Công văn 1931/BTC-HCSN

Công văn 1931/BTC-HCSN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/BTC-HCSN
V/v Đy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP, QĐ số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

1. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Đtriển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (theo phân công tại Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TTg).

Ngày 11/11/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 16723/BTC-HCSN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến ngày 28/12/2015, Bộ Tài chính nhận được báo cáo của 20/27 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg; tuy nhiên, việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công còn chậm so với tiến độ đề ra (Bảng tổng hợp tiến độ thực hiện kèm theo).

Để đẩy nhanh tiến độ, làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực được phân công (Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sớm hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; đồng thời chủ động rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

- Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý; hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp xác định số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân các năm trước.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan tham mưu, khẩn trương xây dựng để ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của địa phương; quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương; rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công do địa phương quản lý; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP).

Hiện nay, các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực đang được triển khai xây dựng. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị đnh mới.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao quyền tự chủ tài chính theo một trong ba mức độ tự chủ quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên; đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên), nếu năm 2016 thay đổi phương án tự chủ, do nhiệm vụ thay đổi, chế độ chính sách mới ban hành (như giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, học phí, phí và lệ phí...) làm cho nguồn thu, chi hoạt động thường xuyên của đơn vị có sự thay đổi so với năm trước liền kề; đồng thời làm thay đổi mức kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên của đơn vị, do đó phải thay đổi phương án phân loại đơn vị (như đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên chuyển sang đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên...); hoặc đơn vị sự nghiệp công lập mới được thành lập năm 2016 theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính, trình cơ quan chủ quản ở Trung ương và địa phương theo phân cấp xem xét, thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến bằng văn bản, trước khi giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị định mới.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 26/02/2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 theo nội dung hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Vũ Văn Ninh (để b/cáo);
- VPCP;
- Lưu: VT, HCSN.
(140b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 695/QĐ-TTG CỦA TTCP VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĐ SỐ 16/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo công văn s 1931/BTC-HCSN ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Số lượng Bộ, cơ quan TW báo cáo: 20/27 Bộ, cơ quan TW

Số lượng địa phương báo cáo: 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Tiến độ thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương

I

Nghị định của Chính phủ

 

 

 

1

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III/2015

Đang hoàn thiện trình Chính phủ (Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định)

2

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý III/2015

Đang triển khai (đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập)

3

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ )

Bộ Khoa học và công nghệ

Quý III/2015

Đã trình Chính phủ (Văn phòng Chính phủ có công văn số 288/VPCP-KGVX ngày 13/01/2016 lấy ý kiến thành viên Chính phủ)

4

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý III/2015

Đang triển khai (đã thành lập Ban soạn thảo và đang khảo sát thực tế)

5

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế (sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính ph)

Bộ Y tế

Quý III/2015

Đang hoàn thiện để trình Chính phủ (Bộ Tư pháp đã có ý kiến)

6

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và XH

Quý III/2015

Đã dự thảo Tờ trình và Nghị định, đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

7

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Bộ Tài chính

Quý II/2015

Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định (Tờ trình số 89/TTr-BTC ngày 26/6/2015; 177/TTr-BTC ngày 7/12/2015)

II

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các B

 

 

 

a

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III/2015

Đang triển khai, chưa lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

b

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Y tế

Bộ Y tế

Quý III/ 2015

Đã trình Thủ tướng Chính phủ, đang lấy ý kiến Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

c

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý III/2015

Đang triển khai, chưa lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

d

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý III/2015

Đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

đ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý III/2015

Đang triển khai (đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

e

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Lao động thương binh và xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

QIII/2015

Đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, hiện đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

g

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý III/2015

Đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ

h

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III/2015

Đã dự thảo danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

i

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

Quý III/2015

Đã dự thảo lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan và đã trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị lấy ý kiến một số Bộ liên quan

k

Quyết  định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công thương

Bộ Công Thương

Quý III/ 2015

Đã trình Thủ tướng Chính phủ, VPCP đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

l

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Quý III/2015

Đang gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

m

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ khác (nếu có)

Các Bộ khác

Quý III/2015

- Bộ Tư pháp: Đang rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định

- Bộ Tài chính: Đang triển khai

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

 

 

 

a

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Giáo dục đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III -
Quý IV/2015

Đang triển khai, chưa lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

b

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế

Bộ Y tế

Quý III -
Quý IV/2015

Đã trình Thủ tướng Chính phủ, đang lấy ý kiến Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

c

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý III -
Quý IV/2015

Chưa triển khai

d

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý III -
Quý IV/2015

Đã đề nghị và được PTTg Vũ Đức Đam đồng ý không giao Bộ KHCN xây dựng dự thảo Quyết định của TTg ban hành Quy hoạch mạng lưới của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ (công văn số 8048/VPCP-KGVX ngay 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ).

đ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thông tin truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý III -
Quý IV/2015

Đang triển khai

e

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quý III -
Quý IV/2015

- Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016-2025; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025.

- Ban hành Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước giai đoạn đến năm 2020.

- Các lĩnh vực khác đang triển khai thực hiện: Dạy nghề; Phòng, chống tệ nạn xã hội; An toàn lao động.

g

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý III -
Quý IV/2015

Đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan và đang hoàn chỉnh

h

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý III -
Quý IV/2015

Đang triển khai

i

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

Quý III -
Quý IV/ 2015

Đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan và đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ

k

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công thương

Bộ Công Thương

Quý III -
Quý IV/2015

Đang ly ý kiến các Bộ

l

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Quý III -
Quý IV/ 2015

Đang triển khai (chưa lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan)

m

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ khác, cơ quan Trung ương (nếu có)

Các Bộ khác, cơ quan TW (nếu có)

Quý III -
Quý IV/ 2015

- Bộ Tư pháp: Đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính: Đang triển khai

III

Văn bản hướng dẫn của các Bộ

 

 

 

1

Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý.

Các Bộ, cơ quan TW (nếu có)

Năm 2015

- Bộ GTVT: Ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức kinh tế kỹ thuật; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ.

- Bộ TNMT: Đang rà soát, sửa đổi, ban hành một số định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công.

- Các Bộ khác: Chưa triển khai

2

Ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Các Bộ, cơ quan TW (nếu có)

Năm 2015

Chưa triển khai

3

Hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể: giáo dục đào tạo, y tế, dạy nghề, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin truyền thông và báo chí, khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính

Quý III -
Quý IV/2015

Chưa triển khai, chờ Nghị định của từng lĩnh vực ban hành

4

Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý; hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp xác định số lượng người làm việc trên cơ sở định biên bình quân các năm trước

Bộ Nội vụ

Năm 2015

Bộ Nội vụ đã dự thảo Thông tư, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan

IV

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

 

 

 

1

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của địa phương (trừ danh mục dịch vụ sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại số thứ tự 1 phần II nêu trên)

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Quý III/ 2015

3 tỉnh đang tổ chức rà soát, lấy ý kiến (Quảng Bình, Tiền Giang, Thái Bình)

2

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc địa phương (nằm ngoài quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập tại số thứ tự 2 phần II nêu trên)

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2015 - Năm 2016

4 tnh đã quy hoạch, gồm:

+ Quảng Bình (báo chí xuất bản, in phát hành);

+ Lạng Sơn (tài nguyên môi trường; giao thông vận tải),

+ Quảng Ninh (y tế; giáo dục đào tạo);

+ Khánh Hòa (y tế và giáo dục-đào tạo với 92/146 đơn vị; đang tiếp tục triển khai quy hoạch cơ sở trợ giúp xã hội);

- 01 tỉnh (Long An) đã ban hành Nghị quyết và Quyết định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3

Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ định mức kinh tế - kỹ thuật tại số thứ tự 1 phần III nêu trên)

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2015

1 tỉnh (Quảng Bình) đã ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; y tế; khoa học- công nghệ; tài nguyên môi trường.

4

Ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công do địa phương quản lý; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2015

Chưa triển khai

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1931/BTC-HCSN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1931/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày hiệu lực 03/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1931/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày hiệu lực 03/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập

Lịch sử hiệu lực Công văn 1931/BTC-HCSN giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập

  • 03/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực