Công văn 2038/BKH-KTĐN

Công văn số 2038/BKH-KTĐN về việc báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2038/BKH-KTĐN Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2038/BKH-KTĐN
V/v: Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91.

 

Thực hiện Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, ngày 25 tháng 12 năm 2007 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9437/BKH-KTĐN đề nghị các Bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA năm 2007. Dưới đây là báo cáo việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA cả năm 2007:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đối với các báo cáo ở cấp cơ quan chủ quản:

a) Về số lượng báo cáo: Đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo tổng hợp tình hình thu hút và thực hiện các chương trình, dự án ODA cả năm 2007 của 71 cơ quan chủ quản (18 Bộ, ngành Trung ương, 10 tập đoàn kinh tế - Tổng công ty 91 và 43/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), chiếm khoảng 60% số cơ quan chủ quản có chương trình, dự án ODA (xem Phụ lục 1 kèm theo).

b) Về hình thức gửi báo cáo: Trong số 71 báo cáo có 68 báo cáo gửi bằng văn bản (8 báo cáo gửi cả bằng văn bản và thư điện tử), 03 báo cáo chỉ gửi thuần túy bằng thư điện tử (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung ương và UBND tỉnh Điện Biên).

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo (theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH): 54 cơ quan chủ quản lập báo cáo về cơ bản theo mẫu quy định (14 bộ, ngành Trung ương và 40 địa phương) bao gồm công văn giải trình và các biểu phụ đính; 12 cơ quan chủ quản lập báo cáo chưa theo đúng mẫu (9 Bộ, ngành Trung ương và 3 địa phương) và 6 cơ quan chủ quản (các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91) không lập báo cáo do không có dự án ODA.

d) Về mức độ đáp ứng thông tin của các báo cáo:

Về cơ bản báo cáo của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố có số liệu giải ngân khá đầy đủ về các chương trình, dự án ODA do các cơ quan mình trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, một số địa phương trong báo cáo đã gộp cả các tiểu dự án, dự án thành phần thực hiện trên địa bàn và vì vậy số liệu giải ngân thường cao hơn so với thực tế. Theo quy định hiện hành, các tiểu dự án, dự án thành phần phải gửi báo cáo lên cho Chủ chương trình, dự án ô do các Bộ, ngành Trung ương quản lý để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nhằm trách trùng lắp về số liệu. Mức độ đáp ứng thông tin của các báo cáo cụ thể như sau:

46 báo cáo (13 Bộ, ngành Trung ương và 33 địa phương), chiếm 69,70% tổng số báo cáo, về cơ bản đáp ứng đủ nội dung, thông tin (tình hình thực hiện, giải ngân, có số liệu kèm theo biểu phụ đính, có nêu vướng mắc và các khuyến nghị). Những cơ quan chủ quản có báo cáo tương đối tốt (có các thông tin về chuẩn bị, phê duyệt, ký kết dự án, tình hình thực hiện giải ngân, đánh giá và xếp hạng dự án, các vướng mắc, khuyến nghị…) gồm Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, thành phố Cần Thơ, Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình.

20 báo cáo (10 Bộ, ngành Trung ương và 10 địa phương) có nội dung sơ sài, thiếu số liệu, không có biểu phụ đính.

2. Đối với các báo cáo ở cấp chủ dự án:

a) Về số lượng báo cáo: Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của 41 chủ dự án về tình hình thực hiện của 99 chương trình, dự án, tiểu dự án ODA Quý IV và cả năm 2007 (xem Phụ lục 2 kèm theo), trong đó:

Một số Bộ, ngành và địa phương tiếp nhận và quản lý nhiều dự án ODA song chỉ có một số chủ dự án có báo cáo, chẳng hạn:

- Các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Tài chính có số dự án gửi báo cáo nhiều nhất (15 dự án báo cáo;  trong đó 9 dự án báo cáo đúng mẫu). Bộ Giao thông vận tải chỉ có 01 dự án báo cáo. Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ có 01 chủ dự án (CPO Thủy lợi) báo cáo thực hiện tháng 01/2008 của 6 dự án (dự án nhóm A) song không đúng mẫu, thông tin sơ sài. Bộ Y tế có 2 dự án báo cáo (01 dự án báo cáo không đúng mẫu). Bộ Giáo dục và Đào tạo không có dự án nào báo cáo.

- Các địa phương có nhiều dự án gửi báo cáo là: Quảng Trị có 8 dự án, tiểu dự án báo cáo; Hải Dương có 3 dự án báo cáo; Sơn La có 3 dự án báo cáo; Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 dự án báo cáo; thành phố Hồ Chí Minh có 2 dự án báo cáo; Bắc Ninh có 2 dự án báo cáo; Quảng Ngãi có 2 dự án báo cáo. Nhiều địa phương không có dự án gửi báo cáo (Nghệ An, Quảng Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái….).

Một trong những nguyên nhân là do đây là lần đầu tiên các chủ chương trình, dự án ODA lập báo cáo theo mẫu biểu mới quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH nên quá trình cập nhật thông tin, phân tích dữ liệu có phần khó khăn và chưa vào nền nếp.

b) Về hình thức gửi báo cáo: 6 dự án gửi Báo cáo đúng quy định (cả bằng văn bản và thư điện tử), 41 dự án chỉ gửi bằng văn bản (CPO Thủy lợi gửi 01 báo cáo chung cho 6 dự án, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam gửi 01 báo cáo chung cho 15 dự án) và 34 dự án chỉ gửi bằng thư điện tử.

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo: 41 Báo cáo Quý IV/2007 lập theo mẫu quy định (mẫu báo cáo Phụ lục 1 – Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH) 52 Báo cáo không theo mẫu quy định hoặc sai mẫu (11 dự án lập báo cáo theo mẫu báo cáo quý/năm của cơ quan chủ quản). Có 6 dự án ODA Nhóm A gửi Báo cáo thực hiện tháng 01 năm 2008, nhưng không theo đúng mẫu biểu quy định.

d) Về mức độ đáp ứng thông tin:

● 15 Báo cáo theo mẫu quy định (có sử dụng công cụ theo dõi dự án AMT để lập báo cáo) đáp ứng được yêu cầu về thông tin thực hiện dự án; đồng thời là nguồn đầu vào để sử dụng công cụ theo dõi danh mục dự án (PMT) ở cấp cơ quan chủ quản và sử dụng công cụ danh mục quốc gia (NMT) tại cơ quan quản lý nhà nước về ODA (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính).

● 16 Báo cáo theo mẫu quy định (không sử dụng công cụ AMT để lập báo cáo); báo cáo chủ yếu ở dạng văn bản, thiếu nhiều biểu, chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung và thông tin tổng hợp về tình hình thực hiện dự án (chủ yếu có báo cáo về giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng thông qua biểu giải ngân).

● 68 Báo cáo không theo mẫu (trong đó có 11 Báo cáo sử dụng mẫu báo cáo của cơ quan chủ quản) không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin như Chế độ báo cáo đã quy định.

II. CÁC KIẾN NGHỊ:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA của các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác này. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chủ quản và các chủ dự án chấp hành nghiêm chỉnh Chế độ báo cáo ODA quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH.

Đối với các cơ quan chủ quản và các chủ chương trình, dự án ODA chưa gửi Báo cáo Quỹ IV và cả năm 2007, cũng như các cơ quan chủ quản, chủ dự án đã gửi Báo cáo nhưng không đúng mẫu quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan này gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 4 năm 2008.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chủ quản chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác theo dõi thực hiện các chương trình, dự án ODA của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện kế hoạch tiến độ và giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng của các dự án; đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo ODA, hoàn thành lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý I năm 2008 của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 4 năm 2008. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ dự án và các Ban quản lý các chương trình, dự án ODA trực thuộc lập và gửi Báo cáo tình hình thực hiện dự án ODA Quý I năm 2008 và Báo cáo tháng (đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, dự án đầu tư tương đương nhóm A) theo đúng mẫu và đúng thời gian quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN, C.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh


PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA NĂM 2007 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 – Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nhận xét

Ghi chú

Email

Văn bản

Đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đúng mẫu

Chưa đủ thông tin

 

I. CÁC BỘ NGÀNH TW

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ Giao thông Vận tải

Trước 31/1/2008

 

x

x

x

 

 

 

2

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trước 31/1/2008

 

x

 

 

 

 

Không có dự án ODA

3

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN

Trước 31/1/08

x

x

 

 

x

x

 

4

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

5

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sau 31/1/08

x

x

 

 

x

x

Thiếu thông tin giải ngân

6

Bộ Quốc phòng

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

7

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

8

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

 

 

 

Không có dự án ODA

9

Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

 

 

 

Không có dự án ODA

10

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

 

 

 

Không có dự án ODA

11

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

 

 

 

Không có dự án ODA

12

Bộ Nội vụ

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

 

13

Bộ Xây dựng

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

14

Văn phòng, Quốc hội

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

15

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trước 31/1/08

x

 

x

x

 

 

 

16

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Trước 31/1/08

x

 

 

 

x

x

Có phụ lục

17

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

Không có phụ lục

18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

Không có phụ lục

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

20

Bộ Ngoại giao

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

21

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trước 31/1/08

x

x

 

 

x

x

 

22

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

23

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trước 31/1/08

 

x

 

x

x

 

Có phụ lục

24

Bộ Tư Pháp

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

 

25

Kiểm toán Nhà nước

Trước 31/1/08

x

x

x

x

 

 

 

26

Học viện Chính trị - Hành chính
Quốc gia Hồ Chí Minh

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Không có phụ lục

27

Ủy ban Dân tộc

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Không có phụ lục

28

Bộ LĐTB&XH

sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

 

Tổng I

 

6

26

14

13

10

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

29

UBND tỉnh Cao Bằng

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

30

UBND tỉnh Lạng Sơn

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Có thông tin giải ngân

31

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

25

UBND tỉnh Vĩnh Long

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

34

UBND tỉnh Thái Nguyên

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

35

UBND tỉnh Bắc Giang

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

36

UBND tỉnh Nghệ An

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

37

UBND tỉnh Hậu Giang

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

38

UBND tỉnh Quảng Nam

Trước 31/1/08

x

x

x

x

 

 

 

39

UBND TP Hồ Chí Minh

Trước 31/1/08

 x

x

x

x

 

 

 

40

UBND tỉnh Bình Phước

Sau 31/01/08

 

x

x

 

 

x

Có thông tin giải ngân

41

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

 

42

UBND tỉnh Tuyên Quang

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

43

UBND tỉnh Lào Cai

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

44

UBND tỉnh Thanh Hóa

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

45

UBND tỉnh Hải Dương

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

46

UBND tỉnh Cà Mau

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

47

UBND tỉnh Sóc Trăng

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

48

UBND tỉnh Bắc Ninh

Trước 31/1/28

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

49

UBND tỉnh Kiên Giang

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

50

UBND tỉnh Tiền Giang

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

51

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

52

UBND tỉnh Hà Tây

Trước 31/1/08

 

x

 

 

x

x

Không có phụ lục

53

UBND tỉnh Ninh Thuận

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

 x

Có thông tin giải ngân

54

UBND thành phố Hà Nội

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

55

UBND tỉnh Bình Định

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

56

UBND tỉnh Hưng Yên

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Có thông tin giải ngân

57

UBND tỉnh Quảng Nam

Trước 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

58

UBND tỉnh Yên Bái

Trước 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Có thông tin giải ngân

59

UBND Thành phố Hải Phòng

Sau 31/1/08

 

x

x

 

 

x

Không có phụ lục

60

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

61

UBND tỉnh Quảng Trị

Sau 31/1/08

 

x

x

 

 

 x

Có thông tin giải ngân

62

UBND Thành phố Cần Thơ

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

63

UBND tỉnh Đắk Nông

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

64

UBND tỉnh Bạc Liêu

Sau 31/1/08

 

x

 

 

x

x

 

65

UBND tỉnh Quảng Bình

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

66

UBND tỉnh Bến Tre

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

 

67

UBND tỉnh Ninh Bình

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

68

UBND tỉnh Cà Mau

Trước 31/1/08

x

x

x

x

 

 

 

69

UBND tỉnh Điện Biên

Trước 31/1/08

x

 

x

x

 

 

 

70

UBND tỉnh Lai Châu

Trước 31/1/08

x

x

x

x

 

 

 

71

UBND tỉnh Phú Yên

Sau 31/1/08

 

x

x

x

 

 

Sở KH&ĐT b/cáo

 

PHỤ LỤC 2

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA QUÝ IV/2007 CỦA CÁC CHỦ DỰ ÁN ODA
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 – Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

S T T

Tên chương trình, dự án

Nhà tài trợ

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Đơn vị gửi báo cáo

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Sử dụng AMT để lập và gửi báo cáo

Email

Văn bản

Có sử dụng AMT

Chưa sử dụng AMT

1

Đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh giai đoạn 2003-2010

KfW

UBND Bắc Ninh

Công ty CTN Bắc Ninh

Công ty CTN Bắc Ninh

Trước 23/01/08

x

 

x

 

2

Dự án cấp nước thí điểm thị trấn Lim huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

WB

UBND Bắc Ninh

Công ty CTN Bắc Ninh

Công ty CTN Bắc Ninh

Trước 23/01/08

x

 

x

 

3

Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây Tp HCM

JBIC

UBND TP HCM

UBND TP HCM

BQLDA

Trước 23/01/08

x

x

x

 

4

DA Giảm nghèo Khu vực miền Trung

ADB, DFID

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Ban QLDA TƯ

Sau 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

x

5

Tập huấn về đấu thầu và soạn thảo tài liệu đấu thầu

AusAID

Bộ KH&ĐT

Vụ QLĐT

Vụ QLĐT

Trước 23/01/08

x

x

Sai mẫu báo cáo

x

6

Dự án Đào tạo đấu thầu

LMDG

Bộ KH&ĐT

Vụ QLĐT

Vụ QLĐT

Trước 23/01/08

x

x

Sai mẫu báo cáo

x

7

Tăng cường năng lực thực hiện, giám sát và đánh giá hoạt động đấu thầu

WB

Bộ KH&ĐT

Vụ QLĐT

Vụ QLĐT

Trước 23/01/08

x

x

Sai mẫu báo cáo

x

8

Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ

WB

Bộ GTVT

Cục Đường bộ

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

x

 

9

Dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh

WB

UBND TP HCM

UBND TP HCM

BQLDA

Trước 31/01/08

x

x

x

 

10

Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

x

 

11

Dự án trồng rừng IBIC tỉnh Quảng Ngãi

JBIC

UBND Q.Ngãi

Sở NN&PTNT Q.Ngãi

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

x

 

12

Chương trình hỗ trợ ngành Thủy sản II – Tiểu dự án Quảng Ninh

DANIDA

Bộ NN&PTNT

 

BQL tiểu dự án

 

x

 

Tiểu DA

 

13

Dự án năng lượng nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi (phần hạ áp)

WB

UBND Q.Ngãi

UBND Q.Ngãi

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

Tiểu DA

 

14

Khắc phục thiên tai của Quảng Trị

Phần Lan

UBND Q.Trị

Sở KH&ĐT Q.Trị

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

 

Không dùng AMT

15

Chia sẻ của Quảng Trị

Thụy Điển

UBND Q.Trị

Sở KH&ĐT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

Tiểu DA

Không dùng AMT

16

Hồ chứa nước Thác Heo

JBIC

UBND Q.Trị

Sở NNPTNT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

 

Dùng AMT cũ

17

Trồng rừng JBIC của Quảng Trị

JBIC

UBND Q.Trị

Sở NNPTNT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

Tiểu DA

Dùng AMT cũ

18

Cải thiện MT miền Trung – Đông Hà

ADB, AFD

UBND Q.Trị

UBND T.xã Đông Hà

BQLDA

Trước 31/01/08

x

 

 

Dùng AMT cũ

19

Thủy lợi Nam Thạch Hãn

ADB

UBND Q.Trị

Sở NNPTNT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

Tiểu DA

Dùng AMT cũ

20

Hồ chứa nước Hà Thượng

WB

UBND Q.Trị

Sở NNPTNT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

Tiểu DA

Dùng AMT cũ

21

Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Trị, giai đoạn III

Phần Lan

UBND Q.Trị

Sở KH&ĐT Q.Trị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, thiếu số liệu giải ngân

 

22

Hệ thống cấp nước thành phố Hải Dương giai đoạn 2006-2010

Hà Lan

UBND Hải Dương

CT KDNS Hải Dương

Chủ dự án

Trước 31/01/08

x

x

Văn bản

Theo mẫu biểu

23

Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt Hải Dương

Tây Ban Nha

UBND Hải Dương

CT MTĐT HD

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Văn bản

Theo mẫu biểu

24

Cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hải Dương

KfW

UBND Hải Dương

CT KDNS Hải Dương

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Văn bản

Theo mẫu biểu

25

Thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa

Thụy Sĩ

UBND BR VT

Công ty thoát nước đô thị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

26

Thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ huyện Tân Thành

Hà Lan

UBND BR VT

Công ty thoát nước đô thị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

27

Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu

Pháp

UBND BR VT

Công ty thoát nước đô thị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Văn bản

Văn bản mẫu

28

Cải thiện Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

WB

UBND K Hòa

UBND Khánh Hòa

BQLDA

Trước 31/01/08

 

x

 

Văn bản mẫu

29

Dự án cấp nước Yên Châu

Italia

UBND tỉnh Sơn La

Công ty cấp nước Sơn La

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

30

Thoát nước và VSMT thành phố Buôn Ma Thuột

DANIDA

UBND Đ Lăk

Công ty QLĐT & VSMT TP BMT

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

31

Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên (VIE 017)

Luxembourg

UBND Hưng Yên

Sở Y tế Hưng Yên

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

32

Hệ thống Giám sát Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường tại Việt Nam

Pháp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Viễn thám

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

 

33

Cải cách quản lý tài chính công

WB, DFID

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

AMT phiên bản cũ

 

34

Nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế

Pháp

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, có số liệu Q4

 

35

Phát triển bảo hiểm nông nghiệp

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, chỉ có biểu 1 và 2

 

36

ETV 2

EU

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo (mẫu CQCQ)

 

37

Hỗ trợ xây dựng và ban hành Luật Quản lý sử dụng TSNN

AusAID

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo (mẫu CQCQ)

 

38

VIE 2007

UNDP

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo (mẫu CQCQ)

 

39

Tiểu dự án Chia Sẻ - Bộ Tài chính

Thụy Điển

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng

TDA

40

Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị DA Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, có số liệu Q4

 

41

Hệ thống thông tin thống kê tài chính Việt Nam

USTDA

Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, có số liệu Q4

 

42

Tăng cường năng lực cán bộ hải quan

JICA

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo

 

43

Dự án phát triển năng lực NS giới

CIDA

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo

 

44

Dự án Cải cách hành chính thuế

JICA

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, thiếu số liệu giải ngân

 

45

Dự án Hiện đại hóa hải quan

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Sai mẫu báo cáo

 

46

Trung tâm Đào tạo Bảo hiểm Việt Nam

AFD

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, có số liệu Q4

 

47

Xây dựng mô hình Kinh tế lượng phân tích, đánh giá tác động của Luật thuế thu nhập cá nhân ở VN

DANIDA

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Trước 31/01/08

x

 

Đúng định dạng, có số liệu Q4

 

48

Hỗ trợ Thủy lợi Việt Nam – Tiểu dự án Quảng Ninh

WB

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

BQL tiểu dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

TDA

49

Mở rộng mạng đài phát sóng chuyển tiếp chương trình truyền hình quốc gia giai đoạn II

Tây Ban Nha

Đài Truyền hình Việt Nam

Ban QLDA mạng PHQG

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo (mẫu CQCQ)

 

50

Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Hà Nội

WB

UBND Hà Nội

Sở Bưu chính Viễn thông

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Đúng mẫu, thiếu nhiều biểu

TDA

51

Dự án Y tế nông thôn

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

BQL dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

x

52

Tài chính nông thôn II

WB

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NHĐT& PTVN

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

x

53

Khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La

Na uy

UBND tỉnh Sơn La

Công ty Môi trường đô thị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

x

54

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Sơn La

Đức

UBND tỉnh Sơn La

Công ty Môi trường đô thị

Chủ dự án

Trước 31/01/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

x

55

7 dự án do Bộ tư pháp là CQCQ

Pháp, Thụy Điển, Hà Lan ...

Bộ Tư Pháp

Các Vụ, Cục, TĐH Luật

Các Ban QLDA

Trước 31/01/08

 

7 dự án

Sai mẫu báo cáo (mẫu CQCQ)

 

56

Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi (ISP)

AusAID

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở KH&ĐT Q.Ngãi

BQLDA

Sau 31/1/08

x

 

Đúng định dạng, thiếu số liệu giải ngân

 

57

Hỗ trợ Thủy lợi VN – Tiểu dự án HĐH Hệ thống Thủy lợi Dầu Tiếng

WB

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

BQL tiểu dự án

Sau 31/1/08

x

 

Sai mẫu báo cáo

TDA

58

CPO Thủy lợi, Bộ NNPTNT (B/cáo Tháng 01/2008 của 6 dự án nhóm A)

ADB, WB

Bộ NN&PTNT

CPO Thủy lợi

CPO Thủy lợi

Sau 31/1/08

 

x

Sai mẫu báo cáo

B/C Tháng 1/08 của 6 DA nhóm A

59

Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam

EC

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Ban QLDA

Sau 31/1/08

 

x

Sai mẫu (CQCQ)

 

60

Nâng cấp đô thị Cần Thơ

WB

UBND TP CT

Chủ dự án

Sở KH&ĐT

Tháng 3/2008

x

 

x

 

61

Thoát nước và xử lý nước thải CT

KfW

UBND TP CT

Chủ dự án

Sở KH&ĐT

Tháng 3/2008

x

 

x

 

62

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (PECSME)

GEF/UNDP

Bộ KH&CN

Vụ KHCN&các ngành KT-KT

BQLDA

Tháng 01/2008

 

x

Sai mẫu

 

63

Cục Sở hữu trí tuệ/Bộ KH&CN

 

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục SHTT

Tháng 01/2008

 

4 dự án

Sai mẫu (CQCQ)

 

64

Dự án Ấn Độ

Ấn Độ

Bộ KH&CN

Chủ dự án

BQLDA

Tháng 01/2008

 

x

Sai mẫu

 

65

4 dự án

Pháp, EU,…

Bộ KH&CN

Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL

Tổng cục TCĐLCL

Tháng 01/2008

 

x

Sai mẫu

 

66

15 dự án

UNDP, JICA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Viện NLNTVN

Tháng 01/2008

 

x

Sai mẫu (chỉ có biểu giải ngân)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2038/BKH-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2038/BKH-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2038/BKH-KTĐN Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2038/BKH-KTĐN Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2038/BKH-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2038/BKH-KTĐN Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2038/BKH-KTĐN Báo cáo về việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực