Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ

Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp do Ban chỉ đạo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 khung thành lập Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/BCĐ-VPTTBCĐ
V/v Hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Thực hiện Thông báo số 970/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp như sau:

A. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

I. BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

3. Uỷ viên Thường trực

3.1. Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

3.2. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.3. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.4. Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, phân công cụ thể.

II. BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

3. Các Ủy viên Thường trực

3.1. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

3.2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao.

3.3. Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

3.4. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để phân công cụ thể.

III. BAN CHỈ ĐẠO CẤP XÃ

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xã hội-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Các Ủy viên Thường trực

3.1. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

3.2. Chủ tịch Hội Phụ nữ.

3.3. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.4. Công chức Văn hóa-Xã hội.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để phân công cụ thể.

B. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

I. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

1. Việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh/thành căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2013.

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực, gồm:

Chánh Văn phòng phụ trách chung, 02 Phó Chánh Văn phòng và 05 công chức chuyên môn nghiệp vụ (trên cơ sở Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình).

3. Trụ sở của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có tài khoản riêng, con dấu riêng cho các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo được giao trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN

1. Việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2013.

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực, gồm:

- Chánh Văn phòng phụ trách chung, 02 Phó Chánh Văn phòng và 02 công chức chuyên môn nghiệp vụ.

- Chánh Văn phòng do Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng Thường trực chuyên trách.

3. Trụ sở của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có tài khoản riêng, sử dụng con dấu của Phòng Văn hóa và Thông tin cho các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo được giao trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

Đối với cấp xã không thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

C. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

Giao Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh căn cứ vào Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh (trong đó quy định tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã).

Các tỉnh/thành đã thành lập Ban Chỉ đạo; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động theo Hướng dẫn này.

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ Trung ương;
- BCĐ, Sở VHTTDL các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, NTH (256).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh

 

 

Thuộc tính Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1854/BCĐ-VPTTBCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ

Lược đồ Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 khung thành lập Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 khung thành lập Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1854/BCĐ-VPTTBCĐ
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
        Người kýHoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 khung thành lập Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1854/BCĐ-VPTTBCĐ năm 2013 khung thành lập Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực