Công văn 1981/BXD-QLN

Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1981/BXD-QLN
V/v: gửi Hồ sơ trích ngang công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 25/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước. Theo Quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước thì cơ quan được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở có trách nhiệm lập Hồ sơ trích ngang công sở và gửi cho Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đối với công sở của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Xây dựng, Sở Tài chính đối với công sở của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và Phòng có chức năng quản lý xây dựng và tài chính cấp huyện đối với công sở của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

Theo Thông tư số 213/2006/QĐ-TTg">01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước thì nội dung Hồ sơ trích ngang công sở được quy định tại Mục II của Thông tư; thời gian hoàn thành Hồ sơ trích ngang công sở phải xong trước ngày 30/9/2007. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng mới nhận được Bản trích ngang công sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để có cơ sở tổng hợp dữ liệu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và phục vụ cho việc ứng dụng hệ thống thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về công sở từ trung ương đến địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo Vụ chức năng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở hoàn thành sớm Hồ sơ trích ngang công sở và gửi về Bộ Xây dựng, số 37, Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 15/12/2011.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan được giao trực tiếp quản lý sử dụng công sở tại địa phương hoàn thành Hồ sơ trích ngang công sở, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, số 37, Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 30/12/2011.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT 0979 988 668 để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VP, Cục QLN2b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1981/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1981/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/11/2011
Ngày hiệu lực 21/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1981/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1981/BXD-QLN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành 21/11/2011
Ngày hiệu lực 21/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 1981/BXD-QLN gửi Hồ sơ trích ngang công sở cơ quan hành chính nhà nước

  • 21/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực