Công văn 1869/BTP-PBGDPL

Công văn 1869/BTP-PBGDPL báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869 /BTP-PBGDPL
V/v báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm (theo Đề cương báo cáo gửi kèm).

Báo cáo sơ kết đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - 58, 60 Trần Phú, Ba Đình, TP Hà Nội) và qua email: [email protected] trước ngày 15/6/2015 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Đỗ Xuân Lân

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(kèm theo Công văn số 1869 /BTP-PBGDPL ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC[1]

1. Xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg

3. Kết quả triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (số lượng, chất lượng).

3.2. Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

- Thực trạng hướng dẫn và triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp (kiện toàn về tổ chức và kết quả hoạt động).

- Đánh giá các nội dung, hình thức, biện pháp PBGDPL mới, có hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

- Thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, Chương trình phối hợp về PBGDPL.

- Công tác PBGDPL trong các nhà trường.

- Triển khai thi hành chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL.

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL.

- Kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL (để thực hiện nhiệm vụ PBGDPL và thực hiện các Đề án cụ thể): Tổng kinh phí cho công tác PBGDPL năm 2015 (so sánh với năm 2014). Trường hợp chưa bố trí riêng kinh phí dành cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đề nghị nêu rõ lý do. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

3.3. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án PBGDPL:

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW:

- Việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tại các địa phương;

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình;

b) Việc triển khai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTgcác Đề án về PBGDPL:

- Thành lập Ban chỉ đạo/Ban điều hành Đề án.

- Ban hành văn bản triển khai Đề án.

- Kết quả cụ thể về tổ chức triển khai Đề án.

- Sơ kết, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Đánh giá chung công tác 6 tháng đầu năm 2015

II. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (nguyên nhân chủ quan, khách quan)

2. Giải pháp khắc phục

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 [1] Những số liệu cụ thể đề nghị đưa vào Phụ lục của Báo cáo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1869/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1869/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2015
Ngày hiệu lực02/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1869/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1869/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Xuân Lân
        Ngày ban hành02/06/2015
        Ngày hiệu lực02/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015

           • 02/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực