Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung toàn văn Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Kế hoạch Đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014 (tính đến hết ngày 31/10/2014).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Luật

Ngày 29/12/1987

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996.

23/11/1996

2

Luật

Ngày 30/6/1990

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996.

23/11/1996

3

Luật

Ngày 21/12/1990

Công ty

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

4

Luật

Ngày 21/12/1990

Doanh nghiệp tư nhân

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

5

Luật

Ngày 23/12/1992

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996.

23/11/1996

6

Luật

Ngày 22/6/1994

Sửa đổi một số điều của Luật Công ty

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

7

Luật

Ngày 22/6/1994

Sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

8

Luật

Ngày 22/6/1994

Khuyến khích đầu tư trong nước

Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998.

01/01/1999

9

Luật

Ngày 20/4/1995

Doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

01/7/2004

10

Luật

Ngày 20/3/1996

Hợp tác

Được thay thế bởi Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

01/7/2004

11

Luật

Ngày 12/11/1996

Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

12

Luật

Ngày 20/5/1998

Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Được thay thế bởi Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

13

Luật

Số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999

Doanh nghiệp

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

14

Luật

S 18/2000/QH10 ngày 09/6/2000

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

15

Luật

S 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Hợp tác xã

Được thay thế bởi Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

01/7/2013

16

Luật

S 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

17

Luật

S 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Đấu thầu

Được thay thế bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

01/7/2014

18

Pháp lệnh

Ngày 10/5/1998

Kế toán và thống kê

Được thay thế bởi Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

01/01/2004

19

Nghị định

Số 27-HĐBT ngày 09/3/1988

Ban hành bản quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp xây dựng, vận tải

Được thay thế bởi Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định số 221/HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991.

02/3/1992

20

Nghị định

Số 28-HĐBT ngày 09/3/1988

Ban hành bản Quy định về chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải

Được thay thế bởi Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong nghị định số 221/HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991.

02/3/1992

21

Nghị định

Số 146/HĐBT ngày 24/9/1988

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong các bản Quy định ban hành kèm theo Nghị định số 27-HĐBT và số 28-HĐBT ngày 09-03-1988 của Hội đồng Bộ trưởng

Được thay thế bởi Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong nghị định số 221/HĐBT ngày 23/7/1991.

02/3/1992

22

Nghị định

S 221/HĐBT ngày 23/7/1991

Ban hành quy định về cụ thể hóa một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân

Được thay thế bởi Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.

18/02/2000

23

Nghị định

Số 322/HĐBT ngày 18/10/1991

Ban hành Quy chế Khu chế xuất

Được thay thế bởi Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

9/5/1997

24

Nghị định

Số 52/HĐBT ngày 19/2/1992

Về xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê

Được thay thế bởi Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07/9/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

22/9/1999

25

Nghị định

S 66/HĐBT ngày 02/3/1992

Về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong nghị định số 221/HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991

Được thay thế bởi Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.

18/02/2000

26

Ngh định

Số 87/CP ngày 23/11/1993

Ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao

Được thay thế bởi Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Xây dựng - Chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

30/8/1998

27

Nghị đinh

Số 20/CP ngày 15/3/1994

Ban hành Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Được thay thế bởi Nghị định số 87/CP ngày 05/8/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

20/8/1997

28

Nghị định

S 192/CP ngày 28/12/1994

Ban hành Quy chế Khu công nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

9/5/1997

29

Nghị định

S 75/CP ngày 01/11/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

12/7/2003

30

Ngh định

Số 43/CP ngày 16/7/1996

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu

Được thay thế bởi Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu.

16/9/1999

31

Nghị định

S 50/CP ngày 28/8/1996

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

16/11/2004

32

Nghị định

Số 56/CP ngày 02/10/1996

Về doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Được thay thế bởi Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

04/4/2005

33

Nghị định

S 16/CP ngày 21/2/1997

Về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên hiệp hợp tác xã.

Được thay thế bởi Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

02/8/2005

34

Nghị định

Số 15/CP ngày 21/2/1997

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

04/8/2005

35

Nghị định

S 36/CP ngày 24/4/1997

Ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Được thay thế bởi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

10/4/2008

36

Nghị định

S 38/CP ngày 28/4/1997

Về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước.

Được thay thế bởi Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

16/11/2004

37

Nghị định

S41/CP ngày 29/4/1997

Về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

04/7/2005

38

Nghị định

S 43/CP ngày 29/4/1997

Ban hành điều lệ mẫu hợp tác xã Nông nghiệp.

Được thay thế bởi Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

04/7/2005

39

Nghị định

S 44/CP ngày 29/4/1997

Ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Công nghiệp và Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã

04/7/2005

40

Nghị định

Số 45/CP ngày 29/4/1997

Ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Giao thông vận tải

Được thay thế bởi Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.

04/7/2005

41

Nghị định

S 46/CP ngày 29/4/1997

Ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Thủy sản

Được thay thế bởi Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 của Chính phủ ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã

04/7/2005

42

Nghị định

Số 77/CP ngày 18/6/1997

Ban hành quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước

Được thay thế bởi Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

19/6/2007

43

Nghị định

Số 87/CP ngày 05/8/1997

Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Được thay thế bởi Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính.

19/5/2001

44

Nghị định

Số 93/CP ngày 23/08/1997

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996

Được thay thế bởi Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu

16/9/1999

45

Nghị định

S 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998

Ban hành Quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Xây dựng - Chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

19/6/2007

46

Nghị định

Số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/1/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Xây dựng - Chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh. Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

19/6/2007

47

Nghị định

Số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999

Về việc ban hành Quy chế đấu thầu

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

14/10/2006

48

Nghị định

Số 93/1999/NĐ-CP ngày 07/9/1999

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Được thay thế bởi Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 4/2/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

05/3/2005

49

Nghị định

Số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000

Về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

29/4/2004

50

Nghị định

S 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

14/10/2006

51

Nghị định

S 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Được thay thế bởi Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

07/12/2006

52

Nghị định

S 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001

Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Được thay thế bởi Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

20/08/2009

53

Nghị định

Số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/04/2003

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

20/5/2007

54

Nghị định

S 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003

Về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

Được thay thế bởi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

21/10/2006

55

Nghị định

S61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

13/12/2008

56

Nghị định

Số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/06/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

14/10/2006

57

Nghị định

Số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004

Về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

27/09/2006

58

Nghị định

Số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004

Về tổ chức, quản tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

02/8/2007

59

Nghị định

S 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003

Được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2013.

27/01/2014

60

Nghị định

S 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004

Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

Được thay thế bởi Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước m chủ sở hữu và công ty TNHH 1 thành viên là công ty con của công ty TNHH thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

01/01/2014

61

Nghị định

Số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Được thay thế bởi Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

05/9/2013

62

Nghị định

Số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Được thay thế bởi Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

29/11/2013

63

Nghị định

S 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005

Ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2013.

27/01/2014

64

Nghị định

Số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005

Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2013.

27/01/2014

65

Nghị định

Số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết chi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2013.

27/01/2014

66

Nghị định

Số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005

Về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty nhà nước

Được thay thế bởi Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

30/12/2012

67

Nghị định

Số 148/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra kế hoạch và đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

01/03/2014

68

Nghị định

S 86/2006/NĐ-CP ngày 21/08/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005

Được thay thế bởi Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

30/12/2012

69

Nghị định

Số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006

Về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

01/6/2010

70

Nghị định

Số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006

Quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

15/01/2014

71

Nghị định

Số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

29/5/2008

72

Nghị định

Số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Được thay thế bởi Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

06/06/2013

73

Nghị định

Số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

01/01/2014

74

Nghị định

Số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Được thay thế bởi Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

15/01/2010

75

Nghị định

Số 93/2007/NĐ-CP ngày 04/06/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/08/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/10/2010

76

Nghị định

Số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007

Về tổ chức, quản tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Được thay thế bởi Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

01/9/2014

77

Nghị định

Số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

01/12/2009

78

Nghị định

Số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

15/8/201

79

Nghị định

Số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009

Thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước

Được thay thế bởi Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

01/9/2014

80

Nghị định

Số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Được thay thế bởi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

10/02/2014

81

Nghị định

Số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Được thay thế bởi Nghị định số 155/2013/NB-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

01/01/2014

82

Nghị định

Số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

83

Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Số 80/CT ngày 28/3/1991

Ban hành Quy chế quản và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

10/3/1999

84

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

11/5/2001

85

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001

Ban hành Quy chế quản và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

01/01/2010

86

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002

Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước.

17/9/2004

87

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004

Về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và không có Văn bản QPPL thay thế.

31/12/2008

88

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004

Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

25/4/2007

89

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004

Ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách TW để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

17/5/2009

90

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 25/2005/QĐ-TTg ngày 27/01/2005

Quy định Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

01/5/2009

91

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005

Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010)

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và không có văn bản QPPL thay thế.

31/12/2010

92

Quyết định của thủ tướng Chính phủ

S 273/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Được thay thế bởi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

10/4/2008

93

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005

Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia

20/07/2010

94

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Được thay thế bởi Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

29/11/2013

95

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007

Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

20/04/2011

96

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007

Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

01/12/2009

97

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/08/2008

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành.

05/04/2014

98

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê Quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

28/06/2012

99

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/03/2011

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước.

06/08/2014

100

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 50/QĐ-TTg ngày 09/11/2012

Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, về lựa chọn nhà thầu.

15/8/2014

101

Thông tư

S 07 UB/KTĐN ngày 18/7/1994

Hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 20/CP ngày 15/3/1994

Được thay thế bởi Thông tư số 15/1997/TT-BKH ngày 24/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ).

08/11/1997

102

Thông tư

S 04/BKH-QLKT ngày 29/3/1997

Hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

11/01/2006

103

Thông tư

S 08 BKH/DN ngày 11/6/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.

14/9/2005

104

Thông tư

Số 15/1997/TT-BKH ngày 24/10/1997

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ)

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ.

05/10/2001

105

Thông tư

Số 03/2000/TT-BKH ngày 02/03/2000

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2001/TT-BKHĐT ngày 22/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

7/12/2001

106

Thông tư

Số 01/2001/TT-BKH ngày 30/3/2001

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2003/TT-BKH ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

29/9/2003

107

Thông tư

S 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001

Về hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

14/5/2010

108

Thông tư

S 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

03/9/2007

109

Thông tư

Số 08/2001/TT- BKHĐT ngày 22/11/2001

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

26/07/2004

110

Thông tư

Số 06/2003/TT-BKH ngày 09/09/2003

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

14/12/2009

111

Thông tư

S 01/2004/TT-BKHĐT ngày 02/2/2004

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu

Được thay thế bởi Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

04/11/2006

112

Thông tư

Số 03/2004/TT-BKH ngày 29/06/2004

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

4/11/2006

113

Thông

Số 01/2005/TT-BKH ngày 09/3/2005

Hướng dẫn triển khai Quyết định 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

15/5/2013

114

Thông tư

Số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005

Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2014/TT-BKH ngày 20/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

01/08/2014

115

Thông tư

S 01/2006/TT-BKH ngày 19/01/2006

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

27/01/2014

116

Thông tư

Số 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006

Hướng dẫn thực hiện một số Điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

Được thay thế bởi Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

27/01/2014

117

Thông tư

Số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ vế đăng ký doanh nghiệp.

20/07/2010

118

Thông tư

Số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

15/12/2013

119

Thông tư

Số 03/2007/TT-BKH ngày 12/03/2007

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

120

Thông tư

Số 04/2007/TT-BKH ngày 30/07/2007

Hướng dẫn thực hiện quy chế quản và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 9/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

121

Thông tư

S 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

15/12/2013

122

Thông tư

Số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

20/07/2010

123

Thông tư

Số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Được thay thế bởi Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

01/12/2009

124

Thông tư

Số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009

Về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2012TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

01/10/2012

125

Thông tư

Số 07/2009/TT-BKH ngày 14/10/2009

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”.

5/12/2012

126

Thông tư

Số 08/2009/TT-BKH ngày 14/10/2009

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”.

5/12/2012

127

Thông tư

S 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010

Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

15/04/2013

128

Thông tư liên Bộ

Số 01/TTLB/BKH- TCCP ngày 02/01/1996

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân địa phương

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ số 02/2004/TTLT/BKHĐT-BNV ngày 01/6/2004 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương.

25/6/2004

129

Thông tư liên Bộ

Số 01/LB-TCTK- BKHĐT ngày 31/3/1997

Về quy định Chế độ báo cáo thống kê đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Được thay thế bởi Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

15/01/2011

130

Thông tư liên tịch

Số 01/1998/TTLT/ BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 31/01/1998

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch Bộ Lao Động-Thương binh Và Xã Hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư số 19/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật.

15/6/2005

131

Thông tư liên tịch

Số 05/1998/TTLT- BKHĐT-BTP ngày 10/07/1998

Hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty.

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2000/TT-BKH ngày 02/03/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

17/03/2000

132

Thông tư liên Bộ

Số 05/2000/TTLB- BKHĐT-BTCCBCP ngày 07/06/2000

Hướng dẫn về việc tổ chức Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh và cấp huyện

Được thay thế bởi Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/04/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

17/04/2004

133

Thông tư liên tịch

Số 10/2000/TTLT- BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000

Về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25/5/2005 về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

20/6/2005

134

Thông tư liên tịch

Số 02/2007/TTLT- BKHĐT-BTC-BCA ngày 27/02/2007

Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

26/08/2008

135

Thông tư liên tịch

Số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/06/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10/07/2012

136

Thông tư liên tịch

Số 05/2008/TTLT- BKHĐT-BCA ngày 29/07/2008

Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

20/07/2010

137

Thông tư liên tịch

Số 10/2009/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 30/10/2009

Quy định lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014 về hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

28/03/2014

138

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT

Số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002

Ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ

Được thay thế bởi Quyết định số 281/2007/QĐ- BKHĐT ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

13/5/2007

139

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

S 62/2003/QĐ-BKH ngày 27/01/2003

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

15/01/2011

140

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/08/2006

Ban hành Danh mục thiết bị máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

08/08/2009

141

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT

Số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007

Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

Được thay thế bởi Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

01/4/2012

142

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT

Số 327/2007/QĐ-BKH ngày 09/4/2007

Về quy trình kiểm tra đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

01/3/2011

143

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/05/2007

Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Được thay thế bởi Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

18/9/2008

144

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

S 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007

Về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

26/02/2014

145

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

S 1102/2007/QĐ-BKH ngày 18/9/2007

Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Được thay thế bởi Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

18/9/2008

146

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1583/2007/QĐ- BKH ngày 24/12/2007

Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Được thay thế bởi Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

26/8/2008

147

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1591/2007/QĐ- BKH ngày 24/12/2007

Về việc ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Được thay thế bởi Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

08/8/2008

148

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&BT

Số 419/200B/QĐ-BKH ngày 07/4/2008

Ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Được thay thế bởi Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

30/08/2008

149

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

S 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/06/2008

Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

15/7/2010

150

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 731/2008/QĐ- BKH ngày 10/6/2008

Ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.

01/3/2010

151

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

S 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008

Về việc ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

15/03/2010

152

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1048/2008/QĐ- BKH ngày 11/08/2008

Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 9/03/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

01/5/2010

153

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1068/2008/QĐ- BKH ngày 15/08/2008

Ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

15/6/2010

154

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1118/2008/QĐ- BKH ngày 03/09/2008

Về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 02/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

01/4/2010

155

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1121/2008/QĐ- BKH ngày 03/09/2008

Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa xây lắp

15/6/2010

156

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Số 1744/2008/QĐ- BKH ngày 29/12/2008

Ban hành Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

15/3/2010

157

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

S 192 TCTK/TH ngày 07/08/1995

Về việc ban hành Bảng giá cố định năm 1994

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2012/TT-BKKĐT ngày 04/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

01/06/2012

158

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 582/TCTK-PPCĐ ngày 02/12/1996

Ban hành Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt nam.

01/07/2010

159

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

S 373/QĐ-TKTK ngày 10/09/1996

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Thủ tướng, các tổng công ty thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng (gọi tắt là Tổng công ty 90, 91) và các Tổng công ty thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Được thay thế bởi Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

15/01/2011

160

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 657/2002/QĐ- TCTK ngày 2/10/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Nông, lâm nghiệp và thủy sản áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

161

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 735/2002/QĐ- TCTKngày 15/11/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Công nghiệp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

162

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

S 733/2002/QĐ-TCTK ngày 15/11/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về vốn đầu tư và xây dựng áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

163

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

S 734/2002/QĐ-TCTK ngày 15/11/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành và dịch vụ áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

164

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 732/2002/QĐ- TCTK ngày 15/11/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Vận tải, bốc xếp dịch vụ, đại vận tải và bưu chính viễn thông áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

165

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

S 730/2002/QĐ-TCTK ngày 15/11/2002

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục, đào tạo, văn hóa thông tin, y tế, thể dục thể thao, thiếu đói trong nông dân áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

166

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 75/2003/QĐ-TCTK ngày 15/01/2003

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Tài khoản quốc gia áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

167

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Số 633/2003/QĐ- TCTK ngày 29/10/2003

Ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Lao động và thu nhập áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

168

Công văn

Số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/06/2008

Về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

05/11/2010

169

Công văn

Số 6867/BKH-KTNN ngày 08/9/2009

Về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù quản lý đầu tư và xây dựng tại 11 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

Được thay thế bởi Thông tư số 18/2010/TT-BKH ngày 27/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

27/7/2010

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Luật

S 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 170 của Luật doanh nghiệp tại Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

01/8/2009

2

Luật

S 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

01/8/2013

3

Luật

S 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 170 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

01/8/2013

4

Nghị định

Số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thống kê

Khoản 2 Điều 21 được bãi bỏ bởi Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

15/04/2010

5

Nghị định

S92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006

Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Các điều 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 27 và 34 được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

05/02/2008

6

Ngh định

Số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Điều 4, Khoản 2 Điều 8, Khoản 2 Điều 11 và Điều 12 được sửa đổi bởi Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao,hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

20/5/2011

7

Nghị định

S 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010

Về đăng ký doanh nghiệp

Khoản 4 Điều 7 và Điều 57 được sửa đổi bởi Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

25/02/2013

8

Nghị định

Số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010

Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước m chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Việc đặt hàng, giao kế hoạch cho doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được thay đổi bằng quy định tại Chương III, IV Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

29/11/2013

9

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

Điều 5, Khoản 2 Điều 7, Khoản 4 Điều 8, khoản 5 Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Khoản 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.

01/02/2012

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 24/2008/QĐ-TTg ngày 5/02/2008

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

18/5/2009

11

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2008/QĐ-TTg ngày 5/02/2008

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010;

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

18/5/2009

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010;

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

18/5/2009

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

27/2008/QĐ-TTg ngày 5/02/2008

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản và được thay thế một phần bởi Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

18/5/2009

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

S 54/2010/QĐ-TTg Ngày 24/08/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thống kê trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư

Điểm a Khoản 1 Điều 3; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg; ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10/01/2014

15

Thông tư

S 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu

Mục 3 bị thay thế bởi Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 9/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

01/04/2012

16

Thông tư liên tịch

Số 15/2007/TTLT- BCA-BTC-BKH&ĐT ngày 24/09/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với Sỹ quan. Hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Hết hiệu lực một phần do nội dung Nghị định số 25/2006/NĐ-CP được hướng dẫn trong thông tư đã bị thay thế bởi Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

10/4/2013

17

Thông tư liên tịch

Số 03/2012/TTLT- BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bị sửa đổi, bãi bỏ một số quy định bởi Thông tư 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/08/2013 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10/10/2013

TỔNG CỘNG MỤC I, II, LÀ: 186 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1878/QĐ-BKHĐT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1878/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1878/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Kế hoạch Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Kế hoạch Đầu tư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1878/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành 24/12/2014
Ngày hiệu lực 24/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Kế hoạch Đầu tư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT 2014 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bộ Kế hoạch Đầu tư

  • 24/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực