Công văn 1936/TCT-CS

Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 45946/CT-Htr ngày 20/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại mục I Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội quy định:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng; trường hợp doanh nghiệp mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người.”.

- Theo quy định tại điểm 2.3 công văn số 10588/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên thì trường hợp các đơn vị sự nghiệp có thu nếu đáp ứng được điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai thì được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên.

- Tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến nghị xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Trường Đại học dân lập Đông Đô được thành lập theo Quyết định số 534/TTg ngày 3/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và tình hình thực tế của Trường Đại học dân lập Đông Đô để xác định nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Qúy Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1936/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1936/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2014
Ngày hiệu lực 26/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1936/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 26/05/2014
Ngày hiệu lực 26/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô

Lịch sử hiệu lực Công văn 1936/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế của Trường Đại học dân lập Đông Đô

  • 26/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực