Công văn 193/TCTK-PPCĐ

Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/TCTK-PPCĐ
V/v thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam đến ngày 30/6/2004;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập mới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn;

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc tính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tổng cục Thống kê đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật mã số mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê theo đúng các quy định của Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin

ĐT: 04.37343679, E-mai: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Các Cục TK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm tư liệu Thống kê (để đăng trên website);
- Lưu: VT,PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 


DANH SÁCH

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI

từ 01/01/2011 đến 31/12/2011

(m theo Công văn số 193 /TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)

Mã Tỉnh

Tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Số Nghị quyết/ Nghị đnh, Ngày, tháng, năm

Mã Huyn

Tên Huyn, Qun, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh

Tên Xã, Phưng, Thị trấn

Mô tả

08

Tỉnh Tuyên Quang

07/NQ-CP Ngày 28/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

071

Huyn Lâm Bình

 

 

Chia tách từ huyn Na Hang và huyn Chiêm Hoá

 

 

 

 

 

02233

Phúc Yên

Chuyn đến từ huyn Na Hang

 

 

 

 

 

02242

Xuân Lp

Chuyn đến từ huyn Na Hang

 

 

 

 

 

02251

Khuôn Hà

Chuyn đến từ huyn Na Hang

 

 

 

 

 

02266

Lăng Can

Chuyn đến từ huyn Na Hang

 

 

 

 

 

02269

Thưng Lâm

Chuyn đến từ huyn Na Hang

 

 

 

 

 

02290

Bình An

Chuyn đến từ huyn Chiêm Hoá

 

 

 

 

 

02293

Hồng Quang

Chuyn đến từ huyn Chiêm Hóa

 

 

 

 

 

02296

Thổ Bình

Chuyn đến từ huyn Chiêm Hoá

12

Tỉnh Lai Châu

97/NQ-CP Ngày 14/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Huyn Mường

 

 

 

 

 

 

 

 

03434

Thị trn Nm Nhùn

Chia tách từ xã Nm Hàng, xã Nậm Manh

 

 

 

 

 

03440

B

Chia tách từ xã Ka Lăng

 

 

 

 

 

03467

Vàng San

Chia tách từ xã Bùm Nưa

 

 

 

108

Huyn Sìn Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

03509

Lùng Thàng

Chia tách từ xã Ma Quai

 

 

 

 

 

03527

Pa Khoá

Chia tách từ xã Nm Cha, xã Noong Ho, xã Nm Tăm, xã Pu Sam Cáp

14

Tỉnh Sơn La

10/NQ-CP Ngày 21/02/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Huyn Qunh Nhai

 

 

 

 

 

 

 

 

03691

Pha Khinh

Đóng

 

 

 

 

 

03697

Pá Ma Pha Khinh

Chia tách từ xã Pha Khinh và xã Pc Ma

 

 

 

 

 

03715

Lip Muội

Đóng

19

Tỉnh Thái Nguyên

05/NQ-CP Ngày 13/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

05500

Phường Tích Lương

Chuyn loi hình từ xã Tích Lương

 

 

 

165

Thị xã Sông Công

 

 

 

 

 

 

 

 

05528

Phường Bách Quang

Chia tách từ xã Tân Quang

22

Tỉnh Qung Ninh

12/NQ-CP Ngày 25/02/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Thành phố Uông Bí

 

 

Chuyn loi hình từ thị xã ng Bí

 

 

89/NQ-CP Ngày 24/8/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Thành phố Uông Bí

 

 

 

 

 

 

 

 

06832

Phường Phương Đông

Chuyn loi hình từ xã Phương Đông

 

 

 

 

 

06835

Phường Phương Nam

Chuyn loi hình từ xã Phương Nam

 

 

100/NQ-CP Ngày 25/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Thị xã Qung Yên

 

 

Chuyn loi hình từ huyn Yên

Hưng

 

 

 

 

 

07132

Phường Qung Yên

Chuyn loi hình từ thị trn Qung Yên

 

 

 

 

 

07135

Phường Đông Mai

Chuyn loi hình từ xã Đông Mai

 

 

 

 

 

07138

Phường Minh Thành

Chuyn loi hình từ xã Minh Thành

 

 

 

 

 

07150

Phường Cộng Hòa

Chuyn loi hình từ xã Cộng Hoà

 

 

 

 

 

07159

Phường Tân An

Chuyn loi hình từ xã Tân An

 

 

 

 

 

07162

Phường Yên Giang

Chuyn loi hình từ xã Yên Giang

 

 

 

 

 

07165

Phường Nam Hoà

Chuyn loi hình từ xã Nam Hoà

 

 

 

 

 

07168

Phường An

Chuyn loi hình từ xã An

 

 

 

 

 

07174

Phường Phong Hi

Chuyn loi hình từ xã Phong Hải

 

 

 

 

 

07177

Phường Yên Hi

Chuyn loi hình từ xã Yên Hải

 

 

 

 

 

07183

Phường Phong Cốc

Chuyn loi hình từ xã Phong Cốc

40

Tỉnh Nghệ An

96/NQ-CP Ngày 11/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

419

Huyn Nghĩa Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

16941

Thị trn Nghĩa Đàn

Chia tách từ xã Nghĩa Bình, xã

Nghĩa Trung xã Nghĩa Hội

46

Tỉnh Tha Thiên Huế

82/NQ-CP Ngày 30/5/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

478

Huyn Phú Vang

 

 

 

 

 

 

 

 

19942

Thị trn Phú Đa

Chuyn loi hình từ xã Phú Đa

 

 

99/NQ-CP Ngày 15/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Thị xã Hương Trà

 

 

Chuyn loi hình từ huyn Hương Trà

 

 

 

 

 

19996

Phường Tứ H

Chuyn loi hình từ thị trn Tứ Hạ

 

 

 

 

 

20008

Phường Hương Vân

Chuyn loi hình từ xã Hương Vân

 

 

 

 

 

20011

Phường Hương Văn

Chuyn loi hình từ xã Hương Văn

 

 

 

 

 

20017

Phường Hương Xuân

Chuyn loi hình từ xã Hương Xuân

 

 

 

 

 

20020

Phường Hương Chữ

Chuyn loi hình từ xã Hương Ch

 

 

 

 

 

20023

Phường Hương An

Chuyn loi hình từ xã Hương An

 

 

 

 

 

20029

Phường Hương Hồ

Chuyn loi hình từ xã Hương Hồ

49

Tỉnh Qung Nam

03/NQ-CP Ngày 10/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Huyn Nam Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

20699

Chơ Chun

Chia tách từ xã Laêê

 

 

 

 

 

20702

Pơơ

Chia tách từ xã Bhing và xã

 

 

 

 

 

 

 

Zuôih

 

 

 

 

 

20705

Đc Tôi

Chia tách từ xã Ladêê

52

Tỉnh Bình Định

101/NQ-CP Ngày 28/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

549

Thị xã An Nhơn

 

 

Chuyn loi hình từ huyn An Nhơn

 

 

 

 

 

21907

Phường Bình Định

Chuyn loi hình từ thị trn Bình Định

 

 

 

 

 

21910

Phường Đp Đá

Chuyn loi hình từ xã Đp Đá

 

 

 

 

 

21916

Phường Nhơn Thành

Chuyn loi hình từ xã Nhơn Thành

 

 

 

 

 

21934

Phường Nhơn Hưng

Chuyn loi hình từ xã Nhơn Hưng

 

 

 

 

 

21943

Phường Nhơn H

Chuyn loi hình từ xã Nhơn Hoà

74

Tỉnh Bình Dương

04/NQ-CP Ngày 13/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

724

Thị xã Dĩ An

 

 

Chuyn loi hình từ huyn Dĩ An

 

 

 

 

 

25942

Phường Dĩ An

Chuyn loi hình từ thị trn Dĩ An

 

 

 

 

 

25945

Phường Tân Bình

Chuyn loi hình từ xã Tân Bình

 

 

 

 

 

25948

Phường Tân Đông Hip

Chuyn loi hình từ xã Tân Đông Hiệp

 

 

 

 

 

25951

Phường Bình An

Chuyn loi hình từ xã Bình An

 

 

 

 

 

25954

Phường Bình Thng

Chuyn loi hình từ xã Bình Thng

 

 

 

 

 

25957

Phường Đông Hòa

Chuyn loi hình từ xã Đông Hoà

 

 

 

 

 

25960

Phường An Bình

Chuyn loi hình từ xã An Bình

 

 

 

725

Thị xã Thun An

 

 

Chuyn loi hình từ huyn Thuận An

 

 

 

 

 

25963

Phường An Thnh

Chuyn loi hình từ thị trn An Thnh

 

 

 

 

 

25966

Phường Lái Thiêu

Chuyn loi hình từ thị trn Lái Thiêu

 

 

 

 

 

25969

Phường Bình Chun

Chuyn loi hình từ xã Bình Chuẩn

 

 

 

 

 

25972

Phường Thun Giao

Chuyn loi hình từ xã Thun Giao

 

 

 

 

 

25975

Phường An Phú

Chuyn loi hình từ xã An Phú

 

 

 

 

 

25987

Phường Bình Hòa

Chuyn loi hình từ xã Bình Hoà

 

 

 

 

 

25990

Phường Vĩnh P

Chuyn loi hình từ xã Vĩnh P

84

Tỉnh Trà Vinh

85/NQ-CP Ngày 08/6/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Huyn Duyên Hi

 

 

 

 

 

 

 

 

29513

Thị trn Long Thành

Chia tách từ xã Long Khánh

93

Tỉnh Hu Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

06/NQ-CP Ngày 24/01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

933

Huyn Châu Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

31381

Thị trn Mái Dm

Chuyn loi hình từ xã Phú Hữu A

 

 

 

934

Huyn Phụng Hip

 

 

 

 

 

 

 

 

31433

Thị trn Búng Tàu

Chia tách từ xã Tân Phước ng

94

Tỉnh Sóc Tng

 

 

 

 

 

 

 

 

90/NQ-CP

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 25/8/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

946

Huyn Long P

 

 

 

 

 

 

 

 

31645

Thị trn Đi Ngãi

Chuyn loi hình từ xã Đi Ngãi

 

 

 

950

Thị xã Vĩnh Châu

 

 

Chuyn loi hình từ huyn Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

31783

Phường 1

Chuyn loi hình từ thị trn Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

31789

Phường Khánh Hòa

Chuyn loi hình từ xã Khánh Hòa

 

 

 

 

 

31801

Phường 2

Chuyn loi hình từ xã Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

31804

Phường Vĩnh Phước

Chuyn loi hình từ xã Vĩnh Phước

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 193/TCTK-PPCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu193/TCTK-PPCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu193/TCTK-PPCĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới

            Lịch sử hiệu lực Công văn 193/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới

            • 14/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực