Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC cung cấp đăng thông tin đấu thầu chọn nhà thầu qua mạng và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -
BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO ĐẤU THẦU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu ®Ó đăng tải trên Báo Đấu thầu như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp các thông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu để thực hiện việc đăng tải theo quy định.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu nhằm chuẩn hóa, thống nhất nội dung thông tin và tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu.

Điều 2. Cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

1. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu:

STT

Nội dung thông tin

Hạn mức

Thời hạn cung cấp/nhận thông tin

Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin

Số kỳ đăng tải

1

2

3

4

5

A. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà thầu

1

Kế hoạch đấu thầu dự án (hoặc của một, hoặc một số gói thầu) hoặc mua sắm thường xuyên

Tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với mua sắm thường xuyên từ 5 tỷ đồng trở lên

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

2

Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC[1]

Tất cả các hạn mức

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

3 kỳ

3

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn1

4

Thông báo mời thầu1

5

Danh sách ngắn[2]

Tất cả các hạn mức

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

6

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Từ 2 tỷ đồng trở lên

7

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

Từ 500 triệu đồng trở lên

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

3 kỳ

B. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

8

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư[3]

Tất cả các hạn mức

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Bên mời thầu[4]

3 kỳ

9

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhà đầu tư đăng ký tham dự

1 kỳ

10

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất3

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

3 kỳ

11

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt

1 kỳ

C. Đối với các thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

12

Danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT của ngành và địa phương

Tất cả các hạn mức

Trong tháng 1 hàng năm[5]

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án[6]

3 kỳ

13

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án

1 kỳ

14

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT3

Đảm bảo Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải

Bên mời thầu6

3 kỳ

15

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT3

16

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt

1 kỳ

D. Các thông tin văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm về đấu thầu

17

Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh[7]

Tất cả các văn bản

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

1 kỳ

18

Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Tất cả các hành vi vi phạm đã bị xử lý

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký quyết định xử lý vi phạm

Chủ đầu tư, bên mời thầu

1 kỳ

Trường hợp các gói thầu không thuộc diện phải đăng tải trên Báo Đấu thầu thì phải đăng tải trên một tờ báo viết được phát hành rộng rãi trong một ngành hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước và phải đảm bảo số kỳ đăng tải như nêu tại Bảng trên.

2. Quy trình cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu:

Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin cần đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thông tin đăng tải bằng tiếng Anh sử dụng các mẫu tiếng Anh tương ứng. Các chủ đầu tư, bên mời thầu truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn để tải các mẫu tiếng Anh về sử dụng.

Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), việc cung cấp thông tin được thực hiện theo mẫu do nhà tài trợ quy định.

Văn bản đăng tải thông tin gửi đến phải được đánh máy rõ ràng, có chữ ký và đóng dấu đầy đủ. Việc gửi thông tin đến Báo Đấu thầu được thực hiện như sau:

a) Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường công văn, bưu điện:

Thực hiện theo mẫu đề ngoài phong bì thư như dưới đây:

[Ghi tên và địa chỉ đơn vị gửi]

THÔNG TIN CUNG CẤP CHO BÁO ĐẤU THẦU

 

            Kính gửi:           Báo Đấu thầu

                                    [Ghi rõ địa chỉ Tòa soạn Báo Đấu thầu]

b) Gửi qua fax:

Gửi thông tin tới Báo Đấu thầu theo các số fax của Báo Đấu thầu.

Riêng đối với thông tin về kế hoạch đấu thầu, đơn vị cung cấp thông tin gửi thêm thư điện tử (email) có kèm theo tập tin (file) với tiêu đề (subject) theo quy định là “ke hoach dau thau” vào địa chỉ: [email protected]

Trường hợp các tổ chức, cá nhân gửi thông tin qua fax thì bản chính vẫn phải được gửi cho Báo Đấu thầu theo hướng dẫn tại điểm a của khoản này.

Sau khi gửi thông tin cho Báo Đấu thầu, để biết tình trạng xử lý thông tin của đơn vị mình, các chủ đầu tư, bên mời thầu có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn để tra cứu thông tin hoặc gọi điện đến số tổng đài 1900571270 để được giải đáp thắc mắc liên quan đến đăng tải thông tin đấu thầu.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp thông tin

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu có trách nhiệm tuân thủ theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu liên quan.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức không tuân thủ các quy định nêu trên hoặc khi có thông tin phản hồi từ phía Báo Đấu thầu yêu cầu điều chỉnh thông tin để phù hợp với quy định của pháp luật mà cơ quan, tổ chức không thực hiện việc điều chỉnh dẫn đến thông tin không được đăng tải thì cơ quan, tổ chức đó bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của Báo Đấu thầu trong việc đăng tải thông tin

1. Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin nhận được theo đúng quy định. Báo Đấu thầu sẽ tiến hành đăng tải thông tin trong thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi nhận được đối với các thông tin sau:

a) Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, EPC;

b) Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

c) Thông báo mời thầu;

d) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hoá;

đ) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

e) Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT;

g) Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT.

Đối với các thông tin còn lại, Báo Đấu thầu tiến hành đăng tải trong thời gian chậm nhất là 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin.

2. Trường hợp Báo Đấu thầu không thể thực hiện đăng tải theo thời hạn như quy định tại khoản 1 nêu trên thì Báo Đấu thầu có trách nhiệm thông báo đến các đối tượng cung cấp thông tin.

3. Báo Đấu thầu không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, thất lạc hoặc bất kỳ lý do nào khác trong quá trình chuyển tải thông tin. Báo Đấu thầu chỉ tiến hành đăng tải các thông tin nhận được với nội dung đầy đủ, phù hợp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Chế độ thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu

1. Đối tượng và chi phí đăng tải trên Báo Đấu thầu

a) Đối tượng chịu chi phí là các cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng tải thông tin đấu thầu và các thông tin liên quan trên Báo Đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

b) Mức thu chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tổ chức nộp, quản lý và sử dụng chi phí

a) Chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu được thu bằng đồng Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp chi phí theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí đăng tải thông tin được nộp trực tiếp tại Toà soạn hoặc chuyển vào tài khoản của Báo Đấu thầu.

b) Cơ quan thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu được sử dụng nguồn thu để chi phí cho các công việc như sau:

- Chi in Báo để đăng tải thông tin về đấu thầu và phát hành trên toàn quốc;

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp nhập, kiểm tra, rà soát dữ liệu thông tin về đấu thầu để đăng lên Báo, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, bồi dưỡng làm thêm giờ; các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao động theo chế độ hiện hành; công tác phí;

- Chi phục vụ trực tiếp cho việc đăng báo như: thuê nhà làm việc, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, các chi phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp tới việc đăng tải thông tin về đấu thầu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản làm việc của Báo, bảo hành, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực hoạt động của Báo;

- Chi cho việc kiểm tra, kiểm toán định kỳ theo quy định;

- Chi phí khác liên quan trực tiếp đến thực hiện công việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) đơn vị được sử dụng trích lập các quỹ (mức trích lập và sử dụng các quỹ được tuân theo các quy định hiện hành).

Toàn bộ số tiền thu chi phí đăng tải về thông tin đấu thầu trên đây, Báo Đấu thầu phải sử dụng đúng mục đích, có đầy đủ các chứng từ hợp pháp theo các quy định của Luật kế toán; nếu sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

2. Trường hợp các thông tin bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đăng tải các nội dung đó thì sẽ bị cảnh cáo theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu. Khi có từ ba hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo thì sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 6 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Website của Chính phủ; Công báo;
- Các Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Các Tổng công ty 90, 91;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Bộ KH&ĐT (Cục QLĐT), Bộ Tài chính (Vụ HCSN).

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính)

CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN BÁO ĐẤU THẦU

STT

Thông tin đăng tả

I

Các thông tin được đăng tải miễn phí

1.

Kế hoạch đấu thầu

2.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

3.

Thông báo mời sơ tuyển

4.

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

5.

Danh sách ngắn

6.

Thông báo danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

7.

Thông báo danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

8.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

9.

Danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

10.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

11.

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

12.

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO và Dự án BT

13.

Thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải

14.

Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh

15.

Thông tin xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

II

Các thông tin đăng tải phải nộp chi phí

Mức chi phí (đồng), trên đơn vị tính

16.

Thông báo mời thầu

200.000đ/3 kỳ/gói

17.

Thông báo mời chào hàng

100.000đ/3 kỳ/gói

18.

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

300.000đ/3 kỳ/gói

19.

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO và Dự án BT

300.00đ/3 kỳ/gói

20.

Thông báo mời thầu, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA

400.000đ/3 kỳ/gói

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính)

Mẫu 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư):

_______________________________________________________________

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt):

_______________________________________________________________

4. Chủ đầu tư: __________________________________________________

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):

_______________________________________________________________

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá các gói thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 2

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ______________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/ báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

_______________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: ________________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

- Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu] ...........................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] ............................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] ...................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ..........................................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

................................................................................................................................

- Thời gian phát hành HSMST từ ........... giờ, ngày .......... tháng ........... năm

............... đến ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm ............... [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)1.

- Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax] ........................................................................................................

- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST]............................................

- Thời điểm đóng sơ tuyển: ........... giờ, ngày ........... tháng .......... năm ........2

HSDST sẽ được mở c«ng khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày ............. tháng............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

--------------------------------------------

1 HSMST phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

2 Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nuớc và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

 

Mẫu 3

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (HSQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/ báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:

6. Tên gói thầu DVTV đăng ký thông báo mời nộp HSQT (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

_______________________________________________________________

7. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

_______________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ nộp HSQT (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] .................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] ..........................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ...............................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

- Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm ..... [ghi thời gian nộp HSQT] (trong giờ hành chính)1.

- Địa điểm phát hành HSMQT [ghi địa điểm phát hành HSMQT, số điện thoại, fax ] .......................................................................................................

- Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước ..... giờ, ngày ..... tháng ..... năm…. tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm]2.

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

--------------------------------------------

1 HSMQT phát hành miễn phí ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

2 Thời gian nộp HSQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

 

Mẫu 4

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt): ___________________________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt):....

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] .................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] .........................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ...............................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

.....................................................................................................................

- Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ] .

- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] .....................................

- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT] ...................................

- Thời điểm đóng thầu:[ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 ............................

- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] ............................................................................................

HSDT sẽ được mở công khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

--------------------------------------------

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).

2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày).

 

Mẫu 5

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NGẮN

(nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/đáp ứng yêu cầu của HSMQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư): ____________________________________

3. Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):

________________________________________________________________

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (ghi rõ số văn bản, ngày và người phê duyệt): ________________________________________

B. Danh sách ngắn (nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/đáp ứng yêu cầu của HSMQT):

STT

Tên nhà thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Địa chỉ của nhà thầu

Quốc tịch(2)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

.

Ghi chú:

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ quốc tịch của nhà thầu

 

Mẫu 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư): _______________________________________________

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của chủ đầu tư phê duyệt.

 

Mẫu 7

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: ______________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư): ______________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án liên doanh:

- Dự án thuộc nhóm A:

- Dự án thuộc nhóm C:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: _________________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt): ______________________________________

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu hoặc dự toán được duyệt): ____________________________________________

B. Nội dung thông báo mời chào hàng (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] .................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu] .................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] ..........................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn] ...............................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ..................................................................................................

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm ..... (trong giờ hành chính)1.

- Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số điện thoại, fax ] ...........................................................................................

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước.... giờ, ngày .... tháng ...... năm ........2 [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

-------------------------------------------

1 Thời gian phát hành HSYC chào hàng kể từ ngày đăng tải đầu tiên tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (báo giá).

2 Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 5 ngày.

 

Mẫu 8

PHIẾU THÔNG TIN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin: _____________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án [ghi theo quyết định đầu tư/ báo cáo kinh tế- kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư]: ____________________________________________

3. Tên gói thầu: __________________________________________________

B. Thông tin vi phạm pháp luật về đấu thầu: ___________________________

1. Tên, địa chỉ của cá nhân/tổ chức vi phạm: ____________________________

2. Quyết định xử lý vi phạm [ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền ký]: ___________________________________________

3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý vi phạm: ________________________

_________________________________________________________________

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 9

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN CÚ SỬ DỤNG ĐẤT CẦN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: _________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________________________

B. Nội dung công bố danh mục dự án (nội dung sẽ đăng tải):

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

STT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư dự án(1)

Thời gian thực hiện dự án(2)

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất(3)

Diện tích đất sử dụng(4)

Hiện trạng đất(5)

Quy hoạch xây dựng chi tiết(6)

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư(7)

Thông tin liên lạc với bên mời thầu(8)

Dự án 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự: từ ngày......tháng......năm...... đến ngày......tháng....năm....... (trong giờ hành chính)(9)

 

Ghi chú:

(1) Ghi tổng mức đầu tư dự kiến hoặc giá sàn (nếu có)

(2) Ghi thời gian dự kiến thực hiện dự án (ngày khởi công/hoàn thành) hoặc thời gian đưa dự án vào hoạt động, chuyển giao công trình (nếu có)

(3) Ghi tên và địa điểm quỹ đất bao gồm vị trí địa lý của khu đất đó và các địa phận giáp ranh

(4) Ghi phần diện tích đất sẽ sử dụng và hệ số sử dụng đất

(5) Ghi rõ hiện trạng đất và tình hình sử dụng mặt bằng khu đất (ví dụ đã giải phóng mặt bằng hay chưa..)

(6) Ghi rõ đã có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 được duyệt hay chưa và quy hoạch xây dựng 1/500 (nếu có)

(7) Nêu rõ phương án tổng thể về đền bù giải tỏa di dời tái định cư, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (ví dụ số hộ dân di dời, phương án đền bù..)

(8) Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại, số fax hoặc e-mail của bên mời thầu

(9) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự phải bảo đảm tối thiểu 30 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng tải danh mục.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 10

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________________________

2. Tổng mức đầu tư dự án __________________________________________

3. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất __________________________________

B. Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

STT

Tên nhà đầu tư(1)

Địa chỉ của nhà đầu tư

Quốc tịch(2)

Tên dự án nhà đầu tư tham dự(3)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư.

(3) Dự án nhà đầu tư tham dự phải thuộc Danh mục dự án đã công bố

 

Mẫu 11

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: ______________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên Dự án: _____________________________________________________

3. Tổng mức đầu tư dự án ___________________________________________

4. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất ____________________________________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] .......................................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ...........

- Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)1.

- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ]

- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] ...................................

- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT]..................................

- Thời điểm đóng thầu: [ghi cụ thể thời điểm đóng thầu]2 ..........................

- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] ...........................................................................................

HSDT sẽ được mở c«ng khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].

[ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

---------------------------------------------

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu

2 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà đầu tư chuẩn bị HSDT tối thiểu là 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế

 

Mẫu 12

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án ____________________________________________________

3. Tổng mức đầu tư dự án __________________________________________

4. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất: ___________________________________

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

STT

Tên dự án(1)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà đầu tư trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền phê duyệt.

 

Mẫu 13

PHIẾU ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN BOT, DỰ ÁN BTO, DỰ ÁN BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: ___________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

B. Nội dung công bố danh mục dự án (nội dung sẽ đăng tải):

 

Danh mục Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án và dự án khác (nếu có)

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Dự án 1

 

 

 

 

 

 

Dự án 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án: từ ngày......tháng.....năm đến ngày......tháng.....năm (trong giờ hành chính) (1)

 

(1) Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 14

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BOT, DỰ ÁN BTO, DỰ ÁN BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _______________________________

- Địa chỉ: _________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: _____________________________________________

B. Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BOT, Dự án BTO, Dự án BT

STT

Tên nhà đầu tư(1)

Địa chỉ của nhà đầu tư

Quốc tịch(2)

Tên dự án nhà đầu tư tham dự (3)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư

(3) Dự án nhà đầu tư tham dự phải thuộc Danh mục dự án đã công bố

 

Mẫu 15

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BOT, DỰ ÁN BTO, DỰ ÁN BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: _____________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ___________________________________________

2. Tên dự án ____________________________________________________

3. Tổng vốn đầu tư dự án __________________________________________

4. Địa điểm thực hiện dự án _________________________________________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu] ...............................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án] .......................................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước] ...........

- Thời gian bán HSMT từ ......... giờ, ngày ..... tháng .... năm .......... đến trước ....... giờ, ngày ....... tháng ....... năm ........ [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax ]

- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT] ...................................

- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT]..................................

- Thời điểm đóng thầu: [ghi cụ thể thời điểm đóng thầu] ............................

- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm] ...........................................................................................

HSDT sẽ được mở c«ng khai vào .... giờ (giờ Việt Nam), ngày .... tháng ........ năm ........, tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 16

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BOT, DỰ ÁN BTO, DỰ ÁN BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo mời thầu: ______________________

- Địa chỉ: _______________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án ____________________________________________________

3. Tổng vốn đầu tư dự án __________________________________________

4. Địa điểm thực hiện dự án ________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):

 

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

- Tên bên mời thầu: [ghi tên bên mời thầu] ...........................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án]....................................................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]

.................................................................................................................................

………………………………………...........................................................................

Thời gian phát hành HSMST từ ............... giờ, ngày ............... tháng ............... năm ............... đến .............. giờ, ngày ............... tháng ............... năm ............... [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)

- Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax] ..........................................................................................

- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST].............................................

- Thời điểm đóng sơ tuyển: ............... giờ, ngày ...............tháng.............. năm .................... HSDST sẽ được mở công khai vào ............. giờ (giờ Việt Nam), ngày ............. tháng............. năm ............. tại [ghi địa điểm mở HSDST].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Mẫu 17

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BOT, DỰ ÁN BTO, DỰ ÁN BT

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: _____________________________

- Địa chỉ: ________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail: ____________________________________________

2. Tên dự án _____________________________________________________

3. Tổng vốn đầu tư dự án ___________________________________________

4. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án __________________________________

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà đầu tư:

STT

Tên dự án(1)

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà đầu tư trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______, ngày ___ tháng ___ năm ____

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.


[1] Có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điều kiện của chủ đầu tư.

Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thông tin này  còn bắt buộc phải đăng tải trờn Báo Đấu thầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 3 kỳ liên tiếp

[2] Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm

[3] Có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điều kiện của chủ đầu tư.

Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thông tin này còn bắt buộc phải đăng tải trờn Báo Đấu thầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 3 kỳ liên tiếp

[4] Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức được quy định tại Thông tư quy định chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

[5] Trường hợp nhà đầu tư lập Đề xuất thực hiện Dự án ngoài Danh mục dự án đã công bố và được các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thì Dự án bổ sung phải được đăng tải trên Báo Đấu thầu 3 kỳ liên tiếp trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt. Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, Danh mục dự án còn bắt buộc phải đăng tải trờn Báo Đấu thầu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh 3 kỳ liên tiếp

[6] Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án và Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức được quy định tại Thông tư quy định chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, dự án BTO, dự án BT

[7] Báo Đấu thầu đăng tải phần giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, toàn văn của văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://www.thongtindauthau.com.vn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010-TTLT-BKH-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu20/2010-TTLT-BKH-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2010
Ngày hiệu lực05/11/2010
Ngày công báo10/10/2010
Số công báoTừ số 585 đến số 586
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010-TTLT-BKH-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản hiện thời

   Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin
   Loại văn bảnThông tư liên tịch
   Số hiệu20/2010-TTLT-BKH-BTC
   Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
   Người kýTrương Chí Trung, Đặng Huy Đông
   Ngày ban hành21/09/2010
   Ngày hiệu lực05/11/2010
   Ngày công báo10/10/2010
   Số công báoTừ số 585 đến số 586
   Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2015
   Cập nhật7 năm trước

   Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin

     Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin