg , Thông tư 122/2009/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14993/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành 26/10/2009
Ngày hiệu lực 26/10/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 14993/BTC-TCNH xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg , Thông tư 122/2009/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 14993/BTC-TCNH xác định hỗ trợ theo Quyết định 548/QĐ-TTg , Thông tư 122/2009/TT-BTC

  • 26/10/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/10/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực