Công văn 1692/TLĐ

Công văn 1692/TLĐ năm 2011 hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2011 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1692/TLĐ tổng kết công tác Công đoàn 2011


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1692/TLĐ
V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2011

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố,
- Công đoàn ngành Trung ương,
- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

 

Thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa X), căn cứ các nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2011 đã được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiến hành tổng kết công tác Công đoàn năm 2011 và xây dựng chương trình công tác năm 2012 của cấp mình, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

- Nêu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và những tác động trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

- Phản ánh về số lượng, chất lượng công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2011

1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn

- Tham gia xây dựng pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.

- Vai trò của Công đoàn trong việc tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

- Tình hình ký Hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; tỷ lệ công nhân, lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của pháp luật.

- Việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”.

- Tình hình thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 1233/KH-TLĐ ngày 17/7/2008 của Tổng Liên đoàn về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp.

- Kết quả hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn.

- Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 13 năm 2011.

- Hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm, các Trường Trung cấp nghề Công đoàn.

- Việc thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với người lao động hưởng lương và Hướng dẫn số 549/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ chuyên trách công đoàn.

- Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, lao động.

- Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn.

- Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa” trong công nhân, viên chức, lao động.

- Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012” theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công tác tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4b/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

- Hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2011.

- Các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động tại cơ sở.

- Công đoàn tham gia cải cách hành chính Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

- Công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

- Phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, các ngày lễ lớn của đất nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2011.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất tượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu đăng ký về phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

- Tình hình thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ; các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn theo qui định của Tổng Liên đoàn.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”.

- Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2011

5. Công tác nữ công

- Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới.

- Việc tham gia nghiên cứu, đề xuất chính sách lao động nữ trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhất là các qui định về ưu đãi đối với lao động nữ ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về “Công tác vận động nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan" trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

6. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

- Tình hình thực hiện thu chi, quản lý ngân sách công đoàn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 26/2/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách công đoàn.

7. Hoạt động của UBKT

8. Công tác đối ngoại (nếu có)

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

10. Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) và chương trình công tác của các cấp công đoàn, nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2012 lưu ý một số nội dung sau:

1. Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn, đặc biệt là Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi); chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động về truyền thông đấu tranh cách mạng của Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện các công trình chào mừng.

4. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Nghiên cứu định hướng sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các vấn đề chủ yếu trình đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Chuẩn bị và triển khai kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xây dựng báo cáo đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn từ đầu năm đến hết tháng 10 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 theo nội dung hướng dẫn trên; Báo cáo cần có các số liệu thống kê (theo biểu mẫu qui định và tính đến thời điểm báo cáo) và gửi về Tổng Liên đoàn (qua Văn phòng) trước ngày 20/11/2011. Email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VT, Tổng hợp

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1692/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1692/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2011
Ngày hiệu lực10/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1692/TLĐ tổng kết công tác Công đoàn 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1692/TLĐ tổng kết công tác Công đoàn 2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1692/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Tiến Hòa
        Ngày ban hành10/10/2011
        Ngày hiệu lực10/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1692/TLĐ tổng kết công tác Công đoàn 2011

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1692/TLĐ tổng kết công tác Công đoàn 2011

           • 10/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực