Công văn 1582/KBNN-KHTH

Công văn số 1582/KBNN-KHTH về kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1582/KBNN-KHTH kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 -2010


BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1582/KBNN-KHTH
V/v kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/04/2007 của Liên bộ Tài chính - Khoa học và công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010, Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết một số điểm về kiểm soát, thanh toán và hướng dẫn hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 như sau:

I. KIỂM SOÁT, THANH TOÁN:

1. Mở tài khoản:

- Văn phòng các Chương trình mở 02 tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, trong đó 01 tài khoản để thanh toán cho hoạt động chung của các Chương trình và 01 tài khoản để thanh toán kinh phí cho các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án mở tài khoản tiền gửi 93 (Tài khoản 931 nếu là đơn vị dự toán NSTW, Tài khoản 932 nếu là đơn vị dự toán NSĐP) tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận kinh phí do Văn phòng Chương trình cấp để thực hiện đề tài, dự án.

2. Về Quy trình kiểm soát, thanh toán:

2.1. Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

a. Đối với kinh phí thực hiện đề tài dự án:

- Tạm ứng: Hàng năm khi tạm ứng kinh phí để cấp cho các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án, Văn phòng các Chương trình gửi Kho bạc Nhà nước Hà Nội hồ sơ tạm ứng bao gồm: Hợp đồng và giấy rút dự toán ngân sách (tạm ứng). Căn cứ vào hồ sơ tạm ứng do Văn phòng các Chương trình gửi đến, Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện kiểm tra, đối chiếu đảm bảo mức tạm ứng kinh phí đợt I tối đa bằng 70% mức kinh phí phân bổ theo kế hoạch năm và đã được ghi trong hợp đồng, nếu thấy phù hợp thì thực hiện chuyển tiền theo đề nghị của Văn phòng các Chương trình vào tài khoản tiền gửi của các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Đối với kinh phí tạm ứng đợt 2, ngoài các hồ sơ, chứng từ quy định như đã nêu tại tạm ứng lần I, Văn phòng Chương trình phải gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận của Ban Chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình về việc sử dụng kinh phí đã tạm ứng đợt I đảm bảo chỉ thực hiện tạm ứng đợt II đối với các đề tài, dự án đã thanh quyết toán được tối thiểu 50% mức kinh phí đã tạm ứng đợt I (trừ trường hợp mua sắm thiết bị chưa đủ thủ tục quyết toán vì lý do khách quan được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận trên cơ sở đề nghị của Văn phòng các Chương trình).

- Thanh toán tạm ứng: Khi thanh toán tạm ứng, Văn phòng các Chương trình gửi Kho bạc Nhà nước Hà Nội hồ sơ thanh toán tạm ứng bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Bản xác nhận của Ban Chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình về các khoản kinh phí đã chi tương ứng với khối lượng công việc đã hoàn thành. Căn cứ vào hồ sơ do Văn phòng Chương trình gửi, Kho bạc Nhà nước Hà Nội làm thủ tục thu hồi tạm ứng và thanh toán cho Văn phòng Chương trình.

b. Đối với kinh phí hoạt động chung của các Chương trình: Các khoản chi cho hoạt động chung của các Chương trình được chi trực tiếp tại Văn phòng các Chương trình; Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện kiểm soát chi cho Văn phòng các Chương trình như đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm 100% chi phí hoạt động quy định tại Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

2.2. Tại Kho bạc Nhà nước giao dịch nơi các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án mở tài khoản tiền gửi:

- Kho bạc Nhà nước giao dịch thực hiện chi từ tài khoản tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án. Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án tự chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của mình và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Văn phòng Chương trình về tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch không thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi từ tài khoản tiền gửi của các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án.

- Hàng tháng các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án gửi bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi theo mẫu 03 ban hành kèm theo công văn 1500/KBNN-KT ngày 23/8/2005 của Kho bạc Nhà nước chi tiết đến từng đề tài, dự án cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để xác nhận số liệu làm căn cứ báo cáo, thanh toán, quyết toán kinh phí với Văn phòng các Chương trình.

II. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN:

1. Áp dụng mã chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Kho bạc Nhà nước triển khai nâng cấp tin học để đáp ứng yêu cầu theo dõi, hạch toán theo mã chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước theo quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/05/2007 chính thức áp dụng từ 01/08/2007. Mã này chỉ theo dõi tại KBNN Hà Nội.

2. Sửa đổi bổ sung chỉ tiêu trên chứng từ kế toán và sổ kế toán:

2.1. Bổ sung thêm dòng mã chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước trên các chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn 2819/KBNN-KT ngày 27/12/2006 của KBNN, mẫu chứng từ sửa đổi bao gồm: Mẫu C2-04/NS, C2-05/NS, C2-06/NS, C2-07/NS, C2-08/NS, C2-09/NS, C2-11/NS, C4-21/KB, C4-22/KB, C4-24/KB, C4-25/KB (Mẫu chứng từ sửa đổi đính kèm công văn).

2.2. Bổ sung thêm cột mã chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước trên các sổ kế toán ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn 2819/KBNN-KT ngày 27/12/2006 của KBNN, bao gồm các sổ:

+ Sổ chi tiết chi NSNN (mẫu số S2-07/KB);

+ Sổ chi tiết ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu số S2-08/KB);

+ Liệt kê chứng từ trong bảng (mẫu số S2-20/KB);

+ Liệt kê chứng từ nhập dự toán (mẫu số S2-22/KB);

(Mẫu số sửa đổi đính kèm công văn).

3. Xử lý số liệu năm 2007 thực hiện tại KBNN Hà Nội

KBNN Hà Nội thông báo cho Văn phòng các chương trình (đơn vị sử dụng ngân sách) biết để phối hợp đối chiếu điều chỉnh số liệu kịp thời. Việc điều chỉnh số liệu năm 2007 được thực hiện như sau:

- Văn phòng các Chương trình (đơn vị sử dụng ngân sách cấp bằng hình thức dự toán chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước) có văn bản đề nghị và phối hợp với KBNN Hà Nội thống nhất điều chỉnh MLNS dự toán, số chi của kinh phí dự án, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước thuộc ngân sách trung ương năm 2007. Căn cứ vào số liệu báo cáo B2-03/NS (Báo cáo chi NSNN theo MLNS) thời điểm từ 01/01/2007 đến 31/07/2007 Văn phòng các chương trình lập Giấy đề nghị điều chỉnh số dự toán, tạm ứng, thực chi năm 2007 (Mẫu phụ lục số 01 và 02 đính kèm) theo MLNS mới, mã CTKH (Mã chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu gửi KBNN Hà Nội.

- Căn cứ giấy đề nghị điều chỉnh của Văn phòng các Chương trình, kế toán Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh số liệu chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 theo MLNS mới và mã chương trình khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/05/2007 của Bộ Tài chính.

- Việc điều chỉnh số liệu theo mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước hoàn thành trong tháng 8/2007.

4. Tổng hợp số liệu và lập báo cáo tại KBNN Hà Nội:

KBNN Hà Nội chịu trách nhiệm báo cáo số liệu chi chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước gửi về KBNN theo chế độ quy định. Báo cáo số liệu theo mẫu báo cáo B6-02 quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên mẫu báo cáo B6-02/NS cấp ngân sách TW bổ sung thêm cột mã CTKH sau cột mã tính chất nguồn kinh phí. Kết xuất riêng thành một báo cáo chi tiết theo mã CTKH.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát, thanh toán và hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/04/2007 của Liên bộ Tài chính - Khoa học, Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC ngày 17/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước và theo hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Kho bạc Nhà nước để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ HCSN);
- Lưu VT, KT, KHTH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1582/KBNN-KHTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1582/KBNN-KHTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1582/KBNN-KHTH kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 -2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1582/KBNN-KHTH kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 -2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1582/KBNN-KHTH
        Cơ quan ban hànhKho bạc Nhà nước Trung ương
        Người kýTrần Xuân Trí
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1582/KBNN-KHTH kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 -2010

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1582/KBNN-KHTH kiểm soát, thanh toán, hạch toán đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 -2010

           • 30/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực