Công văn 15648/BTC-QLG

Công văn 15648/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15648/BTC-QLG công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15648/BTC-QLG
V/v: Công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng Biên tập các cơ quan báo chí.

Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới trong một vài ngày gần đây có biến động so với các phiên giao dịch trước đó (có ngày tăng, có ngày giảm) và diễn biến phức tạp, thất thường và có xu hướng giảm (chi tiết như phụ biểu kèm theo). Bộ Tài chính xin thông tin về định hướng điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

1. Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 13/10/2012 đến hết ngày 11/11/2012) các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị: Đồng/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành

Mức sử dụng Quỹ BOG

Chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành sau sử dụng Quỹ BOG

(1)

(2)

(3) =(1)-(2)

(4)

(5) = (4) + (3)

1. Xăng RON 92

23.650

23.128

+522

0

 + 522

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.850

21.905

-55

300

+ 245

3. Dầu hoả

21.900

22.068

-168

500

+ 332

4. Dầu madút

18.650

18.141

+509

0

+ 509

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

2. Căn cứ kết quả tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu nêu trên, để thống nhất thực hiện nguyên tắc hài hòa các lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, Lãnh đạo Liên Bộ Tài chính - Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

2.1. Về giá bán xăng, dầu trong nước:

Thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng, dầu madut trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể:

+ Xăng giảm 500 đồng/lít: Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít;

+ Dầu madut giảm 500 đồng/kg: Dầi madut 3,5 S từ 18.650 đồng/kg xuống còn 18.150 đồng/kg;

Giá bán các chủng loại xăng, dầu madut khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.

2.2. Về mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu:

- Mặt hàng dầu điêzen: ngừng sử dụng Quỹ BOG: từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít.

- Mặt hàng dầu hỏa: ngừng sử dụng Quỹ BOG: từ 500 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít.

2.3. Về thời điểm thực hiện:

Việc điều chỉnh giảm giá bán các chủng loại xăng và dầu madút trong nước và ngừng sử dụng Quỹ BOG đối với dầu điêzen và dầu hoả: Áp dụng từ 18 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2012.

Trong thời gian tới, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 259/TB-VPCP ngày 19/7/2012 của Văn phòng Chính phủ: Kiên trì thực hiện nhất quán chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP;

Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, khi có điều kiện Liên Bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước vì quyền lợi của người tiêu dùng.

Trên đây là chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu trong thời điểm hiện nay, định hướng trong thời gian tới. Bộ Tài chính thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí để biết và chủ động phối hợp tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân và xã hội hiểu, đồng thuận với các giải pháp trong điều hành giá xăng, dầu của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và truyền thông (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Cổng TT điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Phụ biểu: DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG DẦU THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

 

Xăng RON 92

Dieden 0,05%S

Dầu hoả

Madut 180cst 3,5%S

Dầu thô WTI

Tỷ giá Ngân hàng VNĐ/USD

Tỷ giá liên ngân hàng

 Bình quân 30 ngày gần đây (từ ngày 13/10/2012 đến 11/11/2012)

115.79

127.44

127.37

631.95

87.69

20867.75

20828.00

Bình quân 30 ngày làm căn cứ điều hành ngày 30/10/2012

121.11

130.08

130.45

652.48

90.08

20879.52

20828.00

Bình quân 30 ngày làm căn cứ điều hành ngày 6/11/2012

118.59

129.01

129.25

642.23

88.91

20869.52

20828.00

13/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

14/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

15/10/2012

124.84

131.67

132.54

659.33

91.79

20870

20828

16/10/2012

124.42

132.11

132.56

661.49

92.01

20870

20828

17/10/2012

122.13

131.44

131.77

653.82

92.37

20870

20828

18/10/2012

120.92

131.26

131.75

653.5

92.51

20870

20828

19/10/2012

120.38

130.5

131.37

655.02

92.51

20870

20828

20/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

21/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

22/10/2012

116.48

128.02

129.14

648.38

88.84

20870

20828

23/10/2012

114.01

126.50

127.16

645.64

86.65

20870

20828

24/10/2012

113.19

125.61

126.26

637.79

85.65

20870

20828

25/10/2012

111.77

126.08

126.44

637.92

86.06

20870

20828

26/10/2012

 

 

 

 

86.06

20865

20828

27/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

28/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

29/10/2012

113.05

127.15

127.28

636.05

86.06

20870

20828

30/10/2012

113.70

127.45

127.85

628.47

85.51

20870

20828

31/10/2012

113.46

127.52

124.41

627.18

86.10

20865

20828

1/11/2012

112.78

126.52

127.01

620.49

86.92

20865

20828

2/11/2012

112.44

125.84

125.08

615.56

84.87

20865

20828

3/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

4/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

5/11/2012

110.20

122.99

122.35

598.10

85.76

20865.00

20828.00

6/11/2012

113.30

124.26

123.87

603.38

88.32

20865.00

20828.00

7/11/2012

116.67

129.96

126.54

621.67

84.57

20865.00

20828.00

8/11/2012

113.12

123.51

123.49

604.46

85.11

20865.00

20828.00

9/11/2012

113.16

123.03

123.16

598.87

86.06

20865.00

20828.00

10/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

11/11/2012

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 26/10: Thị trường nghỉ lễ (Lễ Đạo Hồi): Hari Raja

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15648/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15648/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2012
Ngày hiệu lực11/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15648/BTC-QLG

Lược đồ Công văn 15648/BTC-QLG công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15648/BTC-QLG công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15648/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/11/2012
        Ngày hiệu lực11/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15648/BTC-QLG công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15648/BTC-QLG công tác điều hành giá xăng dầu trong thời điểm hiện nay

           • 11/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực