Công văn 2133/UBND-XD

Công văn 2133/UBND-XD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2133/UBND-XD 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 63/2014/NĐ-CP Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2133/UBND-XD
V/v Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 của Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Để thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2. Trong thời gian từ ngày 01/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Nghị định số 68/2012/NĐ-CP Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH 02/2010/TT-BKH 03/2010/TT-BKH 04/2010/TT-BKH 05/2010/TT-BKH 06/2010/TT-BKH 08/2010/TT-BKH 09/2010/TT-BKH 10/2010/TT-BKH 11/2010/TT-BKH 15/2010/TT-BKH 17/2010/TT-BKH 20/2010/TTLT-BKH-BTC 21/2010/TT-BKH 01/2011/TT-BKHĐT 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

3. Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu tại Mục 2 của văn bản này chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (CVP, PVPkt);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV NCTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2133/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2133/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2133/UBND-XD 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 63/2014/NĐ-CP Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2133/UBND-XD 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 63/2014/NĐ-CP Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2133/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2133/UBND-XD 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 63/2014/NĐ-CP Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2133/UBND-XD 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 63/2014/NĐ-CP Hà Giang

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực