Công văn 4073/BKH-QLĐT

Công văn số 4073/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2010.

Nội dung toàn văn Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4073/BKH-QLĐT
v/v: cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty nhà nước.

 

Ngày 02/01/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có văn bản số 12/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu theo quy định của Nghị định 111/2006/NĐ-CP Ngày 05/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định 111/2006/NĐ-CP

Do vậy, để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật Đấu thầu và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Bộ KH&ĐT ban hành tại văn bản hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu trên cơ sở kế thừa các nội dung cơ bản của văn bản số 12/BKH-QLĐT ngày 02/01/2008 của Bộ KH&ĐT.

Căn cứ Điều 5 của Luật Đấu thầu và Điều 7 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp các thông tin đấu thầu về Bộ KH&ĐT để thực hiện việc đăng tải trên Báo Đấu thầu theo đúng quy định. Các nội dung thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được đăng tải miễn phí trên Báo Đấu thầu.

Việc cung cấp thông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu được thực hiện theo Hướng dẫn kèm theo công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tòa án NDTC, Viện KS NDTC;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Các Sở KH&ĐT;
- Các Đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ QLĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO ĐẤU THẦU
(Kèm theo Công văn số 4073/BKH-QLĐT, ngày 05 tháng 06 năm 2008)

Báo Đấu thầu do Bộ KH&ĐT xây dựng và quản lý được phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, Báo Đấu thầu phát hành 5 kỳ/tuần vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu được căn cứ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu, Điều 7 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu:

Nội dung thông tin

Đăng tải trên Báo Đấu thầu

Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác

 

Hạn mức

Thời gian gửi thông tin

Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin

Kế hoạch đấu thầu của dự án (hoặc một, một số gói thầu thuộc dự án) hoặc dự toán đối với mua sắm thường xuyên

Tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định phê duyệt

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Không hạn chế

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn(1)

Từ 1 tỷ đồng trở lên

Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điều kiện của chủ đầu tư. Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thông tin có ghi chú(1) thì bắt buộc phải đăng tải trên một tờ báo tiếng Anh phát hành rộng rãi.

Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC(1)

Từ 5 tỷ đồng trở lên

Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Thông báo mời thầu(1); Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm: Kết quả lựa chọn nhà thầu

Tư vấn

Từ 1 tỷ đồng trở lên

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền, chủ đầu tư phê duyệt; Riêng thông báo mời thầu, tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Hàng hóa, xây lắp EPC

Từ 5 tỷ đồng trở lên

Thông báo mời chào hàng đối với mua sắm hàng hóa(2)

Từ 500 triệu đồng trở lên

Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp Tỉnh.

Tất cả các loại văn bản hướng dẫn về đấu thầu

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Không hạn chế

Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Tất cả các hành vi vi phạm, đã bị xử lý, không kể hạn mức

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định xử lý

Cơ quan, bộ phận giúp việc liên quan do người có thẩm quyền quy định

Ghi chú: (1) Các gói thầu có giá dưới hạn mức phải đăng tải trên Báo Đấu thầu thì không bắt buộc song khuyến khích đăng tải trên Báo Đấu thầu để tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân có quan tâm và tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu; trường hợp không đăng tải trên Báo Đấu thầu thì phải đăng tải tối thiểu trên một tờ báo khác được phát hành rộng rãi trong một ngành hoặc trong một tỉnh hoặc rộng rãi cả nước.

(2) Đối với gói thầu dưới 500 triệu đồng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh khuyến khích đăng tải thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu.

2. Thể thức gửi thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu:

Việc gửi thông tin trên đây được thực hiện theo các cách thức sau đây:

a) Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường công văn, bưu điện:

Thực hiện theo mẫu đề ngoài phong bì thư như dưới đây:

(Tên và địa chỉ đơn vị gửi)

Thông tin cung cấp cho Báo Đấu thầu

 

Kính gửi:           Báo Đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số 2 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội

b) Gửi qua fax:

Gửi thông tin tới Báo Đấu thầu qua fax theo các số: 04-8230452 hoặc 080.43464.

c) Gửi qua mạng:

Thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1. Đăng ký để trở thành thành viên của trang Web (website) về đấu thầu tại địa chỉ (http://dauthau.mpi.gov.vn). Chi tiết các bước đăng ký xem trong tài liệu “Hướng dẫn đăng ký thành viên” tại website này;

- Bước 2. Đăng nhập website đấu thầu với tên và mật khẩu được cấp, tiến hành cung cấp các thông tin liên quan theo các bước được hướng dẫn trong tài liệu “Hướng dẫn sử dụng cho Chủ đầu tư” tại website đấu thầu.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân gửi thông tin qua fax, qua mạng thì bản gốc vẫn phải được gửi cho Báo Đấu thầu theo hướng dẫn tại điểm a của mục này.

Bộ KH&ĐT không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, thất lạc hoặc bất kỳ lý do nào khác trong quá trình chuyển tải thông tin. Bộ KH&ĐT chỉ tiến hành đăng tải các thông tin nhận được với nội dung đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các hướng dẫn tại văn bản này.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc gửi thông tin, các tổ chức và cá nhân liên quan có thể liên lạc với Tòa soạn Báo Đấu thầu theo các số điện thoại thuộc tổng đài: 080.43200 - 080.43463 - 080.43069 - 080.43579.

Để liên lạc với nhóm biên tập thông tin đấu thầu, xin số máy lẻ: 11, 12, 15.

Để liên lạc với nhóm kinh doanh phát hành báo chí, xin số máy lẻ: 32, 33, 34.

3. Hiệu lực thi hành:

- Đến trước ngày 15/6/2008, việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu vẫn được thực hiện theo văn bản Hướng dẫn số 12/BKH-QLĐT ngày 02/01/2008 của Bộ KH&ĐT;

- Kể từ ngày 15/6/2008, việc cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu thực hiện theo văn bản này.

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân không thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP và theo văn bản Hướng dẫn này sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ ngành, Địa phương và các đơn vị có liên quan phản ảnh ý kiến về Bộ KH&ĐT để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

 

Mẫu 1

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:__________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):_____________________________

______________________________________________________________________________

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt):________________________________________________________________________

4. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư):_______________________

_______________________________________________________________________________

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá các gói thầu

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 2

Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyển

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời sơ tuyển)

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):__

______________________________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:     c                     - Dự án thuộc nhóm A:              c

- Dự án thuộc nhóm B:              c                     - Dự án thuộc nhóm C:              c

- Dự án liên doanh:                    c                     - Hợp đồng hợp tác kinh doanh:            c

                                                                        - Dự án, dự toán khác:              c

4. Tên chủ đầu tư:_______________________________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời sơ tuyển (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):        

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):________________

______________________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ tuyển (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]...........................................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]...........................................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án].................................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]...........................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi có sơ tuyển [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước].......................

- Thời gian phát hành HSMST từ……. giờ, ngày…… tháng…….. năm……… đến…… giờ, ngày…… tháng…….. năm……… [ghi thời điểm đóng sơ tuyển] (trong giờ làm việc hành chính)[1].

- Địa điểm phát hành HSMST: [ghi địa điểm phát hành HSMST, kèm theo số điện thoại, fax nếu có]:          

- Địa điểm nhận HSDST: [ghi địa điểm nhận HSDST].............................................................

- Thời điểm đóng sơ tuyển: ………. giờ, ngày…….. tháng………năm.................................... [2]

HSDST sẽ được mở công khai vào ……… giờ (giờ Việt Nam), ngày…… tháng…….. năm………  tại [ghi địa điểm mở HSDST].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 3

Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời nộp HSQT):______________________________________________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):__

______________________________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:     c                     - Dự án thuộc nhóm A:              c

- Dự án thuộc nhóm B:              c                     - Dự án thuộc nhóm C:              c

- Dự án liên doanh:                    c                     - Hợp đồng hợp tác kinh doanh:            c

                                                                        - Dự án, dự toán khác:              c

4. Tên chủ đầu tư:_______________________________________________________________

5. Tên gói thầu DVTV đăng ký thông báo mời nộp HSQT(ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):         

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):________________

______________________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời sơ nộp HSQT (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]...........................................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]...........................................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án].................................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]...........................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]..........................................

- Thời gian phát hành HSMQT từ ngày…… tháng…….. năm……… đến ngày…… tháng…….. năm……… (trong giờ hành chính)[3].

- Địa điểm phát hành HSMQT: [ghi địa điểm phát hành HSMQT, số điện thoại, fax nếu có]:......

.........................................................................................................................................

- Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước ………. giờ, ngày ……..  tháng ……… năm ………. tại [ghi địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm][4]

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 4

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời thầu):       

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):___

_______________________________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:     c                     - Dự án thuộc nhóm A:              c

- Dự án thuộc nhóm B:              c                     - Dự án thuộc nhóm C:              c

- Dự án liên doanh:                    c                     - Hợp đồng hợp tác kinh doanh:            c

                                                                        - Dự án, dự toán khác:              c

4. Tên chủ đầu tư:_______________________________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):   

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):________________

______________________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]...........................................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]..........................................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án].................................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]..........................................................

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước].........................................

- Thời gian bán HSMT từ ……... giờ, ngày…… tháng…….. năm……… đến trước …… giờ, ngày…… tháng…….. năm……… [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính)[5].

- Địa điểm bán HSMT: [ghi địa điểm bán HSMT, kèm số điện thoại, fax nếu có]:.....................

.........................................................................................................................................

- Giá bán 1 bộ HSMT: [ghi giá bán một bộ HSMT]................................................................

- Địa chỉ nhận HSDT: [ghi địa chỉ tiếp nhận HSDT].................................................................

- Thời điểm đóng thầu: [ghi cụ thể thời điểm đóng thầu[6]].......................................................

- Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ, đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm].

.........................................................................................................................................

HSDT sẽ được mở công khai vào ……. giờ (giờ Việt Nam), ngày…….. tháng………năm………., tại [ghi địa điểm mở thầu].

[Ghi tên bên mời thầu] kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 5

Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà thầu

(trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:__________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư):__

______________________________________________________________________________

3. Tên gói thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):________________

4. Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn (ghi rõ số văn bản, ngày và người phê duyệt):____________________________________________________

B. Danh sách nhà thầu (trúng sơ tuyển/tham gia đấu thầu hạn chế/tham gia đấu thầu tư vấn):

 

Tên nhà thầu(1)

Địa chỉ của nhà thầu

Quốc tịch(2)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp là liên danh phải ghi rõ tên/quốc tịch đối với tất cả các thành viên thuộc liên danh.

(2) Trường hợp đấu thầu quốc tế mới phải ghi rõ quốc tịch của nhà thầu.

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 6

Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:__________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:__________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/giấy chứng nhận đầu tư):__

______________________________________________________________________________

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi theo kế hoạch đấu thầu được duyệt.

(2) Cần nêu rõ nội dung chi tiết như đồng tiền, thuế, dự phòng, trượt giá (nếu có).

(3) Trường hợp là liên danh, cần nêu rõ đơn vị đứng đầu và các thành viên.

(4) Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.

 

Mẫu 7

Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị (Chủ đầu tư/Bên mời thầu/Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ đăng ký thông báo mời chào hàng):______________________________________________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):__

______________________________________________________________________________

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:     c                     - Dự án thuộc nhóm A:              c

- Dự án thuộc nhóm B:              c                     - Dự án thuộc nhóm C:              c

- Dự án liên doanh:                    c                     - Hợp đồng hợp tác kinh doanh:            c

                                                                        - Dự án, dự toán khác:              c

4. Tên chủ đầu tư:_______________________________________________________________

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):      

6. Giá gói thầu (ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt):________________

______________________________________________________________________________

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: [ghi tên Bên mời thầu]...........................................................................

- Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu]...........................................................................................

- Tên dự án: [ghi tên dự án]..................................................................................................

- Nguồn vốn: [ghi nguồn vốn hoặc tổ chức tài trợ vốn]...........................................................

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh [ghi cụ thể quốc tế hay trong nước]......................

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày…… tháng…….. năm……… đến ngày…… tháng…….. năm……… (trong giờ hành chính)[7].

- Địa chỉ phát hành: [ghi địa chỉ nơi phát hành HSYC chào hàng kèm theo số điện thoại, fax nếu có]:          

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước ……. giờ, ngày…….. tháng………năm……….[8] [ghi thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất (báo giá)] tại [ghi địa chỉ tiếp nhận báo giá].

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Mẫu 8

Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin:___________________________________________

- Địa chỉ:_______________________________________________________________________

- Điện thoại/Fax/E-mail:___________________________________________________________

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế-kỹ thuật, giấy phép đầu tư):________

______________________________________________________________________________

3. Tên gói thầu:_________________________________________________________________

B. Thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu:_____________________________________

1. Tên, địa chỉ của nhà thầu (nếu có) của cá nhân/nhà thầu/tổ chức vi phạm:______________

2. Quyết định xử lý vi phạm (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền ký):           

3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý vi phạm:___________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

______,ngày_____ tháng______ năm_____
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 [1] Thời gian phát hành HSMST tối thiểu phải sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.

[2] Thời điểm đóng sơ tuyển được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSDST tối thiểu là 7 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

[3] Thời gian phát hành HSMQT ngay sau ngày đăng tải đầu tiên.

[4] Thời gian nộp HSQT được quy định phải đảm bảo để nhà thầu chuẩn bị HSQT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

[5] Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu. (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng thì HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu).

[6] Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế (Đối với gói thầu quy mô nhỏ có giá dưới 3 tỷ đồng thì thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày).

[7] Thời gian phát hành HSYC chào hàng tối thiểu phải sau 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên.

[8] Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX (báo giá) tối thiểu là 3 ngày.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4073/BKH-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4073/BKH-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2008
Ngày hiệu lực05/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4073/BKH-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành05/06/2008
        Ngày hiệu lực05/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4073/BKH-QLĐT cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu