Công văn 2190/BGTVT-TC

Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý về tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý tài sản


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2190/BGTVT-TC
V/v Lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý về tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ GTVT;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GTVT.

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản, ngày 6/2/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Về quyền, nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Điều 31 của Luật quản lý tài sản quy định: “Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có các quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Luật và các quyền, nghĩa vụ sau đây:

1. Sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 của Luật;

2. Bảo toàn, phát triển vốn và tài sản nhà nước được giao quản lý, sử dụng;

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

Để triển khai thực hiện công tác định giá giá trị tài sản của đơn vị đủ điều kiện được giao quản lý tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu các quy định cu thể tại Chương II, Chương III Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 6/2/2012 và Thông tư 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính để lập hồ sơ xin giao quản lý tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp gửi Bộ GTVT.  Trường hợp đơn vị không được giao quản lý tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật quản lý tài sản thì không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để thực hiện và gửi hồ sơ về Bộ GTVT trong tháng 4/2012. Tổng cục Đường bộ VN và các Cục quản lý chuyên ngành xem xét hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc để thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT - TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2190/BGTVT-TC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2190/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2012
Ngày hiệu lực 29/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý tài sản
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2190/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành 29/03/2012
Ngày hiệu lực 29/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý tài sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý tài sản

  • 29/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực