Công văn 207/TCT-TNCN

Công văn 207/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 207/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9638/CT-QLCKTTĐ ngày 07/12/2017 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất áp dụng giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ bán đu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thi hành án dân sự. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 112 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất đ tư vn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đt thị trường và thông tin về giá đt trong cơ sở dữ liệu đt đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đng thẩm định giá đt xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

Tại Khoản 4 Điều 115 Luật Đất đai quy định: “giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thm quyền quy định, quyết định giá đất.”

Tại Tiết đ, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về bán đu giá tài sản khi xác định giá khởi điểm của tài sản bán đu giá: "2. Việc xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá được thực hiện như sau: …..đ) Đối với tài sản là quyn sử dụng đất được bán đu giá đ giao đất có thu tin sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thì giá khởi đim được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;"

Tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyn nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đng chuyn nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời đim chuyn nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai....”

Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về xác định giá đối với tài sản kê biên: 1. Trường hợp không ký được hợp đồng dịch vụ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự, Chấp hành viên có thể lựa chọn và ký hợp đng với tổ chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản kê biên; trường hợp vẫn không thể ký được hợp đng thì Chp hành viên tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp hoặc cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên trước khi xác định giá của tài sản kê biên. Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Chp hành viên và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Trong thời hạn 15 ngày, k từ ngày nhận được đề nghị của Chp hành viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bng văn bản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến đ Chp hành viên xác định giá tài sản kê biên.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gn liền với đất để thi hành án có giá bán đấu giá thành thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định, yêu cầu Cục Thuế xem xét cụ thể hồ sơ thực tế, phối hợp với các cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh để xác định giá đất trong trường hợp bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự cho phù hợp với thực tế phát sinh và xác định nghĩa vụ thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;

- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 207/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu207/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 207/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 207/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 207/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu207/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLý Thị Hoài Hương
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 207/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 207/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực