Công văn 224/KL-TTPC

Công văn số 224/KL-TTPC về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ về tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 224/KL-TTPC hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ̀ tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 224/KL-TTPC
V/v hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ về tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các VQG trực thuộc,

 

Thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Những năm qua, cơ quan kiểm lâm đã phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời nhiều hành vi vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo quy định của Pháp luật, góp phần đấu tranh phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tội phạm.

Để áp dụng thống nhất Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm, Cục Kiểm lâm hướng dẫn áp dụng một số hoạt động nghiệp vụ về tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lõm (kốm theo văn bản này).

Trong qúa trình thực hiện nếu cú vướng mắc, các đơn vị phản ỏnh về Cục Kiểm lõm để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (B/cáo)
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị(B/cáo)
- Vụ Pháp chế Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Các cơ quan Kiểm lâm vùng .
- Sở Nông nghiệp PTNT;
- Lưu
VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM
Ban hành kèm theo
công văn số: 224/KL-TTPC ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Cục Kiểm lâm

A. THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM

I. THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM

Theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, thì cơ quan kiểm lâm khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm, có thẩm quyền điều tra hình sự các tội quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 sau đây:

Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Điều 189. Tội huỷ hoại rừng.

Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Điều 191. Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên.

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đối với tội này cơ quan kiểm lâm chỉ xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 272. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịnh sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với tội này cơ quan kiểm lâm chỉ xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm gây thiệt hại về rừng.

II. PHẠM VI, QUYỀN HẠN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM

1. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng (theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999 là các tội thuộc khoản 1 Điều 175, khoản 1 Điều 190, khoản 1 Điều 191 và khoản 1 Điều 272 Bộ luật hình sự năm 1999, được hướng dẫn theo các điều tương ứng tại Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC) trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ lai lịch người phạm tội rõ ràng thì cơ quan kiểm lâm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám nghiệm hiện trường, khám xét, lấy lời khai, thu giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án, trưng cầu giám định khi cần thiết, tiến hành các biện pháp điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án.

2. Đối với tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại khoản 3, Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999, thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC) hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp (là tội phạm mà hành vi phạm tội có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực mà theo luật định không thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm lâm), thì cơ quan kiểm lâm ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra hoặc làm văn bản chuyển hồ sơ đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm.

Trường hợp, những người có thẩm quyền trên vắng mặt, thì uỷ quyền bằng văn bản cho cấp phó của mình thực hiện các quyền hạn của cấp trưởng.

B. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM

I. ĐỐI VỚI TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM NHƯ SAU:

1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự (theo mẫu số 01-ĐTHS-KL).

Trong thời hạn 24 giờ, người ra quyết định khởi tố vụ án hình sự phải có văn bản báo cáo, chuyển quyết định khởi tố vụ án và tài liệu có liên quan đến VKSND cùng cấp để kiểm sát việc khởi tố.

2. Quyết định khởi tố bị can (theo mẫu số 02-ĐTHS-KL).

Người ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời là người ra quyết định khởi tố bị can, trong thời hạn 24 giờ phải có văn bản báo cáo, chuyển quyết định khởi tố bị can và tài liệu có liên quan đến VKSND cùng cấp để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

3. Quyết định phân công công chức kiểm lâm điều tra vụ án hình sự đã được khởi tố (theo mẫu số 03-ĐTHS-KL).

Người ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định phân công công chức kiểm lâm thuộc quyền quản lý tiến hành các hoạt động điều tra vụ án hình sự.

4. Khám nghiệm hiện trường (biên bản khám nghiệm hiện trường theo mẫu số 04-ĐTHS-KL).

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, phạm tội quả tang, chứng cứ lai lịch người phạm tội rõ ràng không nhất thiết phải khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên trong từng vụ án cụ thể, xét thấy cần thiết để củng cố thêm chứng cứ, người được phân công tham gia một số hoạt động điều tra có thể tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

b) Kết quả công tác khám nghiệm hiện trường phải được phản ánh trong hồ sơ khám nghiệm hiện trường thể hiện trong các tài liệu: biên bản khám nghiệm hiện trường, báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, bản ảnh hiện trường.

5. Thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án (biên bản tạm giữ vật chứng theo mẫu số 05-ĐTHS-KL).

Vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến vụ án phải được cất giữ cẩn thận, bảo đảm an toàn, nếu cần thì phải niêm phong theo quy định. Trường hợp, vật chứng là động vật còn sống khoẻ mạnh phải có nơi nuôi, nhốt, chăm sóc bảo đảm an toàn; nếu ốm yếu, bị thương phải tổ chức cứu hộ; nếu đã chết hoặc bộ phận của chúng phải nhanh chóng xử lý theo quy định hiện hành.

6. Lấy lời khai bị can (biên bản ghi lời khai theo mẫu số 06-ĐTHS-KL)

Lấy lời khai bị can thực hiện theo quy định tại Điều 131, 132 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, trong đó cần lưu ý những điểm sau:

a) Đặc điểm nhân thân của bị can như: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, trình độ văn hoá, hoàn cảnh gia đình, tiền án, tiền sự, đã bị xử phạt về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản chưa;

b) Động cơ, mục đích phạm tội, vai trò của bị can trong vụ án phạm tội có tổ chức, mức độ hành vi phạm tội của bị can;

c) Diễn biến của quá trình thực hiện hành vi phạm tội;

d) Loại công cụ, phương tiện mà bị can đã sử dụng, nơi cất giấu;

đ) Số lượng, đặc điểm những đồ vật, tài sản, tiền bạc mà đối tuợng có được do thực hiện hành vi phạm tội mà có, nơi cất giữ chúng;

e) Mối quan hệ của từng đối tượng với các đối tượng khác ở địa bàn phạm tội, ổ nhóm của chúng.

7. Lấy lời khai người làm chứng (biên bản ghi lời khai theo mẫu số 07-ĐTHS-KL).

Lấy lời khai những người làm chứng trực tiếp có mặt tại nơi thực hiện hành vi phạm tội, trong trường hợp cần thiết có thể lấy lời khai của những người làm chứng khác mặc dù người đó không trực tiếp có mặt tại nơi thực hiện hành vi phạm tội nhưng họ biết được những tình tiết có giá trị làm rõ sự thực khách quan của vụ án.

Việc lấy lời khai người làm chứng thực hiện theo quy định tại Điều 133, 134, 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

8. Trưng cầu giám định (theo mẫu số 08-ĐTHS-KL).

Trong điều tra tội phạm vi phạm các quy định về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản khi xét thấy cần thiết làm rõ những vấn đề có liên quan đến vụ án bằng việc giám định, cơ quan kiểm lâm trực tiếp thụ lý điều tra vụ án ra quyết định trưng cầu giám định.

9. Kết thúc điều tra:

a) Khi kết thúc điều tra, công chức kiểm lâm được phân công điều tra vụ án tiến hành viết kết luận điều tra vụ án, ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra quyết định phân công công chức kiểm lâm điều tra vụ án (theo mẫu số 09-ĐTHS-KL).

b) Cơ quan kiểm lâm thực hiện điều tra vụ án lập văn bản chuyển hồ sơ vụ án cïng kết luận điều tra đề nghị truy tố gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn hai ngày kể từ ngày kết luận điều tra hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra đồng thời gửi bản kết luận điều tra đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can, người bào chữa.

c) Việc giao nhận hồ sơ trên đây giữa cơ quan kiểm lâm và Viện kiểm sát cùng cấp phải lập thành biên bản giao nhận hồ sơ vụ án (theo mẫu số 09A-ĐTHS-KL) vµ biên bản giao nhận tang vật vụ án (theo mẫu số 09B-ĐTHS-KL).

II. ĐỐI VỚI TỘI PHẠM NGHIÊM TRỌNG, RẤT NGHIÊM TRỌNG, ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG HOẶC TỘI PHẠM ÍT NGHIÊM TRỌNG NHƯNG PHỨC TẠP.

1. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp, trình tự, thủ tục tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm như sau:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự (theo mẫu số 01-ĐTHS-KL)

b) Quyết định phân công công chức kiểm lâm tiến hành một số hoạt động điều tra vụ án hình sự đã được khởi tố (theo mẫu số 03-ĐTHS-KL)

c) Tiến hành một số hoạt động điều tra vụ án:

- Khám nghiệm hiện trường (biên bản khám nghiệm hiện trường theo mẫu số 04-ĐTHS-KL).

- Thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liờn quan trực tiếp đến vụ ỏn (biên bản tạm giữ vật chứng theo mẫu số 05-ĐTHS-KL).

- Lấy lời khai của những người có liên quan đến vụ án (biên bản ghi lời khai theo mẫu số 06-ĐTHS-KL).

- Lấy lời khai người làm chứng (biên bản ghi lời khai theo mẫu số 07-ĐTHS-KL).

d) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án cơ quan kiểm lâm phải có văn bản gửi Cơ quan điều tra cùng cấp kèm theo hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình tiến hành một số hoạt động điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp, thực hiện như hướng dẫn điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng tại mục I phần B trên đây.

2. Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình thực thi pháp luật theo thẩm quyền, cơ quan kiểm lâm phát hiện vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm với hành vi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có thể:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự (theo mẫu số 01-ĐTHS-KL).

Người quyết định khởi tố vụ án hình sự làm văn bản báo cáo chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để kiểm sát việc khởi tố. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố, cơ quan kiểm lâm có văn bản báo cáo, chuyển hồ sơ và vật chứng cho Cơ quan điều tra cùng cấp có điều tra theo quy định, đồng thời cơ quan kiểm lâm phải có văn bản báo cáo VKSND cùng cấp biết để kiểm sát việc điều tra của Cơ quan điều tra (mẫu số 09A-ĐTHS-KL; 09B-ĐTHS-KL).

b) Đề nghị Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm nguy hiểm, phức tạp, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi phạm tội cơ quan kiểm lâm phải có văn bản báo cáo, chuyển hồ sơ vụ việc và vật chứng cho Cơ quan điều tra cùng cấp ®Ó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật (mẫu số 09A-ĐTHS-KL; 09B-ĐTHS-KL)./.

 

MẪU SỐ: 01 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: QĐ/KTVAHS-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi:.....................................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Sau khi xác định dấu hiệu tội phạm, vi phạm các quy định về..........................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Quy định tại Điều..................................... Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Điều 100, 104, 111 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố vụ án hình sự........................................................................................................

..........................................................................................................................................

Xẩy ra tại...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân..............................................................

..........................................................................................................................................

 


Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân……………….;
- Hồ sơ 2 bản.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

MẪU SỐ: 02 - ĐTHS-KL

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: QĐ/KTVAHS-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Tôi:......................................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu điều tra trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Họ tên:……………………………………………………………….. Nam/nữ..........................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày…….. tháng……… năm…………… tại...............................................................

Nơi đăng ký HKTT:.............................................................................................................

Chỗ ở…..............................................................................................................................

Nghề nghiệp:……………………………. Quốctịch:………………… Dân tộc:.....................

Trình độ văn hoá:..............................................................................................................

Tiền án/tiền sự:.................................................................................................................

Đã có hành vi....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Căn cứ Điều 126 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can:...................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Về tội:................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Quy định tại Điều..................................... Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân..............................................................

 


Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân……………….;
- Bị can;
- Hồ sơ 2 bản.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

MẪU SỐ: 03 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: QĐ/ĐTHS-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KIỂM LÂM ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi:.....................................................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…..ngày…..tháng….năm……. của..............

Căn cứ vào khoản 2 Điều 21 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCNVN,

QUYẾT ĐỊNH

Phân công cán bộ, công chức kiểm lâm điều tra vụ án hình sự.....………………………………………… thuộc Cơ quan……………………………….... tiến hành điều tra vụ án hình sự ...................................... xảy ra tại     

Công chức kiểm lâm được phân công điều tra vụ án hình sự có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng cơ quan kiểm lâm về những hành vi và quyết định của mình.

 


Nơi nhận:
- VKSND………………….;
- Hồ sơ 2 bản.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

MẪU SỐ: 04 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Hồi:…… giờ……ngày……tháng……năm …….tại................................................................

Chúng tôi gồm:......................................................................................................................

ông/bà...................................................................................................................................

thuộc Cơ quan......................................................................................................................

ông/bà:..................................................................................................................................

ông/bà:………………………….. kiểm sát viên thuộc VKSND...............................................

ông/bà:..................................................................................................................................

Với sự tham dự của (1) ông/bà............................................................................................

ông/bà..................................................................................................................................

ông/bà..................................................................................................................................

đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ:……………………. trong điều kiện (2):............

Tình trạng hiện trường khi chúng tôi có mặt (3)..................................................................

1. Hiện trường và quá trình khám nghiệm(4)......................................................................

2. Dấu vết, tài liệu và mẫu vật thu được (5)........................................................................

Những dấu vết, tài liệu và mẫu vật nói trên được thu lượm, bảo quản đưa về Cơ quan điều tra để nghiên cứu, xử lý.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, chúng tôi đã (6)..............................................

Việc khám nghiệm hiện trường kết thúc hồi……. giờ……. ngày…… tháng……. năm......

Biên bản này đã đọc cho những người có tên nói trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐIỀU TRA VIÊN

 

NGƯỜI THAM DỰ

KIỂM SÁT VIÊN

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

______________________________________

(1) có thể là nhà chuyên môn, bị can, người bị hại, người làm chứng.

(2) Ghi rõ điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng.

(3) Ghi những sự việc đã ảnh hưởng đến hiện trường.

(4) mô tả bao quát toàn cảnh hiện trường, mô tả tỉ mỷ, chính xác đồ vật, dấu vết hiện trường, mối quan hệ giữa chúng ở hiện trường, tóm tắt quá trình khám nghiệm. Phát hiện và thu lượm dấu vết.

(5) Nêu rõ tên, đặc điểm, vị trí và phương pháp thu lượm.

(6) Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, đo đạc, dựng mô hình hoặc ghi hình hiện trường.

 

MẪU SỐ: 05 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BIÊN BẢN THU GIỮ, TẠM GIỮ VẬT CHỨNG, TÀI LIỆU

Hồi:…… giờ……ngày……tháng……năm …….tại.............................................................

...........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:..................................................................................................................

ông/bà:……………………………điều tra viên thuộc cơ quan...........................................

ông/bà:..............................................................................................................................

Tiến hành lập Biên bản về việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu của người tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra như sau:

Họ tên người nộp đồ vật, tài liệu:.....................................................................................

Sinh ngày……..tháng……năm…….tại.............................................................................

Nơi đăng ký HKTT:..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Chỗ ở:..............................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số………………….. cấp ngày……………. tháng…….năm..........

Nơi cấp:...........................................................................................................................

Đồ vật, tài liệu giao nộp bao gồm (1):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Về những đồ vật, tài liệu giao nộp, ông/bà……………………… trình bày (2)................

Chúng tôi đã tiếp nhận và tạm giữ những đồ vật, tài liệu ở trên để báo cáo người có thẩm quyền xem xét, xử lý. Việc lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu đã kết thúc hồi…...giờ….ngày..….tháng…năm….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên nói trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà:………………………….. một bản, gửi cho VKSND……………………………………………………………... một bản, giao cho cơ quan quản lý đồ vật một bản, đưa vào hồ sơ vụ án một bản.

 

NGƯỜI NỘP ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU                                    NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

______________________________________

/1) Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

(2) Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại đồ vật, tài liệu.

 

MẪU SỐ: 06 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Hồi:…… giờ……ngày……tháng……năm …….tại.............................................................

Tôi………………………………………..Chức vụ.................................................................

...........................................................................................................................................

Tiến hành lấy lời khai của..................................................................................................

Họ và tên:…………………………………………………………. Sinh năm..........................

Nguyên quán: …..………………………………………………… Nghề nghiệp:...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.......................................................................................

Chỗ ở ...............................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân………………………. Nơi cấp……................................. Tư cách tham gia tố tụng        

Người khai đã được giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều ……Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Hỏi và đáp

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Việc lấy lời khai kết thúc hồi ……..giờ ……..ngày ……tháng……năm............................

Biên bản này đã đọc cho đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI KHAI                                        CÁN BỘ LẤY LỜI KHAI

 

MẪU SỐ: 07 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI NGƯỜI LÀM CHỨNG

Hồi:…… giờ……ngày……tháng……năm …….tại.............................................................................

Tôi………………………………………..Chức vụ...............................................................

..........................................................................................................................................

Tiến hành lấy lời khai của.................................................................................................

Họ và tên:……………………………………………………… Sinh năm..............................

Nguyên quán: …..…………………………………………….. Nghề nghiệp:.......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú......................................................................................

Chỗ ở ..............................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân…………………………… Nơi cấp…….................................... Tư cách tham gia tố tụng            

Người khai đã được giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều ……Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

Hỏi và đáp

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Việc lấy lời khai kết thúc hồi ……..giờ ……..ngày ……tháng……năm...........................

Biên bản này đã đọc cho đương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI KHAI                                                    CÁN BỘ LẤY LỜI KHAI

 

MẪU SỐ: 08 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: …….QĐ/TCGĐ-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Tôi:……………………..................... Chức vụ:....................................................................

Căn cứ...............................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các Điều 60 và 155 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Trưng cầu(1)......................................................................................................................

giám định............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

I. Tóm tắt nội dung sự việc (2)

...........................................................................................................................................

II. Mẫu vật gửi giám định

1. Mẫu cần giám định (3):

...........................................................................................................................................

2. Mẫu so sánh (3):

...........................................................................................................................................

III. Yêu cầu giám định(4):

...........................................................................................................................................

Kết luận giám định gửi đến................................................................................................

…………………………………………………….. trước ngày……. tháng…….năm.............

Kèm theo Quyết định này gồm..........................................................................................

..........................................................................................................................................

Người giám định có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân dân..............................................................

 


Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân……………….;
- Cơ quan tiến hành giám định;
- Hồ sơ 2 bản.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

_______________________________

(1) Ghi rõ họ tên người được trưng cầu giám định hoặc tên cơ quan tiến hành giám định

(2) Ghi tóm tắt, diễn biến sự việc liên quan đến việc giám định

(3) Ghi rõ họ tên, số lượng, nơi thu, đặc điểm, cách phát hiện, thu lượm và bảo quản, có phải giữ nguyên vẹn không?

(4) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định

 

MẪU SỐ: 09 - ĐTHS-KL

 

CHI CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: ……./KLĐTHS-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA

Vụ án:…………………………

Căn cứ vào Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….ngày….tháng….năm....... của…………và các quyết định khởi tố bị can số ngày….tháng… năm……của .........................................................................................................

Đối với bị can:

Họ tên:………………………………………………………..Nam/nữ........................................

Tên gọi khác:........................................................................................................................

Sinh ngày……..tháng………năm........... tại..........................................................................

Nơi đăng ký HKTT:...............................................................................................................

Chỗ ở:...................................................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................................

Quốc tịch:……………………………………………………. Dân tộc:......................................

Can tội:.................................................................................................................................

Phạm vào Điều........................................ Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc điều tra đến nay đã kết thúc với nội dung sự việc phạm tội như sau:

(phần nội dung)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Căn cứ vào điều ……………. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam……….…………………………… chuyển bản kết luận điều tra vụ án này cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh..................................................................................... để truy tố bị can ra trước pháp luật.

Kèm theo bản kết luận điều tra có:

Hồ sơ vụ án…………………….tập……………………đánh số trang từ……….đến............

Bản thống kê vật chứng số................................................................................................

Bản kê về thời hạn điều tra và biện pháp ngăn chặn đã áp dụng.

Danh sách các bị can đề nghị truy tố.

Danh sách nhân chứng cần.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

MẪU SỐ: 09A-ĐTHS-KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

………ngày …tháng… năm.........

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN

Hồi:… giờ……ngày……tháng……năm …….tại................................................................

Căn cứ:………………………………………số………ngày…..tháng….năm.......................

Chúng tôi gồm:..................................................................................................................

Người giao:………………………chức vụ……………………… thuộc cơ quan..................

Người nhận:………………………chức vụ……………………… thuộc cơ quan.................

 

Tiến hành giao, nhận hồ sơ vụ án......................................................................................

............................................................................................................................................

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……..ngày …….tháng……..năm……. của........

Hồ sơ gồm:………………………………tập, tổng số................................................... trang.

(kèm theo bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án).

Kèm theo.............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc hồi…..giờ…..ngày….tháng….năm..............................................

Bên nhận đã kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ và nhận đủ.

Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI GIAO                                        NGƯỜI NHẬN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 09B-ĐTHS-KL

…………, ngày…..tháng…năm .....

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT CHỨNG

Hồi:…giờ……ngày……tháng……năm…….tại...................................................................

...........................................................................................................................................

Căn cứ ………….......................... số………………………. ngày…..tháng….năm............

của.....................................................................................................................................

Chúng tôi: gồm:.................................................................................................................

Người giao:……………………………… chức vụ..............................................................

thuộc cơ quan...................................................................................................................

Người nhận:…...................................... chức vụ........................ thuộc cơ quan..............

Tiến hành giao, nhận vật chứng thuộc vụ án:..................................................................

gồm những đồ vật, tài liệu sau đây: (*)............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ghi rõ tên, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài sản.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi…..giờ….cùng ngày.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho cơ quan quản lý vật chứng, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI GIAO                                        NGƯỜI NHẬN

_______________________________________

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài sản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 224/KL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu224/KL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2008
Ngày hiệu lực10/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 224/KL-TTPC

Lược đồ Công văn 224/KL-TTPC hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ̀ tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 224/KL-TTPC hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ̀ tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu224/KL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành10/03/2008
        Ngày hiệu lực10/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 224/KL-TTPC hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ̀ tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 224/KL-TTPC hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ̀ tổ chức điều tra hình sự của cơ quan kiểm lâm

           • 10/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực