Công văn 1516/UBND-CB

Công văn số 1516/UBND-CB về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1516/UBND-CB triển khai thực hiện CT 03/2007/CT-TTg


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1516/UBND-CB
Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận - huyện;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể:

a) Đảm bảo toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình ban hành hoặc soạn thảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về nội dung, thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.

b) Gửi đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận - huyện); các văn bản hướng dẫn (đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố) đến văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố để đăng Công báo.

 c) Hàng quý, các đơn vị gửi Danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn đến Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố để đối chiếu nhằm đảm bảo tất cả các văn bản nêu trên được công bố đầy đủ, kịp thời và chính xác trên Công báo.

2. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố:

a) Khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự; đồng thời, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo thành phố để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đạt hiệu quả.

b) Chịu trách nhiệm kiểm tra về nội dung, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành. Kịp thời đưa các số Công báo lên trang Web thành phố.

c) Hàng năm, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, đánh giá tình hình ban hành và gửi văn bản pháp luật đăng Công báo thành phố; tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố chấn chỉnh những đơn vị vi phạm các quy định trong việc soạn thảo, ban hành, công bố văn bản pháp luật trên Công báo.

d) Tham mưu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản, phát hành Công báo thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố để báo cáo với Văn phòng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Công báo thành phố.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp thành phố:

a) Hướng dẫn cụ thể quy trình và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, kiểm tra, đánh giá tình hình ban hành văn bản pháp luật của các cấp, các ngành thành phố; báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố hàng quý, 6 tháng và năm.

b) Khẩn trương phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố cùng các cơ quan liên quan thực hiện hoàn chỉnh Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận - huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công văn này; báo cáo kết quả cho Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1516/UBND-CB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1516/UBND-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2007
Ngày hiệu lực 16/03/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1516/UBND-CB

Lược đồ Công văn 1516/UBND-CB triển khai thực hiện CT 03/2007/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1516/UBND-CB triển khai thực hiện CT 03/2007/CT-TTg
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1516/UBND-CB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành 16/03/2007
Ngày hiệu lực 16/03/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1516/UBND-CB triển khai thực hiện CT 03/2007/CT-TTg

Lịch sử hiệu lực Công văn 1516/UBND-CB triển khai thực hiện CT 03/2007/CT-TTg

  • 16/03/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/03/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực