Công văn 1928/BNN-KHCN

Công văn 1928/BNN-KHCN năm 2014 thống kê việc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen 2000-2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1928/BNN-KHCN 2014 thống kê hợp tác nước ngoài tiếp cận nguồn gen 2000-2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/BNN-KHCN
V/v: thống kê việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen 2000-2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về việc gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ công ước dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, thống kê việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen giai đoạn 2000-2013, Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ trên chức năng, phạm vi quản lý của đơn vị thực hiện:

- Rà soát, thống kê việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen giai đoạn 2000-2013;

- Đề xuất các nội dung ưu tiên trong triển khai thực hiện vấn đề quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam.

(Các thông tin cung cấp theo bảng thống kê tại phụ lục kèm theo)

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 tháng 4 năm 2014 thông qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường theo địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Số điện thoại: 04.37347136 (di động: 0983.228.889); email: thanhnth.kh[email protected]

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN (15b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 1928/BNN-KHCN ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn)

BẢNG THỐNG KÊ

CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN GEN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2013

THÔNG TIN CHUNG

1.1 Tên đơn vị cung cấp thông tin: ............................................................................

1.2 Địa chỉ liên lạc: ....................................................................................................

1.3 Tên cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: ..............................................................

1.4 Chức danh: ..........................................................................................................

1.5 Điện thoại:…………………………………………………………. Di động: ..............

1.6 Email: ...................................................................................................................

STT

Thời gian hợp tác

Tên tổ chức/cá nhân nước ngoài đã hợp tác

Cơ quan cấp phép tiếp cận nguồn gen

Nguồn gen tiếp cận(1)

Địa đim tiến hành tiếp cận nguồn gen

Hình thức hợp tác(2)

Mục đích tiếp cận nguồn gen(3)

Nội dung đã triển khai về tiếp cận nguồn gen

Lợi ích thu được từ việc hợp tác(4)

….

Đề xuất

Ghi chú

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nguồn gen tiếp cận: Tên thông thường, tên khoa học. (2) Hình thức hợp tác: Có ký biên bn ghi nhớ hoặc hợp đồng về việc hợp tác nghiên cứu; sàng lọc hoạt tính; chuyển giao công nghệ; thương mại hóa; h trợ kiến thức; đào tạo...

(3) Mục đích tiếp cận nguồn gen: Đánh giá hiện trạng; Phục vụ công tác bảo tồn; Tìm kiếm gen chức năng....

(4) Lợi ích thu được từ việc hợp tác: Trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ, phần mềm, tiền tệ....

 

BẢNG ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG QUẢN LÝ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH, TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ NGUỒN GEN TẠI VIỆT NAM

STT

Đề xuất nội dung

Đề xuất giải pháp

Giai đoạn thực hiện

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện

1.

Hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách về ABS

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ li ích

2015-2016

Bộ TN&MT

(VD: Thông tư hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền tri thức truyền thống về nguồn gen...)

 

 

(VD: Thông tư quy định về việc quản lý, chia sẻ lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen ...)

 

 

 

 

 

2.

Củng cố hệ thống tổ chức

Xây dựng cơ chế phi hợp đồng bộ, thống nhất giữa các Bộ ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

 

Tăng cường năng lực cho các cơ quan và cán bộ có liên quan trong lĩnh vực quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

 

(Giải pháp khác)

 

 

 

 

 

3.

Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật, áp dng khoa học công nghệ

Rà soát, kiểm kê thống kê nguồn gen

 

 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nguồn gen và quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

 

(Giải pháp khác)

 

 

 

 

 

4.

Truyn thông, nâng cao nhận thức

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức vquản lý nguồn gen và tri thức truyền thống cho cán bộ quản lý tại địa phương

 

 

(Giải pháp khác)

 

 

 

 

 

5.

Huy động nguồn lực

Thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin

 

 

(Giải pháp khác)

 

 

 

 

 

6.

(Nội dung đề xuất bổ sung)

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1928/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1928/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1928/BNN-KHCN 2014 thống kê hợp tác nước ngoài tiếp cận nguồn gen 2000-2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1928/BNN-KHCN 2014 thống kê hợp tác nước ngoài tiếp cận nguồn gen 2000-2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1928/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1928/BNN-KHCN 2014 thống kê hợp tác nước ngoài tiếp cận nguồn gen 2000-2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1928/BNN-KHCN 2014 thống kê hợp tác nước ngoài tiếp cận nguồn gen 2000-2013

             • 21/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực