Nghị quyết 30/NQ-CP

Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, tổ chức vào ngày 01 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thớng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

2. Về dự án Luật thủy sản (sửa đổi)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật.

3. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật t cáo

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật. Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật.

4. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 20 tháng 3 năm 2017, bảo đảm sự phát triển bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp dược, tăng cường quản lý nhà nước, chống độc quyền và thao túng thị trường thuốc. Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thuốc, dược cht thuộc danh mục cht cm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể.

Chính phủ thống nhất cho tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành không trái với Luật dược năm 2016 đến khi Nghị định quy định chi tiết Luật dược năm 2016 có hiệu lực thi hành.

5. Về cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất để thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xác định mức bố trí chi để cấp nguồn vốn, cấp bù chênh lệch, phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện chính sách theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP trong 5 năm, đồng thời đề xuất việc bổ sung các thủ tục pháp lý liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2017.

- Căn cứ khả năng bố trí nguồn ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất khung lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trong trung hn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức lãi suất cho vay phát triển nhà xã hội trong các năm 2018, 2019 và 2020.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, cơ quan địa phương liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 2017. Giao Bộ Ngoại giao là cơ quan giúp Chính phủ theo i việc triển khai thực hiện Nghị quyết, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất các biện pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động.

7. Về tình hình thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội mới; tình hình Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và định hướng cho Việt Nam

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện báo cáo về tình hình thực thi các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và báo cáo về tình hình Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong bối cảnh mới, kiến nghị phương án của Việt Nam để báo cáo Bộ Chính trị.

8. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kim soát, tỷ giá cơ bản ổn định. Thị trường chứng khoán, trái phiếu phát triển tích cực. Xuất khẩu tăng mạnh. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá. Sản xuất nông nghiệp n định. Du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Phát triển doanh nghiệp có xu hướng tích cực. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được chú trọng và thực hiện tt. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động - việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chuyển biến chậm. Năng suất lao động thấp, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn. Các chỉ số sn xuất công nghiệp, cầu tiêu dùng tăng thấp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng. Giá một số mặt hàng nông sản thấp. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ còn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tác động đan xen nhiều mặt đến nền kinh tế nước ta.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải quán triệt chủ đề hành động của năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

- Từng thành viên Chính phủ thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hp, kiên quyết không để thể chế, chính sách gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội; khn trương chỉ đạo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự án luật đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 đúng tiến độ, bảo đảm cht lượng.

- Các Bộ, ngành, nhất là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Ngoại giao, Quốc phòng; Công an thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để chủ động có phương án, đối sách phù hp, kịp thời. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng T kinh tế vĩ mô chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, từng lĩnh vực và của cả nền kinh tế, cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng cuối của mỗi quý.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm ổn định mặt bằng lãi suất; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, trong đó tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống,

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ, quyết liệt tạo chuyển biến mnh mẽ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưng. Phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, địa phương khn trương rà soát phương án phân bổ, tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ: danh mục dự án các Bộ, ngành trung ương, địa phương đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2016 sang năm 2017; giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương còn lại trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. Khẩn trương phối hợp với các Bộ chủ quản các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng chương trình mục tiêu trong tháng 3 năm 2017.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân, kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Nghiêm khắc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Các Bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để trình Chính phủ ban hành.

- Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia. Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo chi tiết tình hình giải ngân, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, trong đó chi tiết kết quả giải ngân từng dự án bố trí kế hoạch vn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gửi đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2017 danh mục dự án cn kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017. Định kỳ hàng tháng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Bộ Công Thương rà soát, có giải pháp trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch khai thác dầu khí năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường. Khẩn trương trình Thtướng Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách và giá điện mặt trời và giá điện gió (điều chỉnh). Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Tích cực thực hiện các biện pháp kích cầu, phát triển hệ thống thương mại bán lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước. Chủ trì, phi hp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, địa phượng liên quan rà soát, đánh giá tng thể chính sách thương mại biên giới, đề xuất giải pháp bảo vệ thị trường trong nước và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phối hợp với Ban Chỉ đạo tập trung xử lý, giải quyết căn bản các dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai mạnh mẽ hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện có hiệu quả các cam kết FTA đã ký kết và thúc đy các FTA đang đàm phán, trong đó có đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Y tế và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực xã hội hóa dịch vụ công. Kiên quyết thực hiện lộ trình tự chủ đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn lộ trình tự chủ tài chính với điều chỉnh giá dịch vụ công.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi thường xuyên, cập nhật diễn biến thời tiết và dịch cúm gia cầm A/H7N9, thông tin, tuyên truyền kịp thời để Nhân dân chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh. Chỉ đạo phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cm qua biên giới. Khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị lúa gạo - vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mi, phn đấu 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

- Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tin khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam và dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan và địa phương trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2017.

- Các Bộ: Công An, Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp bo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tại các điểm giao giữa đường bộ và đường sắt; tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhất là vận chuyển hành khách.

- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo về cuộc cách mng công nghiệp lần thứ 4, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch tr thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phi hợp với Hội đng xét duyệt giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật rà soát, xem xét cụ thể thành tích của các tác giả trên cơ sở mức độ cống hiến đối với xã hội, yếu tố lịch sử, bảo đảm sự tôn vinh, công bằng. Trường hợp không đủ thủ tục do yếu tố khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ để khắc phục vướng mắc trong quá trình xét duyệt.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đoàn thtrung ương và địa phương tổ chức các hoạt động tri ân, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ, bảo đảm trang trọng; giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng tại các địa phương theo trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lựa chọn một số dự án đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 01 km đường làm cơ sở rà soát, điều chỉnh định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng thể hiện trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng.

- Bộ Y tế chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm H7N9. Khn trương nghiên cứu, xây dựng đề án trình Hội nghị trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nâng cao chất lượng dân số. Trin khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh du lịch. Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, đấu thầu thuốc, tiếp tục giảm giá thuốc (kể cả thuốc biệt dược).

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sớm triển khai xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và quy hoạch tài nguyên nước một số lưu vực sông lớn trong cả nước. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thành thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 3 năm 2017. Tích cực triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp công nghệ, đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam; hoàn thiện quy hoạch sử dụng biển để trình Quốc hội. Tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác trái phép cát, sỏi ở lòng sông, cửa sông, ven bin.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục mrộng và thúc đẩy quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công các sự kiện của Năm APEC 2017.

- Bộ Quốc phòng tăng cường theo dõi sát tình hình, phối hợp với Bộ Ngoại giao chủ động các biện pháp xử lý kịp thời các tình huống, diễn biến bất lợi liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng.

- Bộ Công an chỉ đạo nắm tình hình, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

- Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, khích lệ tinh thn thi đua, phát triển sản xuất, kinh doanh, nêu gương người tốt, việc tốt và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý văn hóa uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

9. Về các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự hấp dẫn về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội vào nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chính phủ yêu cu:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch, ban hành trước ngày 15 tháng 3 năm 2017.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tháng 3 năm 2017.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017; nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 3 năm 2017.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về công nghệ cao theo hướng phù hợp với thực tiễn, có tính đến đặc thù của ngành nông nghiệp.

- Bộ Công Thương chtrì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường; tích cực đàm phán tháo gỡ các rào cản thương mại để thúc đy tiêu thụ nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường); chtrì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này.

Trong quá trình thực hiện, các Bộ, cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo các vướng mc, đxuất giải pháp tháo gỡ. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đề xuất chính sách đồng bộ thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thường xuyên theo dõi, tng hợp tình hình, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về đán văn hóa công vụ

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện đề án văn hóa công vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về báo cáo của Tổ công tác

Chính phủ ghi nhận kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại các Bộ, cơ quan trong 2 tháng đầu năm. Qua công tác kiểm tra, đôn đốc, nhiều nhiệm vụ và vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác quản lý nhà nước được quan tâm xử lý kịp thời.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan đã được kiểm tra khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế được chỉ ra; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác.

Các Bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn. Không đnợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực thi hành. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ trong phối hợp, xử lý các công việc có tính chất liên ngành; không để ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, nhiệm vụ chung; khi được hỏi ý kiến phải trả lời đúng hạn, đúng vấn đề, rõ quan điểm.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra một số Bộ, cơ quan, địa phương; đôn đốc việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật và công tác chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

12. Về tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy hiện hành; chủ trì, phi hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

- Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cả trong và ngoài cơ sở cai nghiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trong quý II năm 2017, trong đó bố trí, cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; rà soát, phân loại đối tượng sau khi tiếp nhận để quản lý, tổ chức tốt việc cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

13. Về đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Chính phủ thống nhất với dự thảo Đnghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
-
VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo18/03/2017
Số công báoTừ số 191 đến số 192
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành07/03/2017
        Ngày hiệu lực07/03/2017
        Ngày công báo18/03/2017
        Số công báoTừ số 191 đến số 192
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

         • 07/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2017

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực