Công văn 2034/BNN-TCTS

Công văn 2034/BNN-TCTS năm 2019 về tổ chức triển khai Luật Thủy sản và văn bản hướng dẫn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2034/BNN-TCTS 2019 tổ chức triển khai Luật Thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2034/BNN-TCTS
V/v tổ chức triển khai Luật Thủy sản và văn bản hướng dẫn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 08 Thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 01 Thông tư (danh mục văn bản đã ban hành theo Phụ lục kèm theo). Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thủy sản để tổ chức triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

2. Bố trí nguồn lực (tài chính, nhân lực) tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật. Chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, đề án đtriển khai nội dung của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật trên địa bàn quản lý.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn đến đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản; tập trung đối với các điểm mới, những nội dung quản lý có ảnh hưởng lớn tới người dân, doanh nghiệp. Trường hợp cn hỗ trợ báo cáo viên, đề nghị Quý Đơn vị gửi văn bản về Tổng cục Thủy sản để bố trí, phối hợp trong tuyên truyền, tập huấn.

4. Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề cần giải đáp, đề nghị Quý Đơn vị gửi về Tổng cục Thủy sản trước ngày 15/4/2019 để tổng hợp, biên soạn cuốn hỏi đáp pháp luật về thủy sản.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi
cục Thủy sản;
- Lưu: VT, TCTS (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT THỦY SẢN ĐÃ BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 2034/BNN-TCTS ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên văn bản

1

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

2

Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

3

Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

4

Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn, số hiệu của tàu, xuồng Kiểm ngư.

5

Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

6

Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.

7

Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kim tàu cá; bảo đảm an toàn kthuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh du tàu cá.

8

Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

9

Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sng nhập khẩu.

10

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

11

Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2034/BNN-TCTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2034/BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2034/BNN-TCTS

Lược đồ Công văn 2034/BNN-TCTS 2019 tổ chức triển khai Luật Thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2034/BNN-TCTS 2019 tổ chức triển khai Luật Thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2034/BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2034/BNN-TCTS 2019 tổ chức triển khai Luật Thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2034/BNN-TCTS 2019 tổ chức triển khai Luật Thủy sản

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực