Công văn 1964/TCT-KK

Công văn số 1964/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1964/TCT-KK kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1964/TCT-KK
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1489/CT-KTT ngày 24/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Mục II Phần A Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì:

- Trường hợp doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu mua vào sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa không chịu thuế GTGT mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

- Trường hợp nếu doanh nghiệp ngoài việc sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng còn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT và thuộc diện chịu thuế GTGT được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.2), Mục III Phần B và điểm 2.7, Mục II Phần C của Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam tại công văn số 02/TTGĐĐQN ngày 18/3/2008 kiến nghị trường hợp Trung tâm giống đà điểu Ninh Hòa (đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Khánh Việt) cũng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý thu hồi số tiền thuế GTGT đã khấu trừ không đúng (nếu có) theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế trước ngày 31/5/2008.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;

- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Huyến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1964/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1964/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2008
Ngày hiệu lực 22/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1964/TCT-KK kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1964/TCT-KK kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1964/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 22/05/2008
Ngày hiệu lực 22/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1964/TCT-KK kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Công văn 1964/TCT-KK kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam

  • 22/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực