Công văn 2049/BNV-CCVC

Công văn 2049/BNV-CCVC về tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2049/BNV-CCVC tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức


BỘ NỘI VỤ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2049/BNV-CCVC
V/v tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Từ khi thực hiện sự nghiệp đổi mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, Pháp lệnh cán bộ, công chức đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ 1 tháng 5 năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2000 và năm 2003. Pháp lệnh cán bộ, công chức ra đời đã thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước ta quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, sau một thời gian thực hiện, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, đảm bảo một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo, xây dựng dự án Luật Công vụ. Luật công vụ sẽ là cơ sở pháp luật quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta.

Để thực hiện tốt việc xây dựng dự án Luật Công vụ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cần thiết phải tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức từ năm 1998 đến nay. Vì vậy, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành và tỉnh) tổ chức việc tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý cán bộ, công chức. Nội dung tổng kết bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá việc triển khai thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức qua 2 giai đoạn: từ năm 1998 đến năm 2002 và từ năm 2003 đến nay.

2. Tập hợp, hệ thống lại các văn bản do Bộ, ngành và tỉnh ban hành hướng dẫn áp dụng các quy định của Nhà nước liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, (theo mẫu số 1 gửi kèm theo công văn này).

3. Đánh giá chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật đã được Nhà nước hoặc của Bộ, ngành và tỉnh ban hành so với yêu cầu của thực tiễn hiện nay, những vấn đề phù hợp hoặc chưa phù hợp, những vấn đề cần phải bổ sung, sửa đổi.

4. Kết quả thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành hoặc tỉnh qua các năm, từ năm 1998 đến nay.

5. Rút ra những mặt đã đạt được, những mặt chưa đạt được, những tồn tại và những khó khăn trong quá trình thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức từ năm 1998 đến nay.

Sau khi tổng kết, các Bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 5 năm 2006. (Có kèm theo kỷ yếu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành và địa phương ban hành).

Đề nghị các Bộ, ngành và tỉnh khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức theo các nội dung trên và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật Công vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lưu: VT, CCVC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

MẪU SỐ 1

Tên đơn vị: ………………………..

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN DO BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, BỐ TRÍ, BỔ NHIỆM, ĐỀ BẠT, ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2049/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2049/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2006
Ngày hiệu lực08/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2049/BNV-CCVC tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2049/BNV-CCVC tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2049/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành08/05/2006
        Ngày hiệu lực08/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2049/BNV-CCVC tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2049/BNV-CCVC tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức

           • 08/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực