Công văn 161/TĐC-TCCB

Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 161/TĐC-TCCB
V/v thực hiện quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Thực hiện Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định số 2238/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đổi tên các tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc bao gồm:  

1. Quyết định số 1974/QĐ-TĐC ngày 02/11/2009 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Đo lường Việt Nam.

2. Quyết định số 2188/QĐ-TĐC ngày 25/11/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

3. Quyết định số 218/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tiêu chuẩn.

4. Quyết định số 219/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy.

5. Quyết định số 220/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đo lường.

6. Quyết định số 221/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục.

7. Quyết định số 222/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

8. Quyết định số 223/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

9. Quyết định số 224/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính.

10. Quyết định số 225/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

11. Quyết định số 226/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.

12. Quyết định số 227/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.

13. Quyết định số 228/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Năng suất Việt Nam.

14. Quyết định số 229/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

15. Quyết định số 230/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

16. Quyết định số 231/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

17. Quyết định số 232/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.

18. Quyết định số 233/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.

19. Quyết định số 234/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt Đức.

20. Quyết định số 235/QĐ-TĐC ngày 10/02/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.

Các Quyết định này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đây là cơ sở để các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện hoạt động phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các quyết định trên, Tổng cục đề nghị:

- Các đơn vị phổ biến, quán triệt đến từng tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện việc kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, xử lý, báo cáo lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB-Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Diện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 161/TĐC-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu161/TĐC-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu161/TĐC-TCCB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýVũ Văn Diện
        Ngày ban hành11/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 161/TĐC-TCCB thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục

           • 11/02/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực