Công văn 16338/BTC-TCNH

Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 122/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16338/BTC-TCNH
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg và Thông tư 548/QĐ-TTg hỗ trợ thay thế xe công nông lôi máy cơ giới thô sơ ba bốn bánh đình chỉ tham gia giao thông">122/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 1820/SGTVT-VT ngày 06/10/2009 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết những thắc mắc trong việc thực hiện hỗ trợ các chủ sở hữu phương tiện xe 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Đối với các chủ phương tiện giao thông đã sở hữu phương tiện giao thông thuộc diện bị đình chỉ lưu hành và thực hiện chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2007) đến ngày Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 29/4/2009), nếu đủ điều kiện theo quy định thì được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg.

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, chưa chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề nhưng có cam kết sẽ chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chủ sở hữu phương tiện phải chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề thì chủ sở hữu phương tiện mới được hỗ trợ.

- Đối với trường hợp chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, không làm nghề vận tải mà chỉ sử dụng xe để phục vụ công việc đồng áng, chăn nuôi cho gia đình: Nếu chủ sở hữu phương tiện đã thực hiện chuyển đổi phương tiện và có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì chủ sở hữu phương tiện thuộc đối tượng được hỗ trợ.

- Về việc hỗ trợ thêm 4 triệu đồng cho 01 xe tải mua mới: Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến của Sở GTVT Đồng Nai về xe tải mua mới là xe tải mới 100% hoặc xe tải có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định pháp luật, có đăng ký, đăng kiểm, giấy tờ đăng ký mang tên chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông thì chủ sở hữu phương tiện được hỗ trợ theo Quyết định số 548/QĐ-TTg.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện theo chế độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC
NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16338/BTC-TCNH

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 16338/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/11/2009
Ngày hiệu lực 17/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16338/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 16338/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành 17/11/2009
Ngày hiệu lực 17/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Công văn 16338/BTC-TCNH hướng dẫn thực hiện Quyết định 548/QĐ-TTg

  • 17/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực