Công văn 1902/BYT-QLD

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1902/BYT-QLD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP 2017


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1902/BYT-QLD
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ sở kinh doanh dược.

 

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 02 năm 2017. Theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện quy định hiện hành không trái với Luật dược 2016 đến khi Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược năm 2016 (sau đây gọi tắt là Nghị định) có hiệu lực thi hành.

Để triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

I. Các thủ tục được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Dược 2005 và các văn bản hướng dẫn Luật cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành gồm:

1. Thủ tục xuất khẩu, cấp phép xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

2. Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm:

a) Thuốc thành phẩm có chứa dược chất chưa có số đăng ký hoặc dược chất đã có số đăng ký nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, sinh phẩm y tế dùng để phòng bệnh, chữa bệnh;

b) Thuốc hiếm, thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt đcung cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Vắc xin, sinh phẩm y tế theo nhu cầu điều trị đặc biệt để cung cấp cho cơ sở điều trị, cơ sở tiêm phòng và cơ sở xét nghiệm;

d) Thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa;

đ) Thuốc phục vụ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

e) Thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo;

g) Thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng, làm mẫu đăng ký và phục vụ việc nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định, nghiên cứu sinh khdụng/tương đương sinh học;

h) Thuốc để tham gia trưng bày, triển lãm hội chợ và các trường hợp tạm nhập, tái xuất thuốc khác;

i) Thuốc chữa bệnh cho người theo đường nhập khẩu phi mậu dịch.

3. Thủ tục cấp phép nhập khẩu dược chất để sản xuất thuốc xuất khẩu, sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng dịch, nghiên cứu sản xuất thuốc, kiểm nghiệm, nghiên cứu.

4. Thủ tục cấp phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, chất chuẩn, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

5. Thủ tục cấp phép nhập khẩu song song thuốc biệt dược gốc.

6. Thủ tục kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế nhập khẩu.

7. Thủ tục thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

8. Thủ tục cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, nguyên liệu gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, dạng phối hợp có chứa tiền chất dùng làm thuốc.

9. Thủ tục cấp giấy phép mua trong nước thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, nguyên liệu gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất.

10. Thủ tục cho phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc theo đường phi mậu dịch.

11. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế; cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn dược sĩ đại học và dược sĩ trung cấp.

12. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

13. Thủ tục kê khai, kê khai lại giá thuốc.

14. Thủ tục thu hồi thuốc, phân loại mức độ thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi, phạm vi thu hồi thuốc.

15. Thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc, bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc, thử thuốc trên lâm sàng.

16. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược.

II. Hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, quy định về chuyển tiếp đối với một số trường hợp:

1. Đối với chứng chỉ hành nghề dược:

a) Trường hợp người có chứng chỉ hành nghề hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng đã nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành: Trong thời gian chờ xét cấp chứng chỉ hành nghề mới, được tiếp tục sử dụng chứng chỉ hành nghề đã cấp để hành nghề dược cho đến khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thông báo;

b) Trường hợp người có chứng chỉ hành nghề hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng không nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành thì không được phép sử dụng chứng chỉ hành nghề đã hết hạn để hành nghề dược;

c) Cấp Chứng chỉ hành nghề dược: Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện theo quy định của Luật dược 2016.

2. Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh dược có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hết hiệu lực thi hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành: Trong thời gian chờ xét gia hạn, được tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc để kinh doanh dược theo đúng phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã được cấp cho đến khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thông báo;

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh dược có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hết hiệu lực thi hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành thì không được phép tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã hết hạn để kinh doanh dược.

3. Đối với đăng ký thuốc:

a) Trường hợp thuốc hết hiệu lực số đăng ký lưu hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng cơ sở đã nộp văn bản cam kết thuốc được sản xuất, lưu hành theo đúng hồ sơ đăng ký đã phê duyệt và lưu tại Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược), được tiếp tục duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành cho đến khi có hướng dẫn mới;

b) Trường hợp thuốc hết hiệu lực số đăng ký lưu hành sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng cơ sở không nộp văn bản cam kết theo quy định tại điểm a khoản này thì không được tiếp tục duy trì hiệu lực số đăng ký lưu hành.

4. Cơ sở có Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về vắc xin, sinh phẩm y tế và nguyên liệu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế tại Việt Nam hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 được tiếp tục sử dụng các giấy phép này để thực hiện thủ tục thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

5. Đối với các cơ sở đang sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, cung ứng, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, nguyên liệu gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần, dạng phối hợp có chứa tiền chất dùng làm thuốc tiếp tục thực hiện theo Nghị định 102/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành.

III. Ngừng tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính không được hướng dẫn tại Công văn này cho đến khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) để kịp thời giải quyết. Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC, QLD (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG TY TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC GMP-WHO, GLP, GSP
(Cập nhật tới ngày 13/04/2017)

TT

TÊN CÔNG TY

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ

PHẠM VI ĐĂNG KÝ

CHỨNG CHỈ

Mã số

Ngày cấp

Hết hạn

GMP: 172 nhà máy / 157 công ty

1

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Số 04, đường 30/4, phường I, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén không bao, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc viên sủi bọt, thuốc bột và thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén không bao, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

508/GCN-QLD

19-10-2016

19-10-2019

2

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương

Số 22, đường Số 2, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin Thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuc bột pha tiêm.

160/GCN-QLD

26-04-2016

26-04-2019

3

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, sirô, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, gel, viên nang mềm.

549/GCN-QLD

17-11-2016

17-11-2019

4

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG PHARMA)

Số 288 Bis, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang cứng, viên bao đường, viên bao phim;

* Dây chuyền sản xuất thành phẩm dược liệu viên nang mềm;

* Dây chuyền sản xuất thuốc nước uống dược liệu.

711/GCN-QLD

31-12-2014

31-12-2017

5

Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi- Synthelabo Việt Nam

Số 15/6C, đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ.

551/GCN-QLD

18-11-2016

18-11-2019

6

Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế (MEBIPHAR JSC)

Lô III -18, đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

444/GCN-QLD

19-08-2014

19-08-2017

7

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Số 14-15, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các dây chuyền sản xuất thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Cao dán Salonpas, Salonsip Gel Patch, Salonpas Pain Relief Patch, dầu xoa Salonpas Liniment và Salonpas Gel.

308/GCN-QLD

08-06-2015

08-06-2018

8

Công ty TNHH Pierre Fabre Việt Nam

Lô 1, đường 4A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài, thuốc nước uống và dầu gió Kim;

* Đóng gói: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.

95/GCN-QLD

12-02-2015

12-02-2018

9

Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam

Số 16, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ.

77/GCN-QLD

27-02-2017

27-02-2020

10

Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam

Số 123 đường Nguyễn Khoái, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và siro thuốc.

525/GCN-QLD

11-09-2015

11-09-2018

11

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Số 170 đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch tiêm truyền, dung dịch thẩm phân máu và dung dịch rửa vết thương.

13/GCN-QLD

13-01-2014

13-01-2017

12

Công ty cổ phần Traphaco

Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc kem và thuốc mỡ.

267/GCN-QLD

26-05-2014

26-05-2017

13

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Số 498 đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột, thuốc tiêm bột đông khô, dung dịch thuốc tiêm, dung dịch thuốc nhỏ mắt, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc đặt, dung dịch thẩm phân máu và dung dịch thẩm phân phúc mạc;

* Thuốc chứa kháng sinh penicillins: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng chứa vi sinh vật;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang mềm.

195/GCN-QLD

13-04-2015

31-12-2016

14

Công ty TNHH United International Pharma

Số 16 VSIP II, đường số 7, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, siro, hỗn dịch uống, gel uống.

606/GCN-QLD

10-11-2015

10-11-2018

15

Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm

Số 27, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch và nhũ dịch uống, viên nén sủi bọt và thuốc kem;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc bột pha tiêm.

444/GCN-QLD

31-12-2013

31-12-2016

16

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar

Số 297/5, đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc gel, thuốc bột nhão, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc xịt mũi, viên nén ngậm, viên nén nhai, thuốc đặt, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, siro thuốc, dầu xoa, thuốc hít;

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên nén ngậm, viên bao, viên nang cứng, siro thuốc, cn thuốc, trà thuốc;

* Thuốc chứa men vi sinh: thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng.

611/GCN-QLD

22-12-2016

22-12-2019

17

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Số 09/ĐX04-TH tổ 7, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam và thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc sủi bọt (viên nén, thuốc cốm, thuốc bột), viên nang mềm, kem, gel, mỡ, siro thuốc, thuốc nước (uống, dùng ngoài), cồn thuốc và rượu thuốc (uống, dùng ngoài), dầu thuốc, cao thuốc, dầu xoa, cao xoa, thuốc hít;

* Thuốc từ dược liệu: viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, trà thuốc;

* Dược liệu chế biến: Cao, bột, phiến dược liệu.

148/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

18

Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương

Số 09/ĐX04-TH tổ 7, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ethanol dược dụng.

147/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

19

Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm Quang Minh

Số 4A, đường Lò Lu, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc đạn.

205/GCN-QLD

29-07-2013

29-07-2016

20

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Số 356, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, rượu thuốc, cồn thuốc, chè thuốc, cao lỏng, cao đặc, cao khô và dược liệu đã chế biến.

216/QĐ-QLD

25-04-2015

20-03-2018

21

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, dung dịch, hỗn dịch và nhũ dịch thuốc uống.

216/QĐ-QLD

25-04-2015

20-03-2018

22

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (PHARBACO)

160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

623/QĐ-QLD

18-11-2015

18-11-2018

23

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (PHARBACO)

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn,thành phố Hà Nội.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột pha tiêm, thuốc tiêm đông khô, thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm truyền, dung dịch thuốc nhỏ mũi, xịt mũi.

568/GCN-QLD

13-10-2014

13-10-2017

24

Chi nhánh Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

Số 40, Đại Lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống.

343/GCN-QLD

02-07-2015

02-07-2018

25

Công ty TNHH Liên doanh Stada - Việt Nam

Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

* Sản phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước dùng ngoài;

* Sản phẩm chứa hóc môn - nội tiết tố: thuốc viên nén.

139/GCN-QLD

04-03-2014

04-11-2016

26

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tổ dân phố số 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng và thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc tiêm bột;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc xịt mũi.

227/GCN-QLD

25-04-2014

25-04-2017

27

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai, thuốc nhỏ mũi.

221/GCN-QLD

14-08-2013

14-08-2016

28

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 (UPHACE)

Số 448 B, đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

713/GCN-QLD

31-12-2014

31-12-2017

29

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học - Dược phẩm ICA

Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

507/GCN-QLD

19-10-2016

19-10-2019

30

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (NamHa Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vi Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc giun quả núi, thuốc kem và thuốc mỡ;

* Thuốc chứa hóc môn - nội tiết tố: Thuốc viên nén và thuốc viên nén bao.

217/GCN-QLD

18-04-2014

18-04-2017

31

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà (NamHa Pharma)

Số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao dược liệu (cao đặc, cao khô), thuốc phiến.

367/GCN-QLD

24-08-2016

24-08-2019

32

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm nước, dung dịch thuốc tiêm dầu, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, sirô, ống uống, dung dịch uống, hỗn dịch uống, gel uống, nhũ dịch uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột dùng ngoài, gel dùng ngoài, kem, mỡ, viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt;

* Thuốc chứa kháng sinh Penicillin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

07/GCN-QLD

07-01-2014

07-01-2017

33

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana (Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài và thuốc ống hít.

367/GCN-QLD

25-11-2013

25-11-2016

34

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Số 1/67 khu phố 5, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố H Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nén nhai, viên nén ngậm, viên nén đặt âm đạo, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi; dung dịch thuốc uống, hỗn dịch uống, siro, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ tai, dung dịch bơm trực tràng, thuốc súc miệng; thuốc kem, gel, mỡ; dầu xoa, ống hít.

92/GCN-QLD

12-02-2015

12-02-2018

35

Công ty cổ phần dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (THEPHACO)

Số 04, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

114/GCN-QLD

09-03-2015

09-03-2018

36

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (THEPHACO)

Lô 4-5-6, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

* Thuốc từ dược liệu: cao đặc, cao khô, thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên hoàn cứng, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc cao lỏng, dung dịch thuốc uống, xi rô thuốc, cồn thuốc, chè thuốc;

* Dược liệu chế biến.

124/GCN-QLD

05-04-2016

05-04-2019

37

Công ty cổ phần S.P.M

Lô số 51, khu công nghiệp Tân Tạo, đường Số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc kem và thuốc mỡ.

96/GCN-QLD

12-02-2015

12-02-2018

38

Công ty cổ phần Dược phẩm TIPHARCO

Số 15, đường Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

46/GCN-QLD

18-02-2014

18-02-2017

39

Công ty cổ phần Dược Khoa

Số 13-15, Phố Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai.

557/GCN-QLD

23-11-2016

23-11-2017

40

Công ty cổ phần Liên doanh Dược phẩm Medipharco- Tenamyd BR s.r.l

Số 8, phố Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống đóng túi; thuốc nhỏ mắt, mỡ tra mắt; thuốc nước, kem, mỡ dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh Cephalosporins: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

600/GCN-QLD

24-10-2014

24-10-2017

41

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc đạn và thuốc trứng.

141/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

42

Công ty cổ phần Otsuka OPV

Lô 27, đường số 3A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm truyền.

444/GCN-QLD

11-08-2015

11-08-2018

43

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo

Số 13, đường 9A, khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột.

53/GCN-QLD

21-02-2014

21-02-2017

44

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

417/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

45

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Cụm công nghiệp Cần Lố, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thuốc từ dược liệu: Chiết xuất và tinh chế hoạt chất tinh khiết làm thuốc từ dược liệu (Piperin từ hồ tiêu, Curcumin từ nghệ, βcaroten từ gấc...), tinh dầu, dịch chiết từ dược liệu, cao lỏng, cao đặc, cao khô, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

418/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

46

Công ty cổ phần Dược Danapha

Số 253, đường Dũng sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc, thuốc nước dùng ngoài, dầu xoa, cao xoa và ống hít, thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

356/GCN-GLD

03-07-2015

03-07-2018

47

Công ty cổ phần Dược Danapha

Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, và cao đặc, cao khô.

360/GCN-QLD

24-10-2013

24-10-2016

48

Công ty cổ phần Pymepharco

Số 166-170, phố Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc tiêm thể tích nhỏ, thuốc tiêm bột đông khô, thuốc nhỏ mắt, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc tiêm bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

84/GCN-QLD

18-03-2016

18-03-2019

49

Công ty cổ phần Korea United Pharm. INT'L

Số 2, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm.

* Thuốc từ cao dược liệu: viên nén, viên nén bao đường, viên nang mềm.

610/GCN-QLD

22-12-2016

22-12-2019

50

Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình

Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm; thuốc kem, gel, mỡ dùng ngoài; dung dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi;

* Thuốc dược liệu (từ dược liệu): dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc dược liệu (từ cao dược liệu): dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, viên hoàn nhỏ giọt; thuốc kem, gel, mỡ dùng ngoài.

423/GCN/QLD

05-09-2016

05-09-2019

51

Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình

Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc mỡ tra mắt

422/GCN/QLD

05-09-2016

05-09-2018

52

Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình

Số 46, đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

* Thuốc từ dược liệu: Dung dịch thuốc dùng ngoài;

* Thuốc từ cao dược liệu: Dung dịch thuốc uống, sirô thuốc, thuốc kem, gel, mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc xịt mũi.

138/CN-QLD

20-03-2015

20-03-2018

53

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số 150, đường 14 tháng 9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm

78/GCN-QLD

28-02-2017

28-02-2020

54

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Số 21B đường Phan Đình Phùng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nang Gelatin cứng rỗng

80/GCN-QLD

28-02-2017

28-02-2020

55

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO)

Thôn Mậu Thông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm bột đông khô, thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

516/GCN-QLD

19-09-2014

19-09-2017

56

Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa

Đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim và viên nang cứng.

703/GCN-QLD

22-12-2014

22-12-2017

57

Công ty cổ phần BV Pharma

Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống.

394/GCN-QLD

11-12-2013

11-12-2016

58

Công ty cổ phần BV Pharma

Ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu dược liệu: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, nguyên liệu Mangiferin;

* Dược liệu đã chế biến.

158/GCN-QLD

26-04-2016

26-04-2019

59

Công ty TNHH Thanh Thảo

Số 25, đường Điện Biên Phủ, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem dùng ngoài.

428/GCN-QLD

31-12-2013

31-12-2016

60

Công ty cổ phần sản xuất thương mại Dược phẩm Đông Nam

Lô 2A, đường 1A, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột và thuốc cốm.

22/GCN-QLD

17-01-2014

17-01-2017

61

Công ty cổ phần Dược Trung ương 3

115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, cao xoa và thuốc nước dùng ngoài.

261/QĐ-QLD

25-05-2015

11-09-2017

62

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp Dược phẩm 150 (COPHAVINA)

Số 112, đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

74/GCN-QLD

27-02-2017

27-02-2020

63

Công ty liên doanh Meyer-BPC

6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

607/GCN-QLD

20-12-2016

20-12-2019

64

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR)

Số 167, đường Hà Huy Tập, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi, thuốc cốm sủi bọt, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài và thuốc kem, thuốc mỡ.

466/GCN-QLD

21-09-2016

21-09-2019

65

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR)

Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nén sủi bọt, viên nang cứng, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, chè túi lọc, chè hòa tan, thuốc mỡ, thuốc nước uống.

331/GCN-QLD

09-07-2014

09-07-2017

66

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc

Số 155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc nước dùng ngoài.

228/GCN-QLD

25-04-2014

2S-04-2017

67

Công ty cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nước uống.

301/GCN-QLD

04-06-2015

04-06-2018

68

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Linh

Lô 32, khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

* Thuốc từ dược liệu: Bạch hổ hoạt lạc cao, thuốc kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc mỡ.

299/GCN-QLD

03-06-2015

03-06-2018

69

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Số 25, đường số 8 và số 20, đường Hữu Nghị, khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Nhà máy số 25, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

* Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel.

* Nhà máy số 20, Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương:

* Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Viên nang mềm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nang cứng, thuốc bột.

249/GCN-QLD

14-06-2016

14-06-2019

70

Công ty TNHH Liên doanh Hasan Dermapharm

Lô B, đường Số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc đạn;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa vi sinh vật: Viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

150/GCN-QLD

31-03-2015

31-03-2018

71

Công ty TNHH Hasan Dermapharm

Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt và thuốc bột sủi bọt.

365/GCN-QLD

25-11-2013

25-11-2016

72

Công ty TNHH Dược phẩm USA- NIC

Lô 11D, đường C, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

56/GCN-QLD

24-02-2014

24-02-2017

73

Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NADYPHAR)

Số 930 C4 Đường C, khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột dùng ngoài, thuốc kem, gel, mỡ và cao xoa;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc nước uống.

554/GCN-QLD

23-11-2016

23-11-2019

74

Công ty cổ phần Dược phẩm VCP

Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Penicillin và kháng sinh nhóm Cephalosporin.

189/GCN-QLD

02-04-2014

02-04-2017

75

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T. PHARMA)

Số 930 C2 đường C, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, cụm II, quận 2, thành phố Hò Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc cốm, thuốc bột, hỗn dịch uống, gel uống, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc tiêm nước, thuốc nhỏ mắt, dung dịch vô trùng rửa vết thương.

75/GCN-QLD

27-02-2017

27-02-2020

76

Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận (PHAPHARCO)

Số 192, đường Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

226/GCN-QLD

25-04-2014

25-04-2017

77

Công ty TNHH Nam Dược

Lô M13 (C4-9), khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nguyên liệu từ dược liệu: cao đặc, cao khô, cao lỏng.

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, chè thuốc, si rô thuốc, dung dịch thuốc uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc hỗn dịch, nhũ tương, cồn thuốc, thuốc xịt mũi dạng lỏng, thuốc hít dạng lỏng, dầu gió, thuốc kem, thuốc mỡ và thuốc gel.

609/GCN-QLD

20-12-2016

20-12-2019

78

Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim

Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, pellet, thuốc đạn và thuốc trứng.

194/GCN-QLD

13-04-2015

13-04-2018

79

Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharm Việt Nam

Số 8, đường TS 3, khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nén phân tán, viên nén phóng thích biến đi, viên nén phóng thích kéo dài.

305/GCN-QLD

20-06-2014

20-06-2017

80

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú (Davi pharm)

Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, gel uống, hỗn dịch uống, thuốc mỡ và thuốc kem.

91/GCN-QLD

12-02-2015

12-02-2018

81

Công ty TNHH sản xuất thương mại Dược phẩm Thành Nam

Số 60, đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng.

40/GCN-QLD

19-01-2015

19-01-2018

82

Công ty Dược phẩm TNHH Leung Kai Fook Việt Nam

Quốc lộ 51, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thuốc dầu xoa và ống hít chứa tinh dầu.

38/GCN-QLD

19-01-2015

19-01-2018

83

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam

Số 300C, đường Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc kem, thuốc gel, thuốc nước dùng ngoài.

583/GCN-QLD

02-11-2015

02-11-2018

84

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm tiệt trùng cuối và không tiệt trùng cuối, hỗn dịch tiêm, nhũ dịch tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc tiêm truyền, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, hỗn dịch, nhũ dịch, thuốc kem, thuốc mỡ, gel, cao dán;

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, trà nhúng, siro, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, cao thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cao dán, dược liệu đã chế biến.

183/GCN-QLD

10-04-2015

10-04-2018

85

Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân

* Lô N8, đường N5, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

* Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, dung dịch thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai, nhỏ mũi (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm bột (Lô N8);

* Thuốc chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm (Lô E2).

274/GCN-QLD

27-05-2014

27-05-2017

86

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Số 322 đường Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, dung dịch thuốc dùng ngoài, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin và Cephalosporin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

614/GCN-QLD

17-11-2015

17-11-2018

87

Công ty Liên doanh Dược phẩm Mebiphar- Austrapharm

Lô III -18, đường 13, nhóm CN III, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc bột, thuốc cốm chứa vi sinh vật, viên nang mềm, si rô, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống.

631/GCN-QLD

06-11-2014

06-11-2017

88

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương (SAGOPHA)

Số 27, VSIP, đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, viên bao đường, viên ngậm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ;

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc bột dùng ngoài.

447/GCN-QLD

12-08-2015

12-08-2018

89

Công ty TNHH US Pharma USA

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, mỡ, gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng.

364/GCN-QLD

05-07-2015

06-07-2018

90

Công ty cổ phần dược phẩm Medisun

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên nhai, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, thuốc nước uống dạng gói, thuốc nước uống dạng ống.

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên ngậm, viên nhai, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm.

558/GCN-QLD

23-11-2016

23-11-2019

91

Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Nghệ An (DNA PHARMA)

68 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

366/GCN-QLD

24-08-2016

24-08-2019

92

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)

Số 18, đường Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* Thuốc dược liệu (từ cao, bột dược liệu): Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

334/GCN-QLD

25-07-2016

25-07-2019

93

Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)

Khu công nghiệp Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng.

Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Cao đặc, cao khô.

13/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

94

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (DONAIPHARM)

Số 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc uống dạng lỏng đóng túi và thuốc nước dùng ngoài.

76/GCN-QLD

27-02-2017

27-02-2020

95

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Số 29A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

236/GCN-QLD

07-06-2016

07-06-2019

96

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Số 35, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

235/GCN-QLD

07-06-2016

07-06-2019

97

Công ty cổ phần Dược Vacopharm

Km 1954 Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

555/GCN-QLD

23-11-2016

23-11-2019

98

Công ty cổ phần Sinh Học Dược phẩm Ba Đình (BABIOPHAR)

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc chứa hóc môn và nội tiết tố: viên nén, viên nén bao phim.

567/GCN-QLD

13-10-2014

13-10-2017

99

Công ty ROUSSEL Việt Nam

Số 01, đường số 3, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ.

196/GCN-QLD

08-04-2014

08-04-2017

100

Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel, dung dịch thuốc dùng ngoài, dung dịch thuốc uống, hỗn dịch thuốc uống, nhũ dịch thuốc uống, siro thuốc, thuốc hít.

578/GCN-QLD

28-10-2015

28-10-2018

101

Công ty cổ phần Dược phẩm SaVi (SAVIPHARM J.S.C)

Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

626/GCN-QLD

30-12-2016

30-12-2019

102

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Thái Bình (Thaibiphar)

Km 4, đường Hùng Vương, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

691/CN-QLD

17-12-2014

17-12 2017

103

Công ty TNHH Dược phẩm Detapham

324F/10, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem và thuốc mỡ.

505/GCN-QLD

11-09-2014

11-09-2017

104

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Lô số 07, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên sủi bọt, cốm sủi bọt, bột sủi bọt, thuốc nước uống, hỗn dịch uống, gel uống, thuốc nước dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

23/GCN-QLD

17-01-2014

17-01-2017

105

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - Chi nhánh 1

Lô 68, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc từ cao, bột dược liệu: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, trà hòa tan, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc nước uống, gel thuốc uống, viên ngậm.

144/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

106

Công ty liên doanh Dược phẩm Éloge France Việt Nam

Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

650/GCN-QLD

14-12-2015

14-12-2018

107

Công ty TNHH dược phẩm - dược liệu OPODIS

Lô 78, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước dùng ngoài và dầu thuốc.

14/GCN-QLD

13-01-2014

13-01-2017

108

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa các kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ và dung dịch thuốc tiêm.

518/GCN-QLD

19-09-2014

19-09-2017

109

Công ty cổ phần Dược phẩm TrườngThọ

Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt.

381/GCN-QLD

29-07-2014

29-07-2017

110

Công ty cổ phần Dược phẩm Trường Thọ

Lô M1, đường N3, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

* Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, viên nang cứng, trà thuốc, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, dung dịch thuốc dùng ngoài, cồn thuốc;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

306/GCN-QLD

08-06-2015

08-06-2018

111

Công ty cổ phần Dược Becamex

Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

220/GCN-QLD

21-04-2014

21-04-2017

112

Công tyTNHH Suheung Việt Nam

Đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Vỏ nang cứng gelatin dùng làm thuốc.

316/GCN-QLD

26-06-2014

26-06-2017

113

Công ty cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Số 43, đường số 8, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt, thuốc nước uống, sirô, thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ.

19/GCN-QLD

14-01-2015

14-01-2018

114

Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm - Thành viên tập đoàn F.I.T

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt,, thuốc nước uống, sirô thuốc, hỗn dịch uống, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc kem dùng ngoài;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc bột pha tiêm, viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

446/GCN-QLD

12-08-2015

12-08-2018

115

Công ty cổ phần Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-QLD

13-10-2015

13-10-2018

116

Công ty cổ phần Dược S. Pharm

Lô G, khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

58/GCN-QLD

15-02-2017

15-02-2020

117

Công ty cổ phần Công nghệ Cao Traphaco (Traphaco-CNC)

Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, cao thuốc, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Dược liệu đã chế biến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, cốm và bột.

63/GCN-QLD

29-01-2015

29-01-2018

118

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm và thuốc nước uống.

633/GCN-QLD

24-11-2015

24-11-2018

119

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (FORIPHARM)

Xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc cốm, bột, trà thuốc, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, rượu thuốc, dầu xoa, cao xoa, cồn xoa;

* Nguyên liệu làm thuốc: cao dược liệu, bột dược liệu, dược liệu đã chế biến.

94/GCN-QLD

12-02-2015

12-02-2018

120

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Hanoi pharma JSC)

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi.

16/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

121

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Nanogen

Lô I-5C, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc tiêm bột đông khô;

* Nguyên liệu sinh học làm thuốc theo danh mục đính kèm.

520/GCN-QLD

20-10-2016

20-10-2019

122

Công ty TNHH Thiên Dược

Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: Cao thuốc nguyên liệu và thuốc viên nang cứng.

225/GCN-QLD

19-08-2013

19-08-2016

123

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Số 192, phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ

48/GCN-QLD

03-02-2016

03-02-2019

124

Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco)

Số 725, đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thuốc từ dược liệu và thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, thuốc hoàn bao, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài.

329/GCN-QLD

09-07-2014

09-07-2017

125

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, viên nén, viên bao phim, viên bao đường, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang cứng và viên nang mềm.

577/GCN-QLD

28-10-2015

28-10-2018

126

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO)

Số 1, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm beta-lactam: thuốc nước dùng ngoài, thuốc bột dùng ngoài, thuốc mỡ dùng ngoài;

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc (từ dược liệu): dược liệu sơ chế chế biến, dịch chiết, cao lỏng, cao đặc, cao khô.

510/GCN-QLD

19-10-2016

19-10-2019

127

Công ty cổ phần Dược phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: dược liệu đã sơ chế, cao lỏng, cao đặc, cao khô, cốm, bột;

* Thuốc thành phẩm từ dược liệu: viên nang cứng, viên nén, viên nén bao phim, thuốc cốm, thuốc bột, thuốc nước uống và thuốc thang.

599/GCN-QLD

24-10-2014

24-10-2017

128

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng.

502/GCN-QLD

10-09-2014

10-09-2017

129

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

Số 40, VSIP II đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc kem, thuốc gel và thuốc mỡ.

712/GCN-QLD

31-12-2014

31-12-2017

130

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, dung dịch thuốc tiêm truyền.

686/GCN-QLD

09-12-2014

09-12-2017

131

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalobporin: thuốc bột pha tiêm, thuốc viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

300/GCN-QLD

04-06-2015

04-06-2018

132

Công ty cổ phần Dược Nature Việt Nam

Số 19, đường số 18, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc dược liệu từ cao dược liệu, tinh dầu: viên nang mềm, dung dịch thuốc uống, tinh dầu, dầu gió và gel, dung dịch dùng ngoài

46/GCN-QLD

03-02-2016

03-02-2019

133

Công ty TNHH sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy

Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: dung dịch thuốc tiêm, thuốc bột pha tiêm.

344/GCN-QLD

02-07-2015

02-07-2018

134

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú - Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm.

685/GCN-QLD

21-12-2015

21-12-2018

135

Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi (Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13 (khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc bột pha tiêm.

19/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

136

Công ty cổ phần Dược phẩm Am vi (Amvipharm)

Lô B14-3, lô B14-4, đường N13, khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: thuốc tiêm truyền, dung dịch thẩm phân, dung dịch chạy thận nhân tạo, dung dịch uống đóng túi, hỗn dịch uống đóng túi, gel uống đóng túi, thuốc bột và thuốc cốm.

415/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

137

Công ty TNHH Dược phẩm Fito Pharma

Số 26 Bis/1, Khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc từ dược liệu: sirô, dung dịch uống, dầu gió, dung dịch dùng ngoài chứa tinh dầu, viên nén, viên bao phim và viên nang cứng.

15/GCN-QLD

14-01-2014

14-01-2017

138

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco)

Số 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước uống, sirô, hỗn dịch uống, gel uống, nhũ dịch uống.

161/GCN-QLD

26-04-2016

26-04-2019

139

Công ty TNHH Dược phẩm và thương mại Thành Công

Km 6+200, Quốc lộ 38, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt và thuốc cốm sủi bọt

600/GCN-QLD

14-12-2016

14-12-2019

140

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (Dopharma)

Nhà máy sản xuất dược phẩm: Lô số 27, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc kem, mỡ, gel và dung dịch thuốc tiêm thể tích nhỏ;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Penicillin: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột và thuốc cốm.

341/GCN-QLD

04-08-2016

04-08-2019

141

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (Dopharma)

Lô số 27, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nang mềm, thuốc nước uống;

* Thuốc chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin: Thuốc bột pha tiêm.

34/GCN-QLD

24-01-2014

24-01-2017

142

Công ty cổ phần Dược phẩm Tenamyd

Lô Y01-02A, đường Tân Thuận, khu công nghiệp/Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc bột pha tiêm chứa kháng sinh nhóm Cephalosporin.

259/GCN-QLD

21-06-2016

21-06-2019

143

Nhà máy sản xuất - Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Lô B3, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Sirô, dung dịch uống, cao lỏng, viên kẹo ngậm, thuốc kem, thuốc mỡ, dung dịch dùng ngoài và cồn thuốc dùng ngoài.

55/GCN-QLD

24-02-2014

09-09-2016

144

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Lô B3, Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm; sirô, dung dịch thuốc uống, cao lỏng, viên kẹo ngậm, thuốc kem, gel, thuốc mỡ, dung dịch dùng ngoài và cồn thuốc dùng ngoài.

130/GCN-QLD

11-04-2017

11-04-2020

145

Công ty TNHH Dược phẩm Mê Linh

Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên bao, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nang mềm, thuốc nước uống.

608/GCN-QLD

20-12-2016

20-12-2019

146

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG (DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên nén nhai, viên nén ngậm, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc bột pha hỗn dịch uống, thuốc cốm, thuốc cốm pha hỗn dịch uống, viên nén sủi bọt, thuốc bột sủi bọt, thuốc cốm sủi bọt.

550/GCN-QLD

17-11-2016

17-11-2019

147

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG (DHG PHARMA)

Lô B2-B3, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Thuốc chứa kháng sinh nhóm β-Lactam (Cephalosporin và Penicillin): Viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột pha hỗn dịch uống và thuốc cốm pha hỗn dịch uống.

443/GCN-QLD

11-08-2015

11-08-2018

148

Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn

Đường YP6, khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, sirô thuốc, thuốc nước ung; viên nang mềm; thuốc kem, thuốc gel, thuốc mỡ, thuốc nước dùng ngoài, thuốc nhỏ mũi, thuốc xịt mũi dạng lỏng; thuốc nhỏ mắt

125/GCN-QLD

31-03-2017

31-03-2020

149

Công ty cổ phần thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc hoàn cứng, sirô thuốc, cao thuốc (cao lỏng, cao đặc, cao khô), thuốc thang.

320/GCN-QLD

27-06-2014

27-06-2017

150

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng (Đông Dược Phúc Hưng)

Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống, cao dược liệu và thuốc phiến.

212/GCN-QLD

15-04-2014

16-04-2017

151

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nước uống, sirô, viên nang mềm, thuốc khí dung;

* Vỏ nang cứng.

271/GCN-QLD

26-05-2014

26-05-2017

152

Công ty cổ phần Dược OPC Bắc Giang

Thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cao dược liệu: Cao lỏng, cao mềm và cao đặc.

330/GCN-QLD

09-07-2014

09-07-2017

153

Công ty TNHH Dược Hanvet

Khu công nghiệp Phố Nối A, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc dùng ngoài.

439/GCN-QLD

14-08-2014

14-08-2017

154

Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC)

135 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

* Vắc xin Rota uống, sống, giảm độc;

* Đóng lọ vắc xin thành phẩm.

128/GCN-QLD

10-04-2017

10-04-2020

155

Trung tâm nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC)

Số 418, phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

* Vắc xin sống, giảm độc lực, đông khô: Vắc xin Sởi, vắc xin Rubella và vắc xin Sởi- Rubella phối hợp;

* Đóng lọ vắc xin thành phẩm.

340/GCN-QLD

04-08-2016

04-08-2019

156

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC)

Số 9 đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván, Vắc xin uốn ván hấp phụ, Vắc xin Phòng Lao;

* Thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

377/GCN-QLD

09-07-2015

09-07-2018

157

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất huyết thanh thô);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Tinh chế huyết thanh và Đóng lọ thành phẩm).

Huyết thanh tinh chế từ máu ngựa: huyết thanh kháng dại, huyết thanh kháng uốn ván, huyết thanh kháng nọc rắn.

280/GCN-QLD

06-07-2016

06-07-2019

158

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC)

* Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (Sản xuất bán thành phẩm);

* Số 9 Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Đóng lọ thành phẩm).

Vắc xin Cúm bất hoạt.

280/GCN-QLD

06-07-2016

06-07-2019

159

Công ty TNHH Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Can Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thuốc có chứa vi sinh: thuốc viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm.

216/GCN-QLD

18-04-2014

18-04-2017

160

Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)

Số 1 Yersin, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

* Dây chuyền vắc xin Viêm não Nhật Bản, vắc xin Viêm gan A tinh khiết bất hoạt, vắc xin Viêm gan B tái thợp, vắc xin Tả uống;

* Dây chuyền đóng lọ vắc xin thành phẩm.

212/GCN-QLD

21-04-2015

21-04-2018

161

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

* Dây chuyền vắc xin Thương hàn Vi;

* Dây chuyền đóng lọ thành phẩm vắc xin và sinh phẩm y tế.

18/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

162

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC)

Số 18 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc bột chứa vi sinh vật.

17/GCN-

QLD

14-01-2016

14-01-2019

163

Công ty TNHH Dược phẩm Quế Lâm

Km10, Đường 5, khu công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ dược liệu: thuốc viên nang cứng.

416/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

164

Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh (BANIPHAR)

Nhà máy dược phẩm: Lò C1-1, khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên nén sủi bọt, thuốc nước dùng ngoài;

* Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao đường, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: Nguyên liệu Curcumin, cao dược liệu, bột dược liệu, dược liệu đã chế biến.

251/GCN-QLD

21-05-2015

21-05-2018

165

Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Việt

Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Sirô thuốc, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, viên nén, viên nang cứng, viên bao đường, thuốc cốm, thuốc bột và trà thuốc.

646/GCN-QLD

12-11-2014

12-11-2017

166

Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA

Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao, viên nang cứng, viên nang mềm, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ.

565/GCN-QLD

07-10-2014

07-10-2017

167

Công ty TNHH Dược Quốc tế Diệu Vinh

Lô CN4, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: cao khô;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

405/GCN-QLD

20-07-2015

20-07-2018

168

Công tyTNHH Nipro Pharma Việt Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Dung dịch thuốc tiêm.

145/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

169

Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam (NPV)

Lô đất số IN1-4A và IN1-4B, khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc tiêm bột đông khô.

234/GCN-QLD

07-06-2016

07-06-2019

170

Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, thuốc nước uống và thuốc nước dùng ngoài;

* Dược liệu chế biến: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

201/GCN-QLD

14-04-2015

14-04-2018

171

Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành

Nhà máy dược phẩm: Lô đất CN4, Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thuốc từ cao, cốm, bột dược liệu: Thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, siro thuốc.

365/GCN-QLD

06-07-2015

06-07-2018

172

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh

Nhà máy dược phẩm: Tổ 1, khu 10, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn mềm, thuốc bột, thuốc cốm, trà thuốc, cao lỏng, rượu thuốc, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột dược liệu, dược liệu đã chế biến.

558/QĐ-QLD

09-10-2015

09-10-2018

173

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long

Số 02, đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, rượu thuốc, trà hòa tan, trà túi lọc, cồn xoa bóp;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao khô, cao đặc, cao lỏng, dược liệu đã chế biến.

29/QĐ-QLD

22-01-2016

22-01-2019

174

Công ty cổ phần Vinh Hoàn Collagen

Số 1647, quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nguyên liệu làm thuốc: Gelatin và Collagen.

581/GCN-QLD

29-10-2015

29-10-2018

175

Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

* Thuốc dược liệu: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, viên hoàn mềm, thuốc nước uống và thuốc thang;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: thuốc phiến, cao lỏng, cao đặc, cao khô, bột.

617/GCN-QLD

28-12-2016

28-12-2019

176

Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

KCN Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

* Thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam: thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, mỡ, kem, gel;

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, thuốc nước dùng ngoài, mỡ, kem, gel, dầu xoa;

* Dược liệu chế biến: cao, bột, phiến dược liệu.

310/GCN-QLD

11-06-2015

11-06-2018

177

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Lô CN4 - 6.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

* Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên nang mềm, viên nén bao đường, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: Cao lỏng, cao đặc, cao khô.

217/QĐ-QLD

25-04-2015

12-02-2018

178

Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên

Lô C16, đường số 9, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

* Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống, thuốc tiêm dung dịch, thuốc tiêm truyền, thuốc bột đông khô pha tiêm;

* Thuốc từ dược liệu: viên nén, viên bao đường, viên bao phim, viên nang cứng, viên hoàn, thuốc bột, thuốc cốm, hỗn dịch uống, dung dịch uống.

661/QĐ-QLD

17-12-2015

17-12-2018

179

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nam

Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang cứng, viên hoàn mềm, viên hoàn cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống, sirô thuốc, trà hòa tan và trà túi lọc

49/GCN-QLD

03-02-2016

03-02-2019

180

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Phước Sanh Pharma

Số 272 C, khu 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: viên nang cứng, viên hoàn cứng, thuốc nước uống;

* Nguyên liệu làm thuốc: dược liệu đã chế biến, cao lỏng.

584/GCN-QLD

02-11-2015

02-11-2018

181

Cơ sở sản xuất thuốc Đông Dược Cửu Long

Số 28 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc viên nén, viên nang cứng.

302/GCN-QLD

05-06-2015

05-06-2018

182

Cơ sở sản xuất thuốc Đông Dược Cửu Long

Số 28 Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Thuốc từ dược liệu: thuốc kem, thuốc mỡ.

634/GCN-QLD

24-11-2015

24-11-2018

183

Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc nước uống dạng ampoule, thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, thuốc gel.

15/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

184

Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam

Lô I-8-2, đường D8, Khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc sirô.

73/GCN-QLD

27-02-2017

27-02-2020

185

Công ty TNHH Vạn Xuân

Đường số 3, cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

* Thuốc từ dược liệu: Viên bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm;

* Nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu: cao khô.

660/GCN-QLD

17-12-2015

17-12-2018

186

Cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc y học cổ truyền Đại Hồng Phúc

E9/202D Thế Lữ, ấp 6, xã Tân Nhựt, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Thuốc từ dược liệu: Viên nang cứng, viên hoàn mềm, trà hòa tan, trà túi lọc, thuốc nước uống dạng gói và thuốc cốm dạng gói

335/GCN-QLD

25-07-2016

25-07-2019

187

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2

Lô đất N2, đường TS6, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc viên nén, viên nang cứng, viên bao phim, viên bao đường, thuốc gói

159/GCN-QLD

26-04-2016

26-04-2019

188

Cơ sở sản xuất đông dược 408

Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thuốc từ dược liệu: Thuốc kem, thuốc mỡ.

258/GCN-QLD

21-06-2016

21-06-2019

189

Công ty TNHH Đông dược An Triệu

Số 2, Lô C1-1/X9, Đường D4, khu công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Thuốc dược liệu (từ dược liệu): cồn xoa bóp.

465/GCN-QLD

21-09-2016

21-09-2019

190

Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân

Lô số CN-08-2, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Nguyên liệu từ dược liệu: Dược liệu sơ chế, chế biến

114/GCN-QLD

27-03-2017

27-03-2020

191

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm May (MAY COSMEDIC JSC)

Lô B4, Đường K1, Khu Công nghiệp Cát Lái - Cụm II (Giai đoạn 2), Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Đóng gói cấp 2 thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc chứa kháng sinh nhóm β- Lactam; không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ), vắc xin, sinh phẩm y tế.

599/GCN-QLD

14-12-2016

14-12-2019

192

Công ty cổ phần 23/9

Số 11 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Thuốc nước uống, gel uống.

113/GCN-QLD

27-03-2017

27-03-2020

193

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

TS 509, tờ bản đồ số 01, Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam: Viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, thuốc cốm, thuốc bột, sirô.

115/GCN-QLD

27-03-2017

27-03-2020

GLP: 13 phòng kiểm nghiệm / 13 công ty

1

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

480/GCN-BYT

19-05-2016

19-05 2019

2

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh

200 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Kiểm nghiệm thuốc

481/GCN-BYT

19-05-2016

19-05-2019

3

Công ty cổ phần nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP

Tầng 2, số 8, đường Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

477/GCN-QLD

27-08-2015

27-08-2018

4

Trung tâm Kiểm nghiệm Gia Lai

Số 05C, đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Kiểm nghiệm thuốc

227/GCN-QLD

08-05-2015

08-05-2018

5

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 17, đường Trương Định, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm

47/GCN-QLD

03-02-2016

03-02-2019

6

Trung tâm Kiểm nghiệm Bình Dương

Số 209, đường Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Kiểm nghiệm thuốc

373/GCN-QLD

29-08-2016

29-08-2019

7

Trung tâm Kiểm nghiệm, Nghiên cứu Dược Quân Đội - Cục Quân Y

Số 1B, phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

48/GCN-QLD

18-02-2014

18-02-2017

8

Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa

Số 575, đường Quang Trung II, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm nghiệm thuốc

244/GCN-QLD

09-06-2016

09-06-2019

9

Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Phúc

Số 37, Chu Văn An, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Kiểm nghiệm thuốc

509/GCN-QLD

19-10-2016

19-10-2019

10

Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội

Số 7, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

236/GCN-QLD

09-09-2013

09-09-2016

11

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ dược - Tổng Công ty Dược Việt Nam

Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc

93/GCN-QLD

20-03-2017

28-02-2020

12

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Trị

Khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Kiểm nghiệm thuốc

20/GCN-QLD

14-01-2016

14-01-2019

13

Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

Số 1 Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Vắc xin và sinh phẩm y tế.

24872/GCN-QLD

21-12-2016

21-12-2019

GSP: 32 kho / 23 công ty

1

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Số 356A, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

Thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc chứa tiền chất, vắc xin và sinh phẩm y tế) và nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

37/GCN-QLD

27-01-2014

27-01-2017

2

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 (CPC1)

Lô Số 20, đường Số 7, khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần), thuốc thành phẩm ở nhiệt độ lạnh (bao gồm cả sinh phẩm y tế) và nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, không bao gồm nguyên liệu β-Lactam)

273/GCN-QLD

26-05-2014

26-05-2017

3

Công ty TNHH Tư vấn phát triển đầu tư và thương mại Hồng Thúy

88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vắc xin và Sinh phẩm y tế

140/GCN-QLD

04-03-2014

04-03-2017

4

Công ty TNHH Zuellig Việt Nam

Lô B3, Đường Công nghiệp 4, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (bao gồm cả vắc xin và sinh phẩm y tế; không bao gồm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

47/GCN-QLD

22-01-2015

22-01-2018

5

Công ty TNHH Zuellig Việt Nam

Lô 5, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (bao gồm cả vắc xin và sinh phẩm y tế; không bao gồm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

46/GCN-QLD

22-01-2015

22-01-2018

6

Công tyTNHH Zuellig Việt Nam

Lô 5-7-9 Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo (mở rộng), Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường (không bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế và các thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt)

332/GCN-QLD

25-07-2016

25-07-2019

7

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà

Kho số 4 và số 5, F02B, đường số 2, khu Công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường (không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc)

142/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

8

Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam

Lô IV-13, đường số 2, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (không bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

146/GCN-QLD

24-03-2015

24-03-2018

9

Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam

Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Thuốc thành phẩm không bao gồm thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

279/GCN-QLD

08-10-2013

08-10-2016

10

Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm May (MAY COSMEDIC JSC)

* Số 53-55, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh;

* Số 930 B2, đường B, Khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế

213/GCN-QLD

16-04-2014

16-04-2017

11

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (Vimedimex VN)

Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội.

Thuốc thành phẩm ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất)

228/GCN-QLD

08-05-2015

05-08-2018

12

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (Vimedimex VN)

Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế ở nhiệt độ lạnh (không bao gồm thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc).

57/GCN-QLD

14-02-2017

14-02-2020

13

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Tổng kho I: Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) và nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

419/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

14

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Tổng kho II: Lô 24A-24B đường Trung Tâm, Khu CN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM.

Thuốc thành phẩm ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) và nguyên liệu làm thuốc ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và kháng sinh nhóm beta lactam)

420/GCN-QLD

08-08-2014

08-08-2017

15

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO)

318 Xa lộ Hà Nội, Khu phố giãn dân, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở điều kiện thường

272/GCN-QLD

26-05-2014

26-05-2017

16

Kho 706 - Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng

Số 134/1, đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm, vắc xin và Sinh phẩm y tế

328/GCN-QLD

09-07-2014

09-07-2017

17

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Số 36/212B, đường số 12, phường Trường Tho, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (bao gồm cả sinh phẩm y tế, không bao gồm thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt) và nguyên liệu làm thuốc ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (không bao gồm nguyên liệu β-Lactam và nguyên liệu thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt)

317/GCN-QLD

26-06-2014

26-06-2017

18

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Đường Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thuốc thành phẩm bao gồm cả thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế.

253/GCN-QLD

12-05-2014

08-01-2017

19

Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam

Kho số 1, số 192, phố Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam và Thuốc thành phẩm

18/GCN-QLD

14-01-2015

14-01-2018

20

Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông Á

Lô A2, CN3, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

* Thuốc thành phẩm, Sinh phẩm y tế ở điều kiện thường, điều kiện lạnh

* Nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

151/GCN-QLD

31-03-2015

31-03-2018

21

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông Á

Lô số 1-1, cụm 1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Bảo quản thuốc thành phẩm, sinh phẩm y tế ở điều kiện thường và điều kiện lạnh (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

566/GCN-QLD

13-10-2015

13-10-2018

22

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Số 23, đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm y tế; không bao gồm các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc)

37/GCN-QLD

19-01-2015

19-01-2018

23

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Lô CN 4.2-2, khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và điều kiện lạnh (không bao gồm các thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt) và bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế ở điều kiện lạnh

641/GCN-QLD

11-11-2014

20-06-2017

24

Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

Lô 58, đường số 3, khu phố 2, khu công nghiệp Tân Tạo phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (bao gồm cả vắc xin và sinh phẩm y tế, không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc)

503/GCN-QLD

10-09-2014

10-09-2017

25

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha

Số 184/2, đường Lê văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

45/GCN-QLD

13-02-2014

18-02-2017

26

Công ty cổ phần Dược phẩm Tedis - Việt Hà

Kho số 1, số 2 và số 3, F02B, đường số 2, khu Công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thuốc thành phẩm

582/GCN-QLD

29-10-2015

29-10-2018

27

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Lô số 18A, đường số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Thuốc thành phẩm ở nhiệt độ thường

359/GCN-QLD

23-10-2013

23-10-2016

28

Công ty TNHH YCH Protrade

Đường Tự Do, Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Thuốc thành phẩm không bao gồm thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

302/GCN-QLD

20-11-2013

20-11-2016

29

Công ty TNHH YCH Protrade

Đường Tự Do, Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Nguyên liệu làm thuốc ở điều kiện thường (không bao gồm nguyên liệu kháng sinh β-Lactam và nguyên liệu thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt) theo hợp đồng với Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

250/GCN-QLD

07-05-2014

07-05-2017

30

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh nhóm β-Lactam, thuốc thành phẩm ớ điều kiện thường

47/GCN-QLD

18-02-2014

18-02-2017

31

Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco- Tenamyd

Số 8, Phố Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Tp. Huế.

Nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam, nguyên liệu làm thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin và thuốc thành phẩm (bao gồm cả thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) ở nhiệt độ lạnh và nhiệt độ thường

569/GCN-QLD

13-10-2014

13-10-2017

32

Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco- Tenamyd

Lô C-1-1, C-1-5, C-1-6, Khu Công nghiệp Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thành phố Huế.

Nguyên liệu làm thuốc không chứa kháng sinh β-Lactam, nguyên liệu làm thuốc chứa kháng sinh Cephalosporin và thuốc thành phẩm (không bao gồm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) ở nhiệt độ thường.

569/GCN-QLD

13-10-2014

13-10-2017

33

Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam

Lô CC9, Tổ 6, đường 5 kéo dài, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Bo quản thuốc thành phẩm và sinh phẩm y tế ở nhiệt độ thường (không bao gồm thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt và vắc xin, sinh phẩm y tế có yêu cầu nhiệt độ bảo quản lạnh).

519/GCN-QLD

20-10-2016

09-05-2019

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1902/BYT-QLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1902/BYT-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1902/BYT-QLD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Công văn 1902/BYT-QLD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP 2017
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu1902/BYT-QLD
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýTrương Quốc Cường
      Ngày ban hành13/04/2017
      Ngày hiệu lực13/04/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1902/BYT-QLD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1902/BYT-QLD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP 2017

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực