Công văn 1949/TCT-CS

Công văn số 1949/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1949/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1949/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 3368/CT-TTHT ngày 2/4/2008 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập chịu thuế: “Thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế trong trường hợp mua, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng không đủ điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng; thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ do kê khai chậm so với thời hạn quy định”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp sản xuất, thương mại có bán hàng hóa, dịch vụ kèm theo khuyến mại trực tiếp cho khách hàng đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại như xuất bán hàng hóa cho khách hàng theo quy định tại thời điểm Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành thì thuế GTGT đầu ra đối với hàng khuyến mại không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC nêu trên như sau:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Thuế GTGT đầu ra

-

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa mua vào để khuyến mại doanh nghiệp đã kê khai và đã được khấu trừ ngay trong tháng phát sinh hoạt động mua hàng hóa đó. Khi xuất hàng hóa đi để khuyến mại thì doanh nghiệp phải kê khai số thuế giá trị gia tăng đầu ra và xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo công thức nêu trên. Do đó, thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng khuyến mại không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (2b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1949/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1949/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/05/2008
Ngày hiệu lực 21/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1949/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1949/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1949/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 21/05/2008
Ngày hiệu lực 21/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1949/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại

Lịch sử hiệu lực Công văn 1949/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa khuyến mại

  • 21/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực