Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC năm 2016 xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2017; tiếp theo công văn s2348/LĐTBXH-KHTC ngày 24/6/2016 của Bộ về việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, Bộ hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2017 như sau:

1/ Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2016:

- Báo cáo số đối tượng thực tế hiện đang hưởng trợ cấp, tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm và dự kiến thực hiện cả năm 2016.

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán đã được giao tại Quyết định số 44/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016 và các Quyết định Điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

- Các văn bản chỉ đạo, Điều hành của Bộ: Công văn số 203/LĐTBXH-KHTC ngày 19/01/2016 về việc hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016 và công văn số 1178/LĐTBXH-KHTC ngày 11/4/2016 về việc sao gửi và yêu cầu thời hạn báo cáo theo công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ.

- Thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm toán... trong quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Đánh giá tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu; đồng thời kiến nghị những giải pháp khắc phục.

2/ Xây dựng dự toán năm 2017

a. Kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên:

- Đối với kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và các Khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên: Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; tình hình thực tế và biến động của đối tượng; mức trợ cấp, phụ cấp tính theo mức chuẩn quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các mức trợ cấp đi với đi tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, s53/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011...

- Đối với kinh phí chi trả trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp, kinh phí Điều dưỡng và kinh phí mộ - nghĩa trang liệt sĩ: Căn cứ lập dự toán theo Thông tư số 13/TTLT-BLĐTBXH-BTC 03/6/2014 của liên BLao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, gồm:

+ Đối với kinh phí chi trả trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp: căn cứ vào đối tượng, niên hạn cấp phát dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp theo quy định.

+ Đối với kinh phí Điều trị - Điều dưỡng:

(i) Kinh phí Điều trị: căn cứ đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng, Điều trị tại Trung tâm để làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ mua thuốc Điều trị theo quy định.

(ii) Kinh phí Điều dưỡng: căn cứ chế độ Điều dưỡng theo quy định và dự kiến cơ cấu Điều dưỡng tập trung và Điều dưỡng tại gia đình để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Điều dưỡng.

+ Đối với kinh phí Mộ-Nghĩa trang liệt sỹ: Xây dựng kế hoạch, dự toán, trong đó sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành và đã bàn giao nhưng chưa bố trí đủ vốn. Ngân sách trung ương tập trung cho sửa chữa, xây mới mộ trong nghĩa trang; các công trình ghi công liệt sỹ của các xã, huyện mới chia tách hoặc chưa được hỗ trợ. Các công trình đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới năm 2017 phải được trình duyệt và hoàn tất thủ tục xây dựng cơ bản trước tháng 10 năm 2016.

- Đối với kinh phí Hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công:

(i) Báo cáo số Trung tâm thực hiện công tác nuôi dưỡng, Điều dưỡng (trong đó nêu rõ quy mô của các cơ sở thực hiện công tác Điều dưỡng tập trung: sgiường, tổng số lượt có thể thực hiện trong năm), Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trực thuộc Sở.

(ii) Hỗ trợ chi hoạt động phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tập trung: căn cứ số đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng, Điều trị tập trung tại Trung tâm để xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ.

(iii) Đối vi các nội dung hỗ trợ mua sắm, sửa chữa đề nghị thuyết minh rõ Mục đích, quy mô, dự trù kinh phí.

b. Kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần

Xây dựng dự toán thực hiện trên cơ sở số hồ sơ của đối tượng còn tồn đọng, tiến độ duyệt hồ sơ và các định mức chi trả theo quy định hiện hành và dự kiến số đối tượng mới, kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg Quyết định số 59/QĐ-TTg; Quyết định số 62/QĐ-TTg Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

Để đảm bảo thời hạn báo cáo các cơ quan chức năng tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đảm bảo nội dung yêu cầu và các biểu mẫu kèm theo công văn này gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 10/7/2016, đồng thời gửi theo địa chỉ email: [email protected].

Dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố là căn cứ để Bộ tổng hợp và phân bổ dự toán thực hiện; vì vậy, các nội dung không đưa vào dự toán hoặc thuyết minh không đầy đủ, kịp thời sẽ không được tổng hợp và phân bdự toán kinh phí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 043.8.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/cáo);
- Cục NCC (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

THUYẾT MINH DỰ TOÁN

1. Tình hình thực hiện dự toán năm 2016

- Báo cáo về tổng số đối tượng đang đang hưởng trợ cấp.

- Đánh giá tình hình thực hiện phân bổ, giao và chấp hành dự toán.

- Đánh giá, báo cáo việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, Điều hành của Bộ.

- Thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu; kiến nghị giải pháp khắc phục.

2. Xây dựng dự toán năm 2017

- Tình hình đối tượng và dự kiến biến động tăng, giảm trong năm 2017 do thực hiện chế độ, chính sách mới.

- Những nội dung mới phát sinh (tách huyện, xã; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt), đặc thù (miền núi, hải đảo...) liên quan đến tăng các Khoản chi.

- Những kiến nghị, đề xuất.

 

Chương: 024
Đơn vị:
……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Mẫu D01-H/LĐ

 

DỰ TOÁN CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG NĂM 2017

LOẠI 520 - KHOẢN 527 - MỤC 7150:

Đơn vị: Triệu đng

TIỂU MỤC

NỘI DUNG

ƯỚC QUYẾT TOÁN 2015

NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO

ƯỚC THỰC HIỆN

TỔNG SỐ

CHI TẠI SỞ VÀ QUẬN, HUYỆN

CHI TẠI TTÂM NUÔI DƯỠNG TBB NĂNG

CHI TẠI TTÂM ĐIỀU DƯỠNG TBB VÀ NCC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG KINH PHÍ KHOẢN CHI TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

7151

Trợ cấp hàng tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Người hoạt động cách mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bà mẹ VNAH, Anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thương binh và người hưng chính sách như TB, TB loi B

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bệnh binh, Bệnh binh 3

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Người phục vụ TB, TB.B, BB, Bà Mẹ VNAH, Người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trlên

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trợ cấp tuất đối với thân nhân NCC với CM

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Người có công giúp đỡ CM

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Người HĐKC bị nhiễm CĐHH

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Con đẻ người HĐKC bị nhiễm CĐHH

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Quân nhân tham gia KC chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (theo QĐ 142/2008/QĐ-TTg)

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương (theo QĐ 53/QĐ-TTg ngày 20/8/2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm phu chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (theo QĐ số 62/2011/QĐ-TTg)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

 

 

 

 

 

7152

Trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

7153

Ưu đãi khác cho thương binh, bệnh binh

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phí giám định y khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trang cấp đặc biệt, thuốc đặc trị và các Điều trị đặc biệt khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ TB nặng vsống với gia đình

 

 

 

 

 

 

 

7154

Dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chân tay giả

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe lăn, xe lắc

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các dụng cụ chỉnh hình khác (Mắt giả, kính dâm, máy trợ thính...)

 

 

 

 

 

 

 

7155

Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

 

 

 

 

 

 

 

7157

Chi công tác nghĩa trang và mộ Liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mộ Liệt sỹ (khảo sát, tìm kiếm hài cốt, quy tập, cất bốc, xây mộ)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghĩa trang LS, Đài tưởng niệm, bia ghi tên LS

 

 

 

 

 

 

 

7158

Chi hỗ trợ HĐ các cơ sở nuôi dưỡng TB tập trung và Điều dưỡng luân phiên NCCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

- Htrợ các hoạt động thường xuyên (DV công cộng, vật tư văn phòng, TTLL, thuê mướn....)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mua sắm, sửa chữa

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các ni dung khác

 

 

 

 

 

 

 

7162

Chi quà lễ, tết cho các đối tượng chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quà của Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ăn thêm ngày lễ

 

 

 

 

 

 

 

7163

Chi sách báo cán bộ LTCM

 

 

 

 

 

 

 

7164

Chi cho công tác quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thù lao cho người chi trả trợ cấp tại xã phường

 

 

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng phẩm, in ấn biểu mẫu, thông tin tuyên truyền, sách, tài liệu phục vụ công tác quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chi trả và quản lý đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi phụ cấp làm thêm giờ, trao đổi kinh nghiệm, thuê mướn

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi khác phục vụ công tác quản lý

 

 

 

 

 

 

 

7165

Trợ cấp ưu đãi học tập cho đối tượng chính sách

 

 

 

 

 

 

 

7166

Điều trị, Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều trị

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

7199

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đón tiếp người có công với cách mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phí giám định y khoa đối với người bị nhiễm CĐHH

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hỗ trợ tàu xe, lưu trú làm DCCH, PHCN đối với đối tượng không phải là TB, BB và người hưởng chính sách như TB

 

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Mẫu F01-H/LĐ

Chương: …………..
Đơn vị: …………

CHI TIẾT TỰ TOÁN

TÌNH HÌNH ĐỐI TUỢNG VÀ CÁC KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đng

STT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

MỨC CHI BÌNH QUÂN

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngưi hot động CM trước năm 1945 thuc din thoát ly

 

 

 

 

 

 

 

2

Người hoạt động CM trước năm 1945 thuộc din không thoát ly

 

 

 

 

 

 

 

3

Người hoạt động tiền khởi nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Bà m Vit Nam anh hùng

 

 

 

 

 

 

 

2

Anh hùng LLVT, anh hùng lao đng trong KC

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ TB

 

 

 

 

 

 

 

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 80%

 

 

 

 

 

 

 

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THƯƠNG BINH LOẠI B

 

 

 

 

 

 

 

1

Suy giảm khả năng lao động từ 21 - 80%

 

 

 

 

 

 

 

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BỆNH BINH

 

 

 

 

 

 

 

1

Suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%

 

 

 

 

 

 

 

2

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

3

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3)

 

 

 

 

 

 

 

1

Suy giảm khả năng lao động từ 41 - 50%

 

 

 

 

 

 

 

2

Suy giảm khả năng lao động từ 51 - 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH

 

 

 

 

 

 

 

1

Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

2

Người phục vụ TB, TB.B, BB đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

3

Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

 

 

 

 

 

 

 

4

Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI CÁCH MẠNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 lit sỹ

 

 

 

 

 

 

 

2

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 lit sỹ

 

 

 

 

 

 

 

3

Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sỹ trở lên

 

 

 

 

 

 

 

3

Trcấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân lit sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trợ cấp tuất đối với vợ hoc chồng lit sĩ lấy chồng hoc lấy v khác

 

 

 

 

 

 

 

4

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán b lão thành cách mng

 

 

 

 

 

 

 

5

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng

 

 

 

 

 

 

 

7

Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

8

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

10

Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B, BB suy giảm KNLĐ từ 61% trlên từ trần

 

 

 

 

 

 

 

11

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của TB, TB.B, BB từ 61 % trlên từ trần

 

 

 

 

 

 

 

12

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

 

 

 

 

 

 

 

13

Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trlên từ trần

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Trợ cấp hàng tháng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

 

 

 

 

 

 

 

2

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

 

 

 

 

 

 

 

3

Trợ cấp hàng tháng đối vi NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

 

 

 

 

 

 

 

4

Trợ cấp nuôi dưỡng đối với NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

X. NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

 

 

 

 

 

 

 

1

Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

2

Bmắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc bit nặng

 

 

 

 

 

 

 

3

Bmắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%

 

 

 

 

 

 

 

4

Bị mắc bnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60%

 

 

 

 

 

 

 

5

Bmắc bnh suy giảm khả năng lao đng từ 21%-40%

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. CON ĐẺ NGƯỜI HĐKC NHIM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

 

 

 

 

 

 

 

1

Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

 

 

 

 

 

2

Suy giảm khả năng lao đng từ 61% - 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. QUÂN NHÂN THAM GIA KC CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA KHÁNG CHIN CHỐNG MỸ CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ THÔI VIỆC, XUT NGŨ VĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU NGÀY 30/4/1975 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Chương:……..
Đơn vị:………….

Mẫu F02-H/LĐ

CHI TIẾT DỰ TOÁN

TÌNH HÌNH CÁC KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP MỘT LẦN NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đng

STT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

MỨC CHI BQ

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

XUẤT

THÀNH TIỀN

XUẤT

THÀNH TIỀN

XUẤT

THÀNH TIỀN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CÁC LOẠI TRỢ CẤP 1 LẦN TÍNH TRONG TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

 

 

 

 

 

 

 

2

Thương binh và người hưởng chính sách như TB, TB.B

 

 

 

 

 

 

 

3

Bệnh binh, Bệnh binh 3

 

 

 

 

 

 

 

4

Người phục vụ TBB, Quân nhân TNLĐ đặc biệt nặng

 

 

 

 

 

 

 

5

Ưu đãi tiền tuất:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Tuất Liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tuất 1 lần, lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Báo tử

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Tuất thương, bệnh binh

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Tuất Lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

6

Người có công giúp đỡ CM

 

 

 

 

 

 

 

7

Anh hùng LĐ, LLVT, Bà mẹ VNAH

 

 

 

 

 

 

 

8

Tù đày không vết thương thực thể

 

 

 

 

 

 

 

9

Người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH

 

 

 

 

 

 

 

10

Quân nhân tham gia KC chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

 

 

 

 

 

 

 

11

Mai táng phí

 

 

 

 

 

 

 

12

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC LOẠI TRỢ CẤP 1 LẦN KHÁC

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoạt động kháng chiến khen thưởng huân, huy chương

 

 

 

 

 

 

 

2

Người có công giúp đỡ CM

 

 

 

 

 

 

 

3

Thân nhân NCC với CM đã chết trước ngày 01/01/1995

 

 

 

 

 

 

 

4

Thanh niên xung phong

 

 

 

 

 

 

 

5

Người trực tiếp tham gia KC chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đng và Nhà nước (theo QĐ 290 và QĐ 188)

 

 

 

 

 

 

 

6

Trợ cấp 1 lần theo NĐ 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008

 

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Chương:……….
Đơn vị:…
…….

Mẫu F03-H/LĐ

CHI TIẾT DỰ TOÁN

TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT

LOẠI ĐI TƯỢNG

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

XUẤT

THÀNH TIỀN

XUẤT

THÀNH TIỀN

XUẤT

THÀNH TIỀN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

I

Trợ cấp hàng tháng

 

 

 

 

 

 

1

Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

 

 

 

 

 

 

2

Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B

 

 

 

 

 

 

3

Con Liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

4

Con cán bộ LTCM, con cán bộ tiền khởi nghĩa

 

 

 

 

 

 

5

Con Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động trong KC

 

 

 

 

 

 

6

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ từ 61% trở lên

 

 

 

 

 

 

7

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên

 

 

 

 

 

 

8

Con thương binh và người hưởng chính sách như TB, con TB loại B, con BB suy giảm khả năng LĐ dưới 61%

 

 

 

 

 

 

9

Con người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm KNLĐ dưới 61%

 

 

 

 

 

 

II

Htrợ học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các trường ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở giáo dục mm non, tiểu học

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở giáo dục phổ thông

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp 1 lần

 

 

 

 

 

 

1

Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học

 

 

 

 

 

 

2

Cơ sở giáo dục phổ thông

 

 

 

 

 

 

3

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Chương:……….
Đơn vị:…
……..

Mẫu F04-H/LĐ

CHI TIẾT DỰ TOÁN

KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TUỢNG NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

STT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

QUYT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

Đối tượng

Kinh phí

Đối tượng

Kinh phí

Đối tượng

Kinh phí

1

2

3

4

 

 

5

6

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

1

Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

 

 

 

 

 

 

2

Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

 

 

 

 

 

 

3

Người hoạt động cách mng từ 01/01/1945 đến khởi nghĩa tháng 8/1945

 

 

 

 

 

 

4

Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến khi nghĩa tháng 8/1945

 

 

 

 

 

 

5

Thân nhân liệt sỹ

 

 

 

 

 

 

6

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng LĐ trong KC

 

 

 

 

 

 

7

Người phục vụ bà mẹ VNAH

 

 

 

 

 

 

8

Thân nhân anh hùng LLVTND, anh hùng LĐ trong KC

 

 

 

 

 

 

9

Thương binh (TB), người hưởng chính sách như TB

 

 

 

 

 

 

10

Thương binh loại B

 

 

 

 

 

 

11

Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB, thương binh B

 

 

 

 

 

 

12

Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, thương binh B bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

 

 

 

 

 

 

13

Bnh binh

 

 

 

 

 

 

14

Bệnh binh hạng 3 (BB 3)

 

 

 

 

 

 

15

Người phục vụ bệnh binh

 

 

 

 

 

 

16

Thân nhân của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

 

 

 

 

 

 

17

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

 

 

 

 

18

Người phục vụ người HĐKC bị nhiễm CĐHH

 

 

 

 

 

 

19

Thân nhân của người HĐKC bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 61% trở lên

 

 

 

 

 

 

20

Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động KC bị địch bắt tù đày

 

 

 

 

 

 

21

Người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vquốc tế

 

 

 

 

 

 

22

Người có công giúp đỡ cách mạng trước CM tháng 8/1945 và trong kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng

 

 

 

 

 

 

23

Người HĐKC và Người có công giúp đỡ CM được tặng Huy chương kháng chiến hưởng trcấp 1 lần

 

 

 

 

 

 

24

Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Chương:……..
Đơn vị:
………

Mẫu F05-H/LĐ

CHI TIẾT DỰ TOÁN

DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

STT

LOẠI ĐỐI TƯỢNG

QUYT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

SỐ NGƯỜI

THÀNH TIỀN

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

I

Dụng cụ chỉnh hình

 

 

 

 

 

 

1

Chân giả

 

 

 

 

 

 

 

- Chân trên gối

 

 

 

 

 

 

 

- Chân dưới gối

 

 

 

 

 

 

2

Tay giả

 

 

 

 

 

 

 

- Tay trên khuỷu

 

 

 

 

 

 

 

- Tay dưới khuỷu

 

 

 

 

 

 

3

Xe lăn, xe lắc

 

 

 

 

 

 

4

Dụng cụ chỉnh hình khác

 

 

 

 

 

 

II

Điều trị, Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

1

Điều tr

 

 

 

 

 

 

2

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

- Điều dưỡng tập trung

 

 

 

 

 

 

 

- Điều dưỡng tại gia đình

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BIỂU


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Ngày   tháng   năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Chương:……..
Đơn vị:
………

DỰ TOÁN

KINH PHÍ CHI CÔNG TÁC MỘ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SỸ NĂM 2017

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ

QUYẾT TOÁN NĂM 2015

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016

DỰ TOÁN NĂM 2017

I

Công tác mộ

 

 

 

 

1

Khảo sát, tìm kiếm

 

 

 

 

 

- Số mộ

Mộ

 

 

 

 

- Kinh phí

Tr đồng

 

 

 

2

Quy tập

 

 

 

 

 

- Số mộ

Mộ

 

 

 

 

- Kinh phí

Tr đồng

 

 

 

3

Nâng cp, sửa chữa

 

 

 

 

 

- Số mộ trong nghĩa trang

Mộ

 

 

 

 

- Số mộ đã được xây dựng kiên cố

Mộ

 

 

 

 

- Số mộ cần nâng cấp, sửa chữa (Chi Tiết theo từng nghĩa trang)

Mộ

 

 

 

 

- Số mộ đề nghị được nâng cấp, sửa chữa trong năm 2015 (Chi Tiết theo từng nghĩa trang)

Mộ

 

 

 

 

- Kinh phí

Tr đồng

 

 

 

4

Tổng kinh phí công tác mộ: (1) + (2) + (3)

 

 

 

 

II

Các công trình ghi công liệt sĩ

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh

 

 

 

 

 

- Công trình A...

Tr đng

 

 

 

 

- Công trình B...

Tr đng

 

 

 

2

Cấp huyện

 

 

 

 

 

- Công trình A...

Tr đng

 

 

 

 

- Công trình B...

Tr đng

 

 

 

3

Cp xã

 

 

 

 

 

- Công trình A...

Tr đng

 

 

 

 

- Công trình B...

Tr đng

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị ghi rõ hình thức đầu tư: Xây mi, nâng cấp, sửa chữa.

 

LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2407/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2407/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2407/LĐTBXH-KHTC dự toán ngân sách thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 2016

             • 29/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực