Công văn 2387/BHXH-QLT

Công văn 2387/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2387/BHXH-QLT hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội 2017 2016


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/BHXH-QLT
Vv hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo him xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 và Công văn số 3222/BHXH-ST ngày 24/8/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc in th bo hiểm y tếbổ sung thông tin thời đim đ5 năm liên tục; Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH thành phHà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/07/2016 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện tiếp nhận hsơ, giải quyết trả kết quả thtục hành chính v BHXH, BHYT, BHTN thuộc BHXH thành phố Hà Nội. Để việc cấp thẻ BHYT năm 2017 kịp thời, chính xác, BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về quy trình tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan BHXH.

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1259/QĐ-ĐHXH ngày 26/07/2016 và Công văn số 1207/BHXH-QLT ngày 06/06/2016 của BHXH thành phố Hà Nội.

2. Về hồ sơ cấp thẻ BHYT năm 2017.

- Căn cứ dữ liệu thu đến hết ngày 30/9/2016 do cơ quan BHXH nơi qun lý thu cung cấp, đơn vị thực hiện rà soát dữ liệu năm 2016 (phương pháp, cách thức rà soát dữ liệu thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Công văn này).

- Giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT: thBHYT có giá trị sử dụng tùy đặc thù của từng đơn vị sử dụng lao động, cơ quan bo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT giá trị sử dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tối đa không quá một năm (theo năm tài chính).

- Đơn vị lập biu Đnghị cấp th BHYT năm 2017 (theo mẫu s 01 đính kèm văn bn này) gửi cơ quan BHXH thực hiện in thẻ BHYT.

3. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn mới về đăng ký KCB ban đầu năm 2017, tạm thời đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động đăng ký KCB ban đu theo văn bản hướng dẫn s 2584/HD-YT-BHXH ngày 19/11/2015 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và BHXH thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lưu ý: + Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu lại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và kh năng đáp ứng của cơ sở KCB.

+ Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, th xã.

- Trường hợp đăng ký KCB ban đầu ti các cơ sở y tế trong đa bàn Thành phố: năm 2017 được tiếp tục đăng ký tại cơ sở y tế mà năm 2016 đi đăng ký nếu có nguyện vọng.

- Trường hợp đăng ký KCB ban đu tại cơ sở y tế ngoại tnh; thực hiện theo Danh mục KCB ban đầu do BHXH các tỉnh thông báo.

- Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương trxuống được quyền khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương trở xuống trên cùng địa bàn tỉnh. Vì vậy, người tham gia BHYT không nhất thiết phải đi nơi đăng ký KCB ban đầu nếu đang đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện tương đương tr xung.

4. Xác định thời gian tham gia BHYT 60 tháng liên tục.

Căn cứ dữ liệu danh sách rà soát thời gian tham gia BHYT liên tục do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, bổ sung số tháng tham gia BHYT liên tục theo hướng dẫn tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn này.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1. Cơ quan BHXH.

+ Cung cấp cho đơn vị danh sách người tham gia thời gian tham gia BHYT liên tục dưới 60 tháng.

+ Phối hợp với đơn vị rà soát thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục.

+ Kết chuyển sliệu thu đến tháng 12/2016 trước khi thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2017.

+ Cập nht stháng tham gia BHYT liên tục đi với những trường hợp đủ 60 tháng trở lên.

+ Cấp lại thẻ BHYT đi với trường hợp thời gian tham gia BHYT liên tc từ đ 60 tháng trở lên nhưng trên thẻ chưa được ghi nhận nếu có đề nghị.

5.2. Đơn vị sử dụng lao động

+ Lập danh sách (theo mẫu số 01 đính kèm văn bản này) gửi về cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng ít nhất 15 ngày.

+ Trường hợp đơn vị không lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho người lao động theo dữ liệu đang quản lý và thông báo cho đơn vị đến nhận thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH.

+ Đối với những trường hợp phát sinh tăng mới sau thời điểm chốt dữ liệu (từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016) cơ quan BHXH cấp 02 thẻ BHYT, trong đó: 01 thẻ có giá trị đến hết ngày 31/12/2016 và 01 thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2017 đến hết giá trị chung của đơn vị.

Đề nghị Ông (Bà) Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) để hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó GĐ (để chỉ đạo);
- BHXH các quận, huyện, thị xã; để t/h
- Các phòng NV thuộc BHXH TP; để t/h
- Lưu: VP, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Thuật

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/2016 của BHXH thành phố Hà Nội)

1. Rà soát thông tin người lao động.

Trường hợp dữ liệu quản lý tại cơ quan BHXH không khớp thông tin nhân thân người lao động (bao gồm: họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa ch....) và số s BHXH.

Đơn vị lập Danh sách hiệu chỉnh s sBHXH, trường hợp sai thông tin nhân thân đơn vị lp hồ sơ điều chỉnh thông tin về nhân thân trước khi lập hồ sơ đề nghị in thẻ. Cơ quan BHXH chthực hiện điu chnh trên thẻ BHYT sau khi đơn vị đã điu chnh thông tin về nhân thân của người lao động trên s BHXH.

2. Rà soát thời gian tham gia BHYT liên tục.

2.1. Trách nhiệm thực hiện.

2.1.1. Cơ quan BHXH.

- Phòng Công nghệ thông tin:

+ Rà soát dữ liệu thẻ BHYT trên toàn thành phố Hà Nội, cung cấp danh sách, quá trình tham gia BHYT liên tục theo từng đơn vị, chuyn các file lên đường truyền FTP theo địa ch: FTP://10.10.64.12/BHXHHN/BHXHCNTT/QTBHYT, bộ phận Quản lý thu BHXH quận, huyện, thị xã ly file và gửi đơn vị rà soát các trường hợp chưa đủ 60 tháng tham gia BHYT liên tục.

- Bộ phận Quản lý thu:

+ Cung cấp danh sách tham gia BHXH, BHYT cho đơn vị, yêu cầu đơn vị rà soát các trường hợp có thời gian tham gia BHYT liên tục dưới 60 tháng để cập nhật.

+ Căn cứ danh sách rà soát, bổ sung của đơn vị chuyển đến: Cán bộ thu thực hiện gộp 2 file: lao động đã đ60 tháng do phòng CNTT cung cấp và file danh sách đơn vị rà soát. Thực hiện cập nht gia hạn thẻ tại phần mềm SMS: Tại phần mềm thu SMS → Cấp sổ thẻ → Cấp thẻ → Gia hạn, bổ sung thẻ: nhập giá trị sử dụng thẻ, Số liệu, tích cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tục theo file, đính kèm file đã gộp hoặc cập nht tng người lao động, kiểm tra, (lưu ý: kiểm tra sliệu được cập nhật vào cột STLT trên SMS) trước khi đề nghị in thẻ.

2.1.2. Đơn vị s dụng lao đng.

+ Hướng dẫn người lao động: cung cp hồ sơ tham gia BHYT liên tục đđơn vị có cơ sở lập “Danh sách tham gia BHYT liên tục” (mẫu số 03) gửi cơ quan BHXH.

+ Căn cứ hồ sơ của người lao động; phương pháp xác định thời gian tham gia BHYT liên tục, lập “Danh sách tham gia BHYT liên tục đối với các trường hợp được xác định lại từ dưới 60 tháng thành đtừ 60 tham gia BHYT liên tục, gửi cơ quan BHXH đthực hiện cập nht số tháng tham gia BHYT liên tục.

+ Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trong “Danh sách tham gia BHYT liên tục, thực hiện lưu trhồ sơ xác định thời gian BHYT liên tục đphục vụ công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra theo quy định. Trường hợp đơn vị kê khai sai quá trình tham gia BHYT liên tục của lao động, đơn vị phải hoàn trả chi phí KCB nếu có phát sinh chi phí không cùng chi trả mà cơ quan BHXH đã chi không đúng đối tượng.

2.2. Căn cứ xác định thời gian tham gia BHYT liên tục.

- Thời gian tham gia BHXH bt buộc của người cùng tham gia BHXH, BHYT.

- Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục của cơ quan BHXH cấp.

- Thẻ BHYT đã được cấp của đối tượng: Hộ gia đình; người nghèo; cn nghèo; học sinh sinh viên; trợ cp bảo hiểm thất nghiệp; thân nhân sỹ quan quân đội, công an, cơ yếu; thBHYT các đối tượng khác.

- Giấy tờ chng minh thời gian làm việc nước ngoài.

2.3. Phương pháp tính thời gian tham gia BHYT liên tục.

Căn cứ khoản 5 mục II phần B Quyết định số 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, một số lưu ý khi xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục như sau:

- Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thBHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ ln trước hoặc thời gian tham gia BHXH liên tục không ngắt quãng.

- Thời gian gián đoạn được tính để xác định thời gian tham gia BHYT liên tục: thời gian gián đoạn không quá 03 tháng trong năm tài chính hoặc 02 năm tài chính không quá 03 tháng ktừ ngày 01/01/2015 trđi được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

- Trường hợp được cđi công tác, học tập nước ngoài thì thời gian công tác, học tập tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trlại làm việc của đơn vị cđi được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

- Trường hợp đi lao động tại nước ngoài, nếu tham gia BHYT trong vòng 60 ngày ktừ ngày nhập cảnh về nước, thì thời gian lao động tại nước ngoài và thời gian từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

- Thời gian người lao động làm thủ tục chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo nhóm khác thì thời gian chờ đó cũng được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Ví d 1: Ông Nguyn Văn A tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện B từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2016 và đã được chốt sBHXH, từ tháng 04/2016 đến nay ông A tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện C. Như vậy, thời gian tham gia đóng BHYT của ông A được tính liên tục từ tháng 05/2010 đến nay.

Ví d 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện C từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2014 và đã được chốt sBHXH, từ tháng 07/2014 đến nay ông B tham gia đóng BHXH tại BHXH huyện A. Như vậy, thời gian tham gia đóng BHYT của ông B chđược tính liên tục từ tháng 07/2014 đến nay.

Ví d 3: Ông Nguyễn Văn C tham gia BHYT liên tục từ ngày 01/12/2010 đến 30/11/2014, đến ngày 01/04/2015 ông A đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình tiếp 12 tháng, tổng thời gian gián đoạn của 2 năm tài chính là 4 tháng → Thẻ mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/4/2016, thời gian tham gia BHYT liên tục được tính từ ngày 01/5/2015.

3. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017.

3.1. Người lao động.

Trường hp người lao động thay đổi nơi KCB ban đầu hoặc quyền lợi hưởng BHYT, lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mu TK1-TS); giấy tờ chứng minh quyền lợi hưởng BHYT ở nhóm có quyền lợi cao hơn (bn sao công chng thẻ thương binh hoặc Quyết định,...).

- Ghi chính xác cơ sở KCB ban đầu (ghi cụ thmã KCB ban đầu) mà người lao động được đăng ký theo quy định.

- Không đăng ký KCB ban đầu vào các cơ sở KCB không nhận KCB ban đầu, cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH hoặc các cơ sở KCB đã đủ số lượng th BHYT đăng ký KCB ban đầu.

3.2. Đơn vị sử dụng lao động.

- Lập danh sách lao động có thay đi thông tin cá nhân, nơi đăng ký KCB ban đầu.

Tập hợp hồ sơ thay đi và các căn cứ do người lao động cung cấp để đề nghị cơ quan BHXH cập nhật nội dung thay đổi trước khi cấp thẻ BHYT.

- Trường hợp không cấp thẻ BHYT năm 2017.

+ Đối với nhng người snghỉ hưu, chuyển công tác sau thời đim cht số liệu cấp thẻ hoặc các trường hợp đã nghviệc nhưng chưa báo giảm, trường hợp nghkhông lương dự kiến chm dứt HĐLĐ, người lao động đi công tác nước ngoài,....

+ Đi với trường hợp có tên trong Danh sách và đã được cấp thẻ BHYT hàng năm nhưng sau đó nghviệc, đơn vị có trách nhiệm thu hồi ngay số thẻ BHYT đó nộp lại cho cơ quan BHXH và báo giảm theo quy định.

- Trường hợp cp thẻ BHYT m dài ngày.

Người lao động nghviệc hưởng chế độ ốm dài ngày theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Đơn vị lp riêng riêng danh sách gia hạn cp thẻ BHYT.

- Xác định số người đề nghị cấp th BHYT năm 2017.

Khi rà soát đxác định số người đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cần chú ý những đối tượng sau phải kiểm tra, rà soát đưa vào danh sách đề nghị cấp thẻ đkhông bỏ sót đối tượng:

+ Lao động đang ngh hưởng chế độ thai sản.

+ Lao động nghviệc không hưởng lương (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).

+ Nghi ốm từ 14 ngày trlên trong tháng (phải có đề nghị truy nộp tiền BHYT).

Sau khi rà soát, đơn vị lp danh sách, đồng thời xác định tổng slao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, cách tính như sau:

Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017

=

Số lao động trong danh sách do cơ quan BHXH đã cung cấp (Đã bao gồm lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản, nghỉ không lương, nghỉ ốm từ 14 ngày trở lên trong tháng)

-

Số lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT năm 2017

- Trường hợp tăng mới sau thời điểm đơn vị đã lập danh sách đnghị cp th.

Đơn vị thực hiện báo tăng lao động vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS), đồng thời cơ quan BHXH thực hiện cấp 01 thẻ BHYT có giá đến 31/12/2016, cấp 01 thẻ BHYT giá trị t01/01/2017 cho đến giá trị sử dụng chung của cả đơn vị.

- Đối với đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn: đơn vị có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhn và trả thẻ BHYT, đơn vị tự phân nhóm theo phân xưởng, tđội hoặc bộ phận (mã nhóm do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự). Tại mẫu đề nghị cp thẻ BHYT năm 2017 đơn vị đưa vào cột ghi chú.

VD: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A lp danh sách thành 02 nhóm: phân xưởng 1 đặt mã nhóm là 01, phân xưởng 2 đặt mã nhóm là 02 hoặc có thể đặt là PX1, PX2,...nhưng tối đa không quá 06 ký tự.

4. Cấp thẻ BHYT

4.1. Dữ liệu cấp thẻ BHYT

- Đối với đơn vị giao dịch bằng hồ sơ điện t: ly dữ liệu trực tiếp từ phần mềm kê khai giao dịch điện tđể thực hiện rà soát và đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Đối với đơn vị giao dịch bng hồ sơ giấy: Cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị cung cp dữ liệu Danh sách lao động đang tham gia BHXH gửi đơn vị sử dụng lao động đrà soát dữ liệu.

4.2. Điu chnh dữ liệu cấp th BHYT.

4.2.1. Trường hợp đơn vị có đề nghị điu chnh dữ liệu cp thẻ hoặc đơn vị có đề nghị cấp thẻ BHYT.

- Bộ phn Quản lý thu:

+ Hiệu chnh thông tin: nơi đăng ký KCB ban đầu, mã quyền lợi, cập nht thời gian tham gia BHYT liên tục của người lao động,...

+ Thực hiện bổ sung mà nhóm của đơn vị vào cột mã phòng ban (cột MaPB trong SMS) trong hồ sơ cá nhân. Cập nhật số tháng liên tục khi thực hiện gia hạn th, đồng thời đề nghị bộ phận cấp s th in thBHYT sắp xếp theo mã phòng ban (nếu có).

- Bộ phận Cấp sổ thẻ: Sắp xếp dữ liệu theo mã phòng ban trên phần mềm QLST, kiểm tra đối chiếu trước khi thực hiện lệnh in thẻ BHYT.

4.2.2. Trường hợp đơn vị không đnghị điu chỉnh dữ liệu cp thẻ.

- Bộ phận Quản lý thu: căn cứ dữ liệu đơn vị đang quản lý, cán bộ thu lp phiếu đề nghị in thẻ BHYT (mu số 02) chuyn đến bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Bộ phận Cấp sthẻ: căn cứ phiếu đề nghị, dữ liệu thẻ BHYT thực hiện kiểm tra, đối chiếu và in thẻ BHYT.

- Bộ phận TNTTHC&TKQ: căn cứ hồ sơ, kết qudo bộ phận Cấp sổ thẻ chuyn đến, thông báo cho đơn vị đến nhận kết quả theo quy định.

4.3. Thời hạn chuyển hồ sơ

- Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ đến cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15/12/2016 để kịp thời cho việc in, cấp thBHYT cho người lao động trước ngày 01/01/2017.

- Trường hợp đơn vị không đề nghị cp thBHYT năm 2017, trước ngày 31/12/2016 cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu đang quản lý thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2017 và thông báo cho đơn vị đến ly thBHYT để trả người lao động.

5. Xác định thời điểm đơn vị nợ

Thời đim xác định đơn vị nợ: trước ngày 31/12/2016 căn cứ vào kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị để xác định thời đim đơn vị nợ. Trường hợp nợ dưới 03 tháng được cấp thẻ năm tiếp theo từ ngày 01/01/2017. Cán bộ thu chlập phiếu đề nghị in thBHYT đối với trường hp đơn vị nợ dưới 03 tháng, trường hợp nợ từ 03 tháng trở lên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2777/QĐ-BHXH.

 

Tên đơn vị: …………………
Mã số: ……………………….

Mẫu số 01

 

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2017

I. Nội dung chi tiết.

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Nội dung đề nghị

Ghi chú

1 - Lao động nghốm dài ngày:

1

 

 

cp thBHYT cho người LĐ nghviệc đang hưởng chế độ ốm đau do mc bệnh thuộc danh mục bệnh cn chữa trị dài ngày

 

 

 

 

 

 

2 - Lao động đề nghị không cấp th BHYT:

1

 

 

Không cấp th BHYT 2017

 

2

 

 

Không cấp thBHYT 2017

 

3 - Điều chnh khác (nếu có):

1

 

 

in thBHYT theo phân nhóm

PX1

2

 

 

in th BHYT theo phân nhóm

PX2

II. Phần tổng hợp

1. Tổng số lao động đơn vị đang quản lý đến tháng …… Năm 2016: ……… Người.

2. Số lao động không cp thẻ BHYT năm 2017: ……… người

3. Tổng số lao động đnghị cp th BHYT năm 2017: …………… người.

4. Số lao động đề nghị cấp thẻ BHYT ốm dài ngày năm 2017: …………. Người.

5. Giá trị sử dụng thBHYT từ ngày …………. Đến ngày ……………

 


Người lập biểu

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2016
Giám đốc

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
BHXH ……/Phòng QL thu

Mẫu số 02

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BHYT NĂM 2017

Thực hiện Công văn số            ngày            của BHXH thành phố Hà Nội

Căn cứ số lao động Phòng/bộ phận QL thu đang quản lý tính đến ngày …………….. đề nghị phòng/bộ phận Cấp sổ, thẻ cấp thẻ BHYT năm 2017 đối với các đơn vị sử dụng lao động không lập hồ sơ đề nghị cấp thBHYT năm 2017, cụ thể như sau:

STT

đơn vị

Tên đơn vị

Địa ch liên hệ

sLĐ đề nghị cp th

Giá trị sử dụng

Ghi chú

Từ tháng

Đến tháng

01

YV08931

VPDD CTy Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd

360 Kim Mã - Ba Đình

 

 

 

 

02

YV08936

VPDD CTy TNHH QES (VN) tại HN

51 Kim Mã - Ba Đình

 

 

 

 

03

YV08937

Chi nhánh Rouse Legal Tại HN

Tầng 7 VIT, 519 Kim mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2016
TP/GĐ BHXH huyện

 


Tên đơn vị:
Mã số:

Mẫu số 03

 

DANH SÁCH THAM GIA BHYT LIÊN TỤC

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Từ tháng
text (mm/yyyy)

Đến tháng
text (mm/yyyy)

Stháng liên tục

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 


Người lập biu

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2016
Giám đốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2387/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2387/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực25/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2387/BHXH-QLT hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2387/BHXH-QLT hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2387/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýVũ Đức Thuật
        Ngày ban hành25/10/2016
        Ngày hiệu lực25/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2387/BHXH-QLT hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội 2017 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2387/BHXH-QLT hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế thành phố Hà Nội 2017 2016

         • 25/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực