Công văn 15477/BTC-TCHQ

Công văn 15477/BTC-TCHQ về việc vướng mắc về mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế và thời hạn nộp phạt chậm nộp thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15477/BTC-TCHQ vướng mắc mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 15477/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc về mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế và thời hạn nộp phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố vướng mắc về mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế và thời hạn nộp phạt chậm nộp thuế để tính thời điểm thực hiện cưỡng chế; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 97/2007/NĐ-CP">62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

1. Về mẫu biểu thông báo phạt chậm nộp thuế:

Yêu cầu các đơn vị sử dụng mẫu TB 46a và TB 46b ban hành kèm theo Thông tư số 97/2007/NĐ-CP">62/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, không sử dụng mẫu C3-HQ (thông báo về việc phạt chậm nộp thuế) ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính.

2. Về thời hạn để áp dụng các biện pháp cưỡng chế số tiền phạt chậm nộp thuế:

Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền phạt chậm nộp thuế được tính từ ngày quá hạn quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế (thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số tiền phạt chậm nộp thuế như áp dụng đối với tiền nợ thuế quá hạn quá 90 ngày).

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 15477/BTC-TCHQ

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15477/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2009
Ngày hiệu lực 02/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15477/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 15477/BTC-TCHQ vướng mắc mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 15477/BTC-TCHQ vướng mắc mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 15477/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 02/11/2009
Ngày hiệu lực 02/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 15477/BTC-TCHQ vướng mắc mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 15477/BTC-TCHQ vướng mắc mẫu thông báo phạt chậm nộp thuế

  • 02/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực