Quyết định 104/2009/QĐ-TTg

Quyết định 104/2009/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 27/2014/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 104/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng, con dấu hình Quốc huy và trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án quan trọng của quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hoặc quyết định:

a) Quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Dự thảo thông tư, văn bản về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

c) Công bố tiêu chuẩn quốc gia;

d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn đối với các lĩnh vực và đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa do tổ chức, cá nhân đề nghị.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được phê duyệt hoặc ban hành.

5. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản cá biệt khác theo quy định của pháp luật.

6. Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

a) Tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực được phân công;

b) Tham gia xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo;

c) Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; cho ý kiến về việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Tổ chức phổ biến áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam;

e) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức việc rà soát, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hoặc ban hành;

h) Thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, danh mục tiêu chuẩn quốc gia.

7. Về đo lường:

a) Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường quốc gia trong lĩnh vực được phân công;

b) Tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm về đo lường;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng hệ thống chuẩn đo lường của Bộ, ngành, địa phương;

d) Chứng nhận chuẩn đo lường; công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường;

đ) Thực hiện việc phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

8. Về chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

a) Tổ chức thực hiện chương trình, dự án về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

b) Chủ trì kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa lưu thông trên thị trường, hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phối hợp với các cơ quan quản lý chất lượng có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

d) Tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp;

đ) Quản lý nhãn hàng hóa và mã số mã vạch.

9. Về đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

a) Quản lý hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện đăng ký lĩnh vực hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp;

c) Chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, tổ chức kiểm định; thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; hướng dẫn việc chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ, ngành, địa phương;

d) Chủ trì tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các điều ước quốc tế, các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

đ) Hướng dẫn triển khai các phương thức đánh giá sự phù hợp theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

e) Quản lý hoạt động công nhận các tổ chức thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng nhận sự phù hợp và giám định;

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hoạt động công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

10. Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại khác liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức và quản lý hoạt động mạng lưới quốc gia cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật; là đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

14. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hội, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

16. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thử nghiệm, thông tin, tuyên truyền và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

17. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

18. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

19. Tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tiêu chuẩn.

2. Vụ Đo lường.

3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy.

4. Vụ Kế hoạch tài chính.

5. Vụ Hợp tác quốc tế.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Thanh tra.

8. Văn phòng.

9. Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

10. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

11. Viện Đo lường Việt Nam.

12. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.

13. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.

14. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

15. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.

16. Trung tâm Năng suất Việt Nam.

17. Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

18. Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

19. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.

20. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.

21. Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt – Đức.

22. Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

23. Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức từ khoản 10 đến khoản 23 Điều này là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng.

2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục; Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2009 và thay thế Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực12/10/2009
Ngày công báo24/08/2009
Số công báoTừ số 399 đến số 400
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản hiện thời

   Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ
   Loại văn bảnQuyết định
   Số hiệu104/2009/QĐ-TTg
   Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
   Người kýNguyễn Tấn Dũng
   Ngày ban hành12/08/2009
   Ngày hiệu lực12/10/2009
   Ngày công báo24/08/2009
   Số công báoTừ số 399 đến số 400
   Lĩnh vựcBộ máy hành chính
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2014
   Cập nhật7 năm trước

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ