Quyết định 794/QĐ-TTg

Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 794/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ BAN VẬN ĐỘNG TRUNG ƯƠNG CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012);

Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương), với thành phần như sau:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Phó Trưởng ban:

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Ủy viên Thường trực:

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Các Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Người Cao tuổi Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phân công.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

- Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Điều 6. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Như Điều 6;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, PL, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 794/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 794/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2012
Ngày hiệu lực 26/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 794/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 794/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 26/06/2012
Ngày hiệu lực 26/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào

Lịch sử hiệu lực Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào