Công văn 20837/QLD-ĐK

Công văn 20837/QLD-ĐK năm 2017 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20837/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20837/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 033-17/CV-DVP đề ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú về việc đính chính thông tin trong danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 159;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 28 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nếu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ.CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn 20837/QLD-ĐK ngày 11/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

DIVASER

VD-28453-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Betahistine dihydrochloride

USP 36

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

2

DESRATEL

VD-28452-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Desloratadine

NSX

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

3

DRYCHES

VD-28454-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Dutasteride

USP 38

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

4

GOVOU

QLĐB- 619-17

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Emtricitabine

NSX

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

5

REINAL

VD-28482-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Flunarizine dihydrochloride

EP 7.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

6

FLODILAN-2

VD-28457-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Glimepiride

USP 35

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

7

WRIGHT-F

VD-28488-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Imidapril hydrochloride

JP XVII

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R,China

China

8

HUETHER-50

VD-28463-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Topiramate

USP 35

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

9

DAVIBEST

QLĐB-628-17

19/09/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Trazodone HCL

BP2013

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China.

China

10

METAZREL

VD-28474-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Trimetazidine dihydrochloride

JP XVI

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

11

OZZY-40

VD-28477-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Pantoprazole sodium sesquihydrate

USP 38

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

12

PAROKEY

VD-28478-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Paroxetine hydrochloride

EP 7.0

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Địa chỉ: Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

13

TROZIMED

VD-28486-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Calcipotriol monohydrate

EP 7.0

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

14

PAROKEY-30

VD-28479-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Paroxetine hydrochloride

EP 7.0

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Địa chỉ: Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

15

ZHEKOF-HCT

VD-28489-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Hydrochlorothiazide

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

16

BOURABIA-8

VD-28448-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Thiocolchicoside

IP 2014

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

17

KAUSKAS-100

VD-28468-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Lamotrigine

USP 39

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

18

VASLOR-40

VD-28487-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Atorvastatin calcium trihydrate

USP 39

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

19

MANDUKA

VD-28472-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Flavoxate HCl

EP 8.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

20

BOURABIA-4

VD-28447-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Thiocolchicoside

IP 2014

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

21

SEKAF

VD-28484-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Citicoline sodium

CP 2010

Arcadia Biotechnology Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R. China

China

22

LAVEZZI-5

VD-28471-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Benazepril hydrochloride

USP 36

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

23

BISNOL

VD-28446-17

19/09/2022

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Bismuth potassium citrate

CP 2010

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou Zhejiang, China, 310015

China

24

LAKCAY

VD-28470-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Raloxifene HCl

USP 38

JINAN HONGFANGDE PHARMATECH CO., LTD.

F Bldg, 750#, Shunhua Rd, New&High-tech Zone, Jinan, Shandong, China 250101

China

25

EDUAR

VD-28455-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Nevirapine

USP 38

ANHUI BIOCHEM UNITED PHARMACEUTICAL CO., LTD.

No.6 Chuangxin Avenue, Zone B, Economic Developmet Area, Taihe (236604), Anhui, China.

China

26

FRANILAX

VD-28458-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Furosemide

BP 2013

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion. #23 jiaogong Road. Hangzhou. Zhejiang, China 310013

China

27

JIRACEK

VD-28467-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Esomeprazole magnesium dihydrate

USP 39

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

28

FLODILAN

VD-28456-17

19/09/2022

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Glimepiride

USP 38

PARTH OVERSEAS

Địa chỉ: 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20837/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20837/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20837/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 20837/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 20837/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu20837/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýĐỗ Minh Hùng
       Ngày ban hành11/12/2017
       Ngày hiệu lực11/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 20837/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 20837/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực