Công văn 2347/TTg-TCCV

Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2347/TTg-TCCV
V/v triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Chính phủ xác định đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính là một giải pháp quan trọng để chống suy giảm kinh tế, kích thích đầu tư phát triển và góp phần sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Quốc hội đã đưa nội dung cải cách thủ tục hành chính vào chương trình giám sát năm 2010. Do vậy, để bảo đảm triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính chất lượng, đúng tiến độ, thực chất, thực sự gỡ bỏ gánh nặng về thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

a) Các bộ, ngành, địa phương:

- Bố trí đủ, kịp thời kinh phí cho việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ công bố và cập nhật bổ sung các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về thủ tục hành chính đã được công bố trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thông tin kịp thời tới các tầng lớp nhân dân và các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội về địa chỉ, nội dung của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để mọi cá nhân, tổ chức biết, sử dụng và giám sát việc thực hiện;

- Tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông về đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6750/VPCP-TCCV ngày 29 tháng 9 năm 2009), hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 166/CCTTHC ngày 29 tháng 7 năm 2009) và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Công văn số 3304/BTTTT-CBC ngày 15 tháng 10 năm 2009); kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức tham gia rà soát và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Gắn việc thực hiện chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính với việc cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức thông qua việc loại bỏ thủ tục hành chính không có mục tiêu rõ ràng, trùng lặp, áp dụng biện pháp thay thế để giảm chi phí thực hiện; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện, hồ sơ cũng như việc xác nhận vào mẫu đơn, mẫu tờ khai khi không đạt được mục tiêu đặt ra; đơn giản hóa trình tự thực hiện, cách thức giải quyết, các loại hồ sơ, giấy tờ phải nộp theo hướng tối thiểu nhằm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức; việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính phải bảo đảm khả thi và gắn với việc đề xuất cắt giảm hồ sơ, quy trình thực hiện và đổi mới cách thức giải quyết công việc.

-  Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 không tiếp nhận kết quả rà soát thủ tục hành chính của những đơn vị không đạt chỉ tiêu được giao, rà soát hình thức hoặc không đạt chất lượng; yêu cầu rà soát lại cho đến khi đạt chỉ tiêu và chất lượng.

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc gắn công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ với thực hiện Đề án 30 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 3928/BNV-CCHC ngày 31 tháng 12 năm 2008). Không xem xét thi đua năm 2009 và 2010 đối với những đơn vị không đạt chỉ tiêu được giao, rà soát hình thức, đối phó và xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị này cũng như kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi chống đối, không hợp tác trong quá trình tham gia rà soát thủ tục hành chính.

b) Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) và Văn phòng Chính phủ phối hợp trong giai đoạn 2009 – 2011 không đề xuất thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc kết quả rà soát thủ tục hành chính hình thức, kém chất lượng.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi bảo đảm điều kiện phòng làm việc cho Tổ công tác thực hiện đề án 30; Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà Mau, Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chuyển trụ sở Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về trụ sở của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Việc bảo đảm điều kiện làm việc cũng như điều chuyển trụ sở làm việc phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2009.

d) Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng Giám đốc: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bình Thuận, Tây Ninh, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nam, Lâm Đồng, Quảng Bình, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tiền Giang, Bình Định, Phú Yên kiện toàn lại Tổ công tác thực hiện Đề án 30, bảo đảm có 01 Tổ phó chuyên trách và tối thiểu 05 thành viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại Tổ công tác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 5566/VPCP-TCCV ngày 13 tháng 8 năm 2009, số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009). Việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 12 năm 2009.

đ) Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ không tiếp nhận kết quả rà soát thủ tục hành chính của những bộ, ngành, địa phương không đạt chỉ tiêu được giao, những đơn vị rà soát hình thức, kém chất lượng và yêu cầu rà soát lại cho đến khi đạt chỉ tiêu và chất lượng; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản này./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục;
- Hội đồng Tư vấn CCTTHC;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu Văn thư, Vụ TCCV (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2347/TTg-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2347/TTg-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2009
Ngày hiệu lực30/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2347/TTg-TCCV
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành30/11/2009
        Ngày hiệu lực30/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2347/TTg-TCCV triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

           • 30/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực