Quyết định 140/2004/QĐ-TTg

Quyết định 140/2004/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được thay thế bởi Quyết định 104/2009/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 12/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II và có tài khoản riêng. Trụ sở Tổng cục đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, các quy định pháp luật khác có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi được ban hành.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp phát triển về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản đó sau khi được phê duyệt.

3. Về tiêu chuẩn:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam, bao gồm:

- Tổ chức xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn Việt Nam;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ văn bản quy định việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, danh mục sản phẩm hàng hoá bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Hướng dẫn hoạt động xây dựng, đăng ký tiêu chuẩn ngành, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật.

4. Về đo lường:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước hệ thống chuẩn đo lường, bao gồm:

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kế hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; phân công cơ quan giữ và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định phép đo và phương pháp đo, quy định yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng phương tiện đo có thể kiểm tra các phép đo và phương pháp đo.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Giữ và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia;

- Xây dựng và quản lý hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chuẩn đo lường;

- Tổ chức, quản lý việc kiểm định và hiệu chuẩn các phương tiện đo, công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo;

- Chứng nhận mẫu chuẩn, phê duyệt mẫu phương tiện đo trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

- Cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên đo lường.

5. Về chất lượng sản phẩm, hàng hoá:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí của các tổ chức công nhận, chứng nhận và giám định chất lượng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, căn cứ kiểm tra và danh sách các tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

- Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan ký kết và thực hiện các thoả thuận, Điều ước quốc tế về thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động công nhận và chứng nhận chất lượng.

b) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện những công việc sau:

- Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại cửa khẩu và trên thị trường;

- Tổ chức đánh giá, công nhận, chỉ định các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đó;

- Hướng dẫn hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng.

6. Tổ chức, thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ; thông tin tuyên truyền và tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất, mã số mã vạch.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất, mã số mã vạch theo quy định của pháp luật; là đại diện của Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số mã vạch.

9. Quản lý việc thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ sở.

11. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

12. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Tổng cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Nhà nước.

14. Quản lý tài chính, tài sản của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

15. Được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng:

1. Ban Tiêu chuẩn;

2. Ban Đo lường;

3. Ban Đánh giá sự phù hợp;

4. Ban Kế hoạch - Tài chính;

5. Ban Hợp tác quốc tế;

6. Ban Tổ chức cán bộ;

7. Thanh tra;

8. Văn phòng;

9. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá (có hai Chi cục trực thuộc: Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá đặt tại thành phố Đà Nẵng, Chi cục Quản lý chất lượng hàng hoá đặt tại thành phố Hồ Chí Minh; các đơn vị kiểm tra chất lượng hàng hóa đặt tại cửa khẩu quốc tế theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

b) Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam;

2. Trung tâm Đo lường Việt Nam;

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 đặt tại thành phố Hà Nội;

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đặt tại thành phố Đà Nẵng;

5. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh;

6. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng TBT Việt Nam).

Các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định sắp xếp, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Tổng cục trưởng và có không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2004
Ngày hiệu lực29/08/2004
Ngày công báo14/08/2004
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu140/2004/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành05/08/2004
     Ngày hiệu lực29/08/2004
     Ngày công báo14/08/2004
     Số công báoSố 8
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/2004/QĐ-TTg chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng