Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN

Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo chương trình, dự án ODA Quý IV/2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN chế độ báo cáo chương trình, dự án ODA Quý IV/2011


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1694/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2011.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91.

 

Thực hiện Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV năm 2011.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ IV NĂM 2011

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:

a) Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo:

Đến ngày 7/3/2012 có 71 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo quý IV/2011, bằng 96% so với Quý III/2011 (có 74 cơ quan gửi báo cáo); trong đó:

+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 17 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, bằng 81% so với Quý III/2011 (có 21 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Một số cơ quan thường xuyên gửi báo cáo Quý đã không gửi Báo cáo Quý IV/2011 như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Riêng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, liên tiếp trong nhiều quý qua chưa gửi báo cáo (từ Quý III/2008 đến nay). Cơ quan gửi Báo cáo Quý IV/2011 sớm nhất là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gửi ngày 17/1/2012); muộn nhất là Bộ Xây dựng (gửi ngày 7/3/2012).

+ Các cơ quan chủ quản địa phương: 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý IV/2011, còn 10 tỉnh chưa gửi báo cáo là Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Yên, Bình Phước, Bình Dương, Long An và Trà Vinh.

Cơ quan chủ quản địa phương gửi Báo cáo Quý IV/2011 sớm nhất là tỉnh Hà Giang và tỉnh Sóc Trăng (gửi ngày 4/1/2012), muộn nhất là tỉnh Tiền Giang (gửi ngày 29/2/2011).

Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý IV/2011 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin, …của các báo cáo này.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 41 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 58% tổng số báo cáo.

+ 21 cơ quan gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 29% tổng số báo cáo.

+ 9 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 13% tổng số báo cáo.

c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:

68 báo cáo được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007), đạt tỷ lệ 96%; Chỉ có 3 báo cáo không đúng mẫu biểu là Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; và Kiểm toán Nhà nước.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

56 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 79%.

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ biểu IA minh họa về số lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011.

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

a) Về số lượng báo cáo:

Đã có 220 chương trình, dự án ODA và 127 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011, tăng 13% so với Quý III/2011 (194 chương trình, dự án và 113 tiểu dự án).

Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV/2011 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,…của các báo cáo này.

Các Bộ, ngành có 146 chương trình, dự án ODA và 32 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Bộ Y tế (33 dự án có báo cáo), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (17), Bộ Giao thông vận tải (14), Bộ Công Thương (10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (10); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (9), Bộ Khoa học và Công nghệ (8),…

Các tỉnh, thành phố có 74 chương trình, dự án ODA và 95 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý IV/2011. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Quảng Trị (17 dự án và tiểu dự án gửi Báo cáo), Bắc Kạn (15), Thành phố Hồ Chí Minh (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (8), Quảng Bình (8) và Thành phố Hà Nội (7). Các tỉnh không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý IV/2011 là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Bình Phước và Tây Ninh.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

Trong số 347 chương trình, dự án gửi Báo cáo Quý IV/2011 có 124 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 36%) gửi báo cáo đúng quy định (cả bằng văn bản và thư điện tử), 178 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 51%) gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy và 45 chương trình, dự án (chiếm tỷ lệ 13%) gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy.

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo:

Có 317 trong tổng số 347 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 91%, trong đó các chương trình, dự án đạt 64% (196 trong tổng số 220) và các tiểu dự án đạt 95% (121 trong tổng số 127).

Có 157 trong số 178 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 88%.

Có 160 trong số 169 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 95%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 180, đạt 52% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 55% và các tiểu dự án chỉ đạt 46%.

Các Bộ, ngành có tỷ lệ cao về số báo cáo đủ thông tin là Bộ Giao thông vận tải (14/14 báo cáo), Bộ Công Thương (24/38), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10/11), Bộ Y tế (24/33),…

Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là thành phố Hồ Chí Minh (10/10 báo cáo), Hà Nội (6/7), Bắc Kạn (9/15), Quảng Trị (9/17), Hưng Yên (3/3), Bà Rịa-Vũng Tàu (3/3), Đồng Tháp (3/3) và Đà Nẵng (3/4).

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án, Ban Quản lý dự án Quý IV/2011 liệt kê trong Phụ lục IIA. Biểu đồ tại Phụ biểu IIA minh họa về số lượng, chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý của các chủ dự án từ Quý IV/2007 đến Quý IV/2011.

II. CÁC KIẾN NGHỊ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ được giao tại Mục 4, Điều 36, Nghị định 131/2006/NĐ-CP yêu cầu:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình nêu rõ nguyên nhân vi phạm chế độ báo cáo và có kế hoạch khắc phục ngay.

2. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi Báo cáo Quý IV/2011, cơ quan chủ quản có biện pháp chế tài yêu cầu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục. Các cơ quan gửi báo cáo muộn, không đúng thời gian quy định đề nghị rút kinh nghiệm và thực hiện đúng thời gian báo cáo trong các Quý tiếp theo.

3. Các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án ODA chưa gửi báo cáo như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng,… cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống chế độ báo cáo quy định tại Quyết định trên. Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Bình Phước và Tây Ninh cần yêu cầu các chủ dự án ODA thuộc sự quản lý của tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA.

4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ [email protected] để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 


PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ IV NĂM 2011 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Ghi chú

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đủ thông tin

 

I. CÁC BỘ, NGÀNH TƯ

 

14

13

14

3

12

5

 

1

Bộ Công an

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ Công thương

06/03/2012

x

 

x

 

x

 

 

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bộ Giao thông vận tải

31/01/2012

 

x

x

 

x

 

 

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bộ Ngoại giao

09/02/2012

x

x

x

 

x

 

Gửi kèm báo cáo quý 3/2011

9

Bộ Nội vụ

16/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

16/02/2012

x

 

 

x

 

x

 

11

Bộ Quốc phòng

23/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

12

Bộ Tài chính

28/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

15/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

15

Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

22/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

17

Bộ Xây dựng

07/03/2012

x

 

x

 

x

 

 

18

Bộ Y tế

14/02/2012

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

01/02/2012

 

x

 

x

 

x

 

20

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Đài Truyền hình Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

23

Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Thanh tra Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Ban Cơ yếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Viện Khoa học và Công nghệ VN

07/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

30

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Kiểm toán Nhà nước

01/02/2012

 

x

 

x

 

x

 

33

Thông tấn xã Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Văn phòng Quốc hội

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Tòa án nhân dân tối cao

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

28/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

41

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Trung ương Đoàn TNCS HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Trung ương Hội LH Phụ nữ VN

13/02/2012

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

45

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

36

49

54

0

44

10

 

 

Đồng bằng sông Hồng

 

6

7

8

0

8

0

 

1

Tp. Hà Nội

07/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

2

Vĩnh Phúc

07/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

3

Bắc Ninh

19/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

4

Hải Dương

14/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

5

Tp. Hải Phòng

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

6

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thái Bình

23/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

8

Hà Nam

09/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

9

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ninh Bình

09/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

 

Đông Bắc Bộ

 

8

9

10

0

10

0

 

11

Hà Giang

04/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

12

Cao Bằng

04/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

13

Bắc Kạn

15/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

14

Tuyên Quang

09/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

15

Lào Cai

20/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

16

Yên Bái

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

17

Thái Nguyên

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

18

Lạng Sơn

03/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

19

Quảng Ninh

03/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

20

Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phú Thọ

13/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Bắc Bộ

 

2

3

3

0

2

1

 

22

Điện Biên

31/01/2012

 

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

23

Lai Châu

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

24

Sơn La

12/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

25

Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Trung Bộ

 

5

4

6

0

5

1

 

26

Thanh Hóa

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

27

Nghệ An

19/01/2012

 

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án, phụ lục chưa đúng mẫu

28

Hà Tĩnh

02/03/2012

x

x

x

 

x

 

 

29

Quảng Bình

28/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

30

Quảng Trị

19/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

31

Thừa Thiên - Huế

31/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

 

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

4

5

5

0

5

0

 

32

Tp. Đà Nẵng

13/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

33

Quảng Nam

07/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

34

Quảng Ngãi

02/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

35

Bình Định

31/01/2012

 

x

x

 

x

 

 

36

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Khánh Hòa

13/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

 

Tây Nguyên

 

3

4

5

0

4

1

 

38

Kon Tum

10/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

39

Gia Lai

01/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

40

Đăk Lăk

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

41

Đăk Nông

08/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

42

Lâm Đồng

28/02/2012

 

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

 

Đông Nam Bộ

 

3

6

6

0

2

4

 

43

Ninh Thuận

12/01/2012

x

x

x

 

 

x

Phụ lục chưa đúng mẫu

44

Bình Thuận

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

45

Bình Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Tây Ninh

01/02/2012

 

x

x

 

 

x

Thiếu Phụ lục

47

Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Đồng Nai

02/02/2012

 

x

x

 

 

x

Phụ lục giải ngân chưa thống nhất đơn vị tính

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

19/01/2012

x

x

x

 

x

 

Gửi kèm dữ liệu PMT

50

Tp. Hồ Chí Minh

08/02/2012

 

x

x

 

 

x

Phụ lục chưa đúng mẫu

 

Đồng bằng sông Cửu Long

 

5

11

11

0

8

3

 

51

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tiền Giang

29/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

53

Bến Tre

02/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

54

Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Vĩnh Long

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

56

Đồng Tháp

01/02/2012

 

x

x

 

 

x

Phụ lục chưa đúng mẫu

57

An Giang

17/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

58

Kiên Giang

01/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

59

Tp. Cần Thơ

21/02/2012

 

x

x

 

x

 

 

60

Hậu Giang

20/01/2012

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án

61

Sóc Trăng

04/01/2012

x

x

x

 

 

x

Thiếu xếp hạng dự án, phụ lục chưa đúng mẫu

62

Bạc Liêu

17/01/2012

 

x

x

 

x

 

 

63

Cà Mau

13/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

 

Tổng cộng (các CQCQ)

 

50

62

68

3

56

15

 

Ghi chú: Theo quy định, các Tập đoàn kinh tế, các TCT 91 là cơ quan chủ đầu tư (chủ dự án) không gửi báo cáo tổng hợp theo mẫu Phụ lục 4 (là mẫu báo cáo của CQCQ), mà gửi báo cáo riêng cho từng dự án ODA (theo mẫu Phụ lục 1-QĐ 803/2007/QĐ-BKH)

 

PHỤ LỤC IA

SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QĐ 803

Thời gian báo cáo

Tổng

Bộ ngành

Tỉnh, TP

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Q4 - 2007

61

51

43

10

10

21

13

12

5

17

40

38

31

5

38

Q1 - 2008

72

61

51

14

14

22

14

12

6

19

50

47

39

8

49

Q2 - 2008

61

47

45

37

37

11

8

7

8

9

50

39

38

29

41

Q3 - 2008

57

54

46

33

33

9

7

6

4

8

48

47

40

29

43

Q4 - 2008

80

71

64

43

43

21

16

13

5

16

59

55

51

38

51

Q1 - 2009

73

69

64

42

68

16

14

13

6

14

57

55

51

36

54

Q2 - 2009

83

73

68

47

80

20

15

14

7

19

63

58

54

40

61

Q3 - 2009

72

70

53

41

69

14

13

9

6

14

58

57

44

35

55

Q4 - 2009

76

75

62

42

74

17

16

12

6

17

59

59

50

36

57

Q1 - 2010

72

72

60

46

67

15

15

10

8

15

57

57

50

38

52

Q2 - 2010

81

76

54

50

78

20

15

10

9

20

61

61

44

41

58

Q3 - 2010

77

75

63

50

70

16

15

11

9

14

61

60

52

41

56

Q4 - 2010

90

79

67

50

90

27

18

15

11

27

63

61

52

39

63

Q1 - 2011

76

73

62

47

74

18

17

13

9

18

58

56

49

38

56

Q2 - 2011

85

80

73

50

82

26

22

19

10

25

59

58

54

40

57

Q3 - 2011

74

72

61

50

72

21

19

16

12

20

53

53

45

38

52

Q4 - 2011

71

68

56

50

62

17

14

12

14

13

54

54

44

36

49

 

Biểu đồ - PHỤ LỤC IA

Số lượng các Cơ quan chủ quản gửi báo cáo quý theo QĐ 803

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA QUÝ IV/2011 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Đơn vị gửi báo cáo

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Sử dụng AMT để lập và gửi báo cáo

Chất lượng báo cáo

Thiếu nội dung tiếng Anh

Thư điện tử

Văn bản

Có sử dụng AMT/AMF

Chưa sử dụng AMT

Đủ thông tin

Thiếu thông tin

 

Các chương trình, dự án

 

 

 

 

 

179

115

196

24

121

99

137

1

DA HTKT chuẩn bị DA Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội VN

WB

Bảo hiểm XHVN

Bảo hiểm XHVN

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

2

DA Truyền tải điện miền Bắc

ADB

Bộ Công thương

TCT Truyền tải điện QG

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

3

DA Truyền tải điện miền Bắc mở rộng

ADB

Bộ Công thương

TCT Truyền tải điện QG

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

4

Da Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

5

DA Thủy điện sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

6

DA Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn

Đức

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

7

DA Đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Chủ dự án

11/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

8

DA Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

9

DA Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

10

DA Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

11

DA Hệ thống miniSCADA

Phần Lan

Bộ Công thương

Công ty Điện lực miền Trung

TĐ Điện lực VN

14/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

12

CT Phát triển giáo dục trung học

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

10/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

13

DA Phát triển giáo viên THPT & TCCN

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

8/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

14

DA Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

BQLDA

14/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

15

DA Phát triển giáo dục trung học cơ sở II

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

8/02/2012

 

x

x

 

 

x

 

16

DA Xây dựng trường ĐH Việt Đức

WB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

1/03/2012

 

x

x

 

 

x

 

17

CT Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

WB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

3/02/2012

x

 

AMF

 

 

x

 

18

DA Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

ADB

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

19

DA Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường sắt

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

20

DA Khôi phục các cầu trên QL1, giai đoạn 3 đoạn Cần Thơ - Cà Mau

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

16/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

21

DA Xây dựng Quốc lộ 3 mới và hệ thống mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đoạn I)

Nhật Bản

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

16/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

22

DA Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

23

DA Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

24

DA Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

25

DA Hiện đại hóa hệ thống tín hiệu một số ga chính trên tuyến đường sắt Thống Nhất

Thụy Sĩ

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

26

DA Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn I

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

27

DA Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

28

DA Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

29

DA Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

Chủ dự án

15/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

30

DA Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Hợp phần Bảo trì & Hợp phần Tăng cường Thể chế

WB

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

31

DA Cải tạo hệ thống thoát nước dọc tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (TDA WB4)

WB

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

16/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

32

DA Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

EC

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Chủ dự án

30/12/2011

x

 

x

 

 

x

x

33

DA TCNL kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

x

 

 

x

x

34

DA Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

AMF

 

 

x

x

35

DA Ứng dụng những kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tiên tiến trong việc kiểm tra bộ trao đổi nhiệt trong các nhà máy nhiệt điện

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng NT VN

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

x

 

 

x

x

36

DA Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Khu CNC Hòa Lạc

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

x

 

 

x

x

37

DA Tăng cường hệ thống hoạt động tiêu chuẩn và hợp chuẩn

Nhật Bản

Bộ KH&CN

TC TCĐL Chất lượng

Chủ dự án

9/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

38

DA Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN

Quỹ Toàn cầu

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

x

 

 

x

x

39

DA Hỗ trợ Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Xây dựng khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định TBT/SPS đối với một số lĩnh vực xuất khẩu chính

Thụy Sĩ

Bộ KH&CN

TC TCĐL Chất lượng

Chủ dự án

30/12/2011

x

x

x

 

 

x

x

40

DA HTKT Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN

Thụy Sĩ

Bộ KH&ĐT

Cục Đăng ký Kinh doanh

Chủ dự án

1/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

41

Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long

ADB

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

x

 

x

 

x

x

42

DA Tăng cường kỹ năng nghề

ADB

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

x

 

x

 

x

x

43

DA Mở rộng ảnh hưởng quốc gia

Canađa

Bộ LĐ, TB&XH

Trường ĐH LĐXH

Chủ dự án

28/02/2012

 

x

 

x

 

x

x

44

DA Chương trình Đào tạo nghề

Đức

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

x

 

x

 

x

x

45

DA Chương trình Đào tạo nghề 2008

Đức

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

x

 

x

 

x

x

46

DA Hỗ trợ Kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào tạo nghề 2008

Đức

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

47

DA Tư vấn Hệ thống dạy nghề giai đoạn II

Đức

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

x

 

x

 

x

x

48

DA Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2)

EC

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

49

DA Thành lập 05 trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

Hàn Quốc

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Chủ dự án

16/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

50

DA Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

ILO

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

51

DA Hỗ trợ thực hiện có hiệu quả CT quốc gia BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn và vệ sinh nơi làm việc ở VN

Nhật Bản

Bộ LĐ, TB&XH

Cục An toàn Lao động

Chủ dự án

7/02/2012

x

x

x

 

 

x

x

52

DA Hệ thống bảo vệ trẻ em

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

53

DA Tuyên truyền, vận động và giáo dục công chúng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

54

DA Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và người chưa thành niên cần sự bảo vệ đặc biệt

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

55

DA Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

56

DA Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ tại Việt Nam

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Cục Bảo vệ, chăm sóc TE

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

57

DA Hỗ trợ lồng ghép Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vào chương trình hoạt động của Trường Cán bộ PNTƯ

UNICEF

Bộ LĐ, TB&XH

Trường CB Phụ nữ TƯ

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

58

Da Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Chủ dự án

31/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

59

DA Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Chủ dự án

13/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

60

DA Thủy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐTXD Thủy lợi 9

Chủ dự án

19/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

61

DA Khoa học công nghệ nông nghiệp

ADB

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

62

DA Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản miền núi

CH Séc

Bộ NN&PTNT

Viện NC nuôi trồng T.sản 1

Chủ dự án

17/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

63

DA Tối ưu hóa SX khí sinh học thân thiện với MT từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện Chăn nuôi

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

64

DA Ký sinh trùng gây bệnh có nguồn gốc thủy sản ở VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

Lỗi macro

 

x

 

 

65

DA Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

66

DA NC Xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp

Tây Ban Nha

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

67

DA Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển KTXH

UNDP

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

68

DA ADB

ADB

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Chủ dự án

2/02/2012

 

x

 

x

 

x

x

69

DA Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh tế

Chủ dự án

16/02/2012

x

 

 

x

 

x

x

70

DA Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

71

DA Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

7/02/2012

x

x

x

 

 

x

x

72

DA Phát triển thị trường vốn VN

Luc Xăm Bua

Bộ Tài chính

UB Chứng khoán VN

Chủ dự án

6/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

73

DA Hải quan một cửa quốc gia

Mỹ

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

14/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

74

DA Quỹ đầu tư phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

17/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

75

DA Hiện đại hóa quản lý thuế

WB

Bộ Tài chính

TC Thuế

Chủ dự án

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

76

DA xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật để phát triển các tổ chức cung cấp các dịch vụ cho thị trường bất động sản

MDTF

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

2/02/2012

 

x

AMF

 

 

x

x

77

DA Xử lý ô nhiễm dioxin tại các vùng nóng ở VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

VP Ban chỉ đạo 33

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

78

DA Tăng cường xây dựng kế hoạch hành động toàn cầu (GPA)

UNEP

Bộ TN&MT

TC Biển và Hải đảo

Chủ dự án

28/12/2012

 

x

x

 

 

x

x

79

DA Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

WB

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

2/02/2012

 

x

x

 

x

 

x

80

DA Công trình Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam

Nhật Bản

Bộ TN&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

81

DA Phát triển mạng viễn thông nông thôn các tỉnh miền Trung Việt Nam

Nhật Bản

Bộ TT&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

82

DA Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông

WB

Bộ TT&TT

Bộ TT&TT

Chủ dự án

2/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

83

CT Đối tác tư pháp

EC

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

20/02/2012

x

 

x

 

x

 

x

84

CT Đối tác tư pháp

EC

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

27/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

85

DA Nhà Pháp luật Việt-Pháp

Pháp

Bộ Tư pháp

Nhà Pháp luật Việt Pháp

Chủ dự án

19/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

86

DA Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại VN

UNDP

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

87

DA Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông

ADB

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

24/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

88

CT Hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa

Đan Mạch

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

6/01/2012

x

x

x

 

 

x

x

89

DA Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

EC

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

19/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

90

DA TCNL nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn tại Việt Nam

Luc Xăm Bua

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

24/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

91

DA Truyền thông nhằm thúc đẩy việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình

Tây Ban Nha

Bộ VH, TT&DL

Bộ VH, TT&DL

Chủ dự án

24/02/2012

 

x

x

 

 

x

x

92

DA TCNL Đảm bảo chất lượng xây dựng

Nhật Bản

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Chủ dự án

20/10/2011

x

x

 

x

 

x

x

93

DA Xây dựng năng lực lập quy hoạch và quản lý đô thị

Nhật Bản

Bộ Xây dựng

Viện KT, QHĐT&NT

Chủ dự án

17/01/2012

 

x

 

x

 

x

x

94

DA TCNL Quản lý hợp đồng xây dựng.

WB

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Chủ dự án

23/02/2012

 

x

 

x

 

x

x

95

DA Quỹ quay vòng phát triển cấp nước đô thị

WB

Bộ Xây dựng

Ngân hàng PT Việt Nam

Chủ dự án

3/02/2012

 

x

x

 

 

x

 

96

Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

26/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

97

DA Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng

ADB

Bộ Y tế

Cục Y tế dự phòng

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

x

98

DA Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2

ADB

Bộ Y tế

Cục Y tế dự phòng

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

x

99

DA Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng

ADB

Bộ Y tế

TC Dân số - KHH gia đình

Chủ dự án

13/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

100

DA Phòng chống HIV/AIDS cho Thanh niên

ADB

Bộ Y tế

TC Dân số - KHH gia đình

Chủ dự án

1/02/2012

x

x

x

 

x

 

x

101

DA Đánh giá tác động của việc cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và hành vi vệ sinh tới sức khỏe của người dân ở tỉnh Lào Cai

Đan Mạch

Bộ Y tế

Viện VS Dịch tễ TƯ

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

102

DA Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức

Đức

Bộ Y tế

BV Việt Đức

Chủ dự án

12/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

103

DA HTKT Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh

Đức

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

104

DA Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên

EC

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

105

DA Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành y tế

EC

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

106

CT Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam

FAO

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

8/02/2012

x

 

x

 

x

 

x

107

DA Xây dựng năng lực cho hệ thống thanh tra thực phẩm tại Việt Nam

FAO

Bộ Y tế

Cục An toàn VS Thực phẩm

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

108

CT Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ 2006-2010

Hà Lan

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

109

CT Chống lao quốc gia giai đoạn 2007-2011

Hà Lan

Bộ Y tế

BV Phổi TƯ

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

110

DA Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý Bảo hiểm y tế

Hàn Quốc

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

111

DA Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bảo quản máu quốc gia của Việt Nam

Luc Xăm Bua

Bộ Y tế

Viện Huyết học Truyền máu TƯ

Chủ dự án

19/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

112

DA Nâng cao năng lực kiểm soát và quản lý an toàn sinh học và an ninh sinh học tại VN

Na Uy

Bộ Y tế

Viện VSDT TƯ

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

113

DA Bệnh viện tỉnh vùng

Nhật Bản

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

x

114

DA Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho mạng lưới phòng xét nghiệm tại VN

Nhật Bản

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

115

Hỗ trợ Chương trình Chống Lao Quốc gia giai đoạn 2007-2011 - Quỹ toàn cầu vòng 6

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

BV Phổi TƯ

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

116

Quỹ Toàn cầu Vòng 9 Phòng chống lao Việt Nam

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

BV Phổi TƯ

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

117

DA TCNL cho UB Dân số Gia đình Trẻ em và các cơ quan liên quan thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010

UNFPA

Bộ Y tế

TC Dân số - KHH gia đình

Chủ dự án

12/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

118

DA Hỗ trợ phương tiện tránh thai cho chương trình dân số - khhgđ

UNFPA

Bộ Y tế

TC Dân số - KHH gia đình

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

119

DA TCNL cho UB Dân số Gia đình Trẻ em và các cơ quan liên quan thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010

UNFPA

Bộ Y tế

TC Dân số - KHH gia đình

Bộ Y tế

9/02/2012

x

x

x

 

x

 

 

120

DA Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng lồng ghép

UNICEF

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

121

DA Triển khai mô hình trình diễn và Nâng cao năng lực phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

UNICEF

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

122

DA Vệ sinh cá nhân - Vệ sinh môi trường

UNICEF

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

123

DA Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng lồng ghép

UNICEF

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

124

DA thành phần B - Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

125

DA Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

126

DA Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

127

DA Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

x

x

 

x

 

x

128

DA Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

9/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

129

DA Trung tâm sản xuất chương trình

Nhật Bản

Đài TH VN

BQL ĐTXD TTTHVN

Chủ dự án

8/02/2012

 

x

 

x

 

x

 

130

DA Tiếp cận tín dụng liên kết và các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh

Bỉ

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

31/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

131

DA Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo hành gia đình - GIZ

Đức

Hội LHPN VN

TT Phụ nữ & Phát triển

Chủ dự án

2/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

132

DA Tăng cường tỉ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

19/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

133

DA NCNL lập kế hoạch tài chính và huy động nguồn lực của HLHPNVN và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở VN

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

31/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

134

DA Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

TT Phụ nữ & Phát triển

Chủ dự án

2/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

135

DA TCNL cho UB DSGĐ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện GĐ 2 của Chiến lược Dân số VN 2001-2010

UNFPA

Hội LHPN VN

TC Dân số & KHH GĐ

Chủ dự án

31/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

136

DA Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình  - UNFPA

UNFPA

Hội LHPN VN

TT Phụ nữ & Phát triển

Chủ dự án

2/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

137

Da Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình - UNICEF

UNICEF

Hội LHPN VN

TT Phụ nữ & Phát triển

Chủ dự án

2/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

138

DA Nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai

UNIFEM

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

20/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

139

DA Xúc tiến đa tổ chức tiếp cận dựa vào cộng đồng nhằm giải quyết hai vấn nạn song hành: buôn bán phụ nữ, trẻ em và HIV/AIDS

UNIFEM

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

2/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

140

CT sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo

Nhật Bản

Ngân hàng PT Việt Nam

Ngân hàng PT Việt Nam

Chủ dự án

3/02/212

 

x

x

 

 

x

 

141

CT Cấp nước đô thị vừa và nhỏ đồng bằng sông Cửu Long

Pháp

Ngân hàng PT Việt Nam

Ngân hàng PT Việt Nam

Chủ dự án

31/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

142

DA Tài chính nhà ở

ADB

NH NN VN

NH NN VN

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

143

DA Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III

Nhật Bản

NH NN VN

NH NN VN

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

144

DA Tài chính Nông thôn III

WB

NH NN VN

NH Đầu tư & PT VN

Chủ dự án

11/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

145

DA Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

IFAD

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

Chủ dự án

19/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

146

DA Cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CT Cấp nước Bắc Kạn

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

147

DA Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CT Cấp nước Bắc Kạn

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

148

DA Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CT Cấp nước Bắc Kạn

Chủ dự án

13/01/2012

 

x

x

 

x

 

x

149

DA Thoát nước và vệ sinh thị trấn Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND huyện Chợ Mới

Chủ dự án

13/01/2012

 

x

AMF

 

 

x

x

150

DA Đường GTNT đến các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

Chủ dự án

3/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

151

DA Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

BQLDA

19/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

152

DA Nhà máy nước Tân Hiệp, tỉnh Bình Dương

Hà Lan

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

153

DA Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương

Nhật Bản

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

154

DA Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương

Phần Lan

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

155

DA Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận

Pháp

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

156

DA Hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận (kênh mương cấp II, III)

Pháp

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

157

DA Cấp nước khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương

WB

UBND tỉnh Bình Dương

CT CTN MT Bình Dương

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

158

DA Nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Lan

UBND tỉnh BR - Vũng Tàu

TT Nước & VSMT NT

Chủ dự án

11/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

159

DA Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu

Pháp

UBND tỉnh BR - Vũng Tàu

CT TN & PT đô thị BR-VT

Chủ dự án

17/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

160

DA Thu gom và xử lý nước thải TX Bà Rịa

Thụy Sĩ

UBND tỉnh BR - Vũng Tàu

CT TN & PT đô thị BR-VT

Chủ dự án

17/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

161

DA Mở rộng và nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Cà Mau

Italia

UBND tỉnh Cà Mau

CT Cấp thoát nước Cà Mau

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

162

DA Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột

Đan Mạch

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cty QLDT & VSMT ĐLăk

Chủ dự án

29/12/2011

x

 

x

 

x

 

 

163

DA TT truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Đan Mạch

UBND tỉnh Đắk Lắk

Đài PT&TH Đắk Lắk

Chủ dự án

9/01/2012

x

x

x

 

 

x

x

164

DA Cấp nước thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Hàn Quốc

UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND TX Buôn Hồ

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

165

DA Đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi tỉnh Đắk Lắk

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

Chủ dự án

4/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

166

DA Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai

Hàn Quốc

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

167

DA Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

168

DA Hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Na Uy

UBND tỉnh Đồng Tháp

CT Cấp nước và MTĐT ĐT

Chủ dự án

31/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

169

DA Phân cấp giảm nghèo tỉnh Hà Giang

IFAD

UBND tỉnh Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

Chủ dự án

22/12/2011

x

 

x

 

x

 

 

170

DA Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh

IFAD

UBND tỉnh Hà Tĩnh

BQLDA

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

171

DA Phát triển hệ thống thủy lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh

Opec

UBND tỉnh Hà Tĩnh

BQLDA

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

172

DA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

173

DA Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại Hải Dương

Tây Ban Nha

UBND tỉnh Hải Dương

CT MT Đô thị Hải Dương

Chủ dự án

6/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

174

DA Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hàn Quốc

UBND tỉnh Hòa Bình

CT Nước sạch Hòa Bình

Chủ dự án

14/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

175

DA Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Hàn Quốc

UBND tỉnh Hòa Bình

CT Nước sạch Hòa Bình

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

176

CT Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, gđ 2011-2015

Thụy Sĩ

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở NN&PTNT Hòa Bình

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

177

CT Cải thiện cung cấp dịch vụ công trong NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, gđ 2011-2015

Thụy Sĩ

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở NN&PTNT Hòa Bình

Chủ dự án

7/02/2012

x

 

x

 

x

 

 

178

DA Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT Cấp nước Hưng Yên

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

179

DA Cấp nước thị tứ Toàn Thắng - tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT Cấp nước Hưng Yên

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

180

DA Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

181

DA Cấp nước và vệ sinh môi trường thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ôxtrâylia

UBND tỉnh Kiên Giang

Cty Cấp thoát nước KG

Chủ dự án

17/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

182

DA Phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu

Opec

UBND tỉnh Lai Châu

Sở KH&ĐT Lai Châu

Chủ dự án

16/01/2012

x

 

 

x

 

x

x

183

DA Nâng cấp đô thị Nam Định

WB

UBND tỉnh Nam Định

UBND TP Nam Định

Chủ dự án

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

184

DA Giảm nghèo thông qua TCNL thể chế tại cấp tỉnh Nghệ An và huyện Quỳ Châu

Bỉ

UBND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

185

DA Nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước và VSMT - Thành phố Vinh - GĐ II

Đức

UBND tỉnh Nghệ An

UBND Tp Vinh

Chủ dự án

1/01/2012

x

 

x

 

x

 

 

186

DA Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Đan Mạch

UBND tỉnh Quảng Bình

UBND huyện Quảng Trạch

Chủ dự án

28/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

187

DA Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Hungary

UBND tỉnh Quảng Bình

UBND huyện Quảng Trạch

Chủ dự án

28/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

188

DA Phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình

IFAD

UBND tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Quảng Bình

Chủ dự án

28/02/2012

x

 

x

 

 

x

x

189

DA Đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, Sơn La

Hàn Quốc

UBND tỉnh Sơn La

CT ĐTXD Mộc Châu

Chủ dự án

27/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

190

DA Cấp nước thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên

Na Uy

UBND tỉnh Thái Nguyên

CT Nước sạch Thái Nguyên

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

191

DA Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

Pháp

UBND tỉnh Thái Nguyên

Sở Xây dựng Thái Nguyên

Chủ dự án

10/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

192

DA Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Trung ương Huế

Áo

UBND tỉnh TT - Huế

Bệnh viện TƯ Huế

Chủ dự án

9/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

193

DA Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế

Hàn Quốc

UBND tỉnh TT - Huế

Ban ĐTXD bệnh viện đa khoa

Chủ dự án

6/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

194

DA Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Luc Xăm Bua

UBND tỉnh TT - Huế

UBND huyện Quảng Điền

Chủ dự án

10/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

195

DA Cải thiện môi trường nước Tp. Huế

Nhật Bản

UBND tỉnh TT - Huế

Cty MT&CT Đô thị Huế

Chủ dự án

18/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

196

DA Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang

IFAD

UBND tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang

Chủ dự án

30/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

197

DA Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Hàn Quốc

UBND tỉnh Yên Bái

Sở XD Yên Bái

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

 

x

 

x

x

198

DA Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng - thành phố môi trường

Đức

UBND TP Đà Nẵng

Sở KHĐT Đà Nẵng

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

 

x

x

199

DA Xây dựng và nâng cấp hệ thống tín hiệu và điều khiển giao thông thành phố Đà Nẵng

Tây Ban Nha

UBND TP Đà Nẵng

Sở GTVT Đà Nẵng

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

200

DA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng

WB

UBND TP Đà Nẵng

Sở GTVT Đà Nẵng

Chủ dự án

13/01/2012

x

 

x

 

x

 

x

201

DA Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Tp. Hà Nội

Hàn Quốc

UBND TP Hà Nội

Sở LĐTBXH HN

Chủ dự án

1/02/2012

x

x

x

 

 

x

x

202

DA Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

Ban DA Đường sắt ĐT

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

203

DA Tuyến ĐSĐT thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

Ban DA Đường sắt ĐT

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

204

DA Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

Ban DA Đường sắt ĐT

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

205

DA Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội

Quỹ Toàn cầu

UBND TP Hà Nội

Ban DA Đường sắt ĐT

Chủ dự án

12/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

206

DA Phát triển giao thông đô thị Hà Nội

WB

UBND TP Hà Nội

Sở GTVT HN

Chủ dự án

18/01/2012

x

x

x

 

x

 

x

207

DA Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng

Nhật Bản

UBND TP Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng

Chủ dự án

10/01/2012

 

x

x

 

 

x

x

208

DA Xây dựng cầu Rào II

Phần Lan

UBND TP Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng

Chủ dự án

2/02/2012

 

x

 

x

 

x

x

209

DA Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương

ADB

UBND TP HCM

Ban QL Đường sắt ĐT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

210

DA Chống ngập nước khu vực TP HCM

Hà Lan

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngập TP HCM

Chủ dự án

20/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

211

DA Xây dựng đường sắt đô thị TP HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên

Nhật Bản

UBND TP HCM

Ban QL Đường sắt ĐT

Chủ dự án

17/01/2012

x

x

x

 

x

 

 

212

DA Xây dựng Đại lộ Đông Tây TP HCM

Nhật Bản

UBND TP HCM

UBND TP HCM

BQLDA