Công văn 2427/BGDĐT-KHTC

Công văn 2427/BGDĐT-KHTC hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho k thi THPT quốc gia năm 2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì cụm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 14/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016; căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nội dung, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung và định mức chi tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì cụm thi như sau:

1. Nguồn kinh phí đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi

a) Nguồn ngân sách nhà nước Trung ương hỗ trợ căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm thi tổ chức cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do các trường đại học chủ trì (gọi là cụm thi đại học). Mức hỗ trợ là: 25.000 đồng/môn thi x bình quân 5 môn thi = 125.000 đồng/thí sinh. Ngoài ra, ngân sách Trung ương hỗ trợ tiền công tác phí cho các cán bộ, giảng viên, học viên về các tỉnh để tổ chức thi tại các cụm thi đại học theo Điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Nguồn thu từ phí dự thi, dự tuyển 35.000 đồng/môn (sau khi trích lại cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển) được chuyển về các cụm thi đại học để tổ chức kỳ thi.

c) Nguồn ngân sách địa phương chi trả cho các học sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016, nhưng tham gia dự thi tại cụm thi đại học. Mức kinh phí ngân sách địa phương chi trả 60.000 đồng/môn thi/thí sinh.

d) Nguồn huy động hợp pháp (nếu có).

2. Nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi

- Chi nhập xử lý dữ liệu kỳ thi ban đầu và xử lý kết quả thi: Mức chi tối đa 4.000 đồng/thí sinh.

- Chi công tác thư ký, văn phòng phẩm cho kỳ thi: Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

- Chi phí in sao đề thi (bao gồm cả bn in sao đề thi, công an bảo vệ việc in sao đề thi): Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

- Chi hỗ trợ điện nước, dọn dẹp phòng thi: Mức chi tối đa 250.000 đồng/phòng thi/đợt thi.

- Chi nước uống, thuốc y tế cho các thí sinh tham gia kỳ thi: Mức chi tối đa 3.000 đồng/thí sinh/đợt thi.

- Chi nước uống cho Hội đồng thi: Mức chi tối đa 5.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ xăng xe cho cán bộ và phục vụ kỳ thi: Mức chi tối đa 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi chấm bài thi: Bài thi tự luận, mức chi tối đa 18.000 đồng/bài; Bài thi trắc nghiệm, mức chi tối đa 4.000 đồng/bài (bao gồm cả máy móc, thiết bị chấm thi trắc nghiệm).

- Chi phụ cấp trách nhiệm đối với Ban chỉ đạo thi, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi: Đề nghị vận dụng mức chi theo định mức tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (viết tắt là Thông tư số 66).

3. Một số nội dung chi khác

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi: Mức chi vận dụng quy định tại Thông tư số 66.

- Chi hội nghị, hội thảo tập huấn và chi cho cán bộ, giáo viên được Điều động liên quan đến tổ chức kỳ thi và kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Thông tư số 97).

- Đối với các Khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức thi, đơn vị được vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 66 để thực hiện.

4. Năm 2016, không thu lệ phí phúc khảo đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia. Nội dung chi, mức chi cho chấm thẩm định, chấm phúc khảo, thanh tra thi, kiểm tra bài thi: Đơn vị được vận dụng mức chi tại Thông tư số 66.

5. Định mức chi hướng dẫn tại văn bản này là định mức chi tối đa, căn cứ khả năng ngân sách được nhà nước hỗ trợ, nguồn thu lệ phí tuyển sinh và nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ (nếu có), đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp, nhưng không vượt mức chi tối đa hướng dẫn tại văn bản này. Trong trường hợp kinh phí thực tế để tổ chức kỳ thi vượt quá nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn thu t lệ phí tuyển sinh, đề nghị các đơn vị huy động từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị để thực hiện.

6. Căn cứ các quy định tại văn bản này, các cơ sở giáo dục đại học chủ trì cụm thi có trách nhiệm cân đối nguồn thu để chi trả các chế độ bao gồm cả công tác phí theo quy định tại Thông tư số 97 cho các cán bộ do đơn vị Điều động tham gia hoặc đơn vị phối hợp theo Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (nếu có).

Chậm nhất 30 ngày sau khi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 kết thúc, các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi phải tổng hợp thanh quyết toán kinh phí báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo quy định.

Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo khác nghiên cứu triển khai thực hiện hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), số điện thoại: 0438692191, hoặc địa chỉ email [email protected] để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân c
ác tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2427/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2427/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2427/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016

           • 26/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực