Công văn 2587/QLD-TTra

Công văn 2587/QLD-TTra năm 2019 về cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2587/QLD-TTra 2019 cấp tài khoản liên thông hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2587/QLD-TTra
V/v cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý dược đã có công văn số 24026/QLD-TTra gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông d liệu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có cách hiểu chưa thống nhất giữa các Sở Y tế về việc cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Để đm bảo thống nhất việc cấp tài khoản liên thông kết nối trên toàn quốc, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai các nội dung sau:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố là đơn vị đầu mối cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở d liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn bao gồm cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám cha bệnh (Tài liệu hưng dn được đăng tải tại địa chỉ https://dav.gov.vn/cong-van-ve-viec-cap-tai-khoan-lien-thong-ket-noi-voi-he-thongcsdl-duoc-quoc-gia-n2321.html).

- Thông báo cho các cơ sở khám cha bệnh có nhà thuốc sử dụng phần mềm riêng biệt trên địa bàn liên hệ với Sở Y tế để cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ s d liệu Dược Quốc gia”.

- Đối với các đơn vị cung cấp phần mềm, thực hiện kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” theo quy định tại khoản 2, Phụ lục kèm theo công văn số 24026/QLD-TTra, ngày 28/12/2018 của Cục Qun lý Dược về việc hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu.

Đề nghị các Sở Y tế khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cư
ng (để b/c);
- Th
trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Các cơ sở khám, chữa bệnh (để t/h);
- Các cơ sở cung ứng phần mềm (để t/h);
- Website Cục QLD;
-
Lưu: VT, TTra (Đ)

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ

 

HỆ THNG QUẢN LÝ DƯỢC QUỐC GIA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN LIÊN THÔNG KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG “CƠ SỞ DỮ LIỆU DƯỢC QUỐC GIA” CHO CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

(Tài liệu dành cho Sở Y tế)

 

MỤC LỤC

I. Giới thiệu

1. Mục đích và ý nghĩa của tài liệu

2. Phạm vi ứng dụng

II. Tổng quan về sản phẩm

Các chức năng trong phân hệ Tài khoản kết nối cơ s

III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng

1. Trang chủ

2. Tài khoản kết ni cơ s

a) Mục đích, ý nghĩa

b) Các biểu tượng/ nút

c) Thêm mới cơ s

d) Thêm từ Excel

e) Xuất file

f) Sửa thông tin

g) Đổi mật khẩu

h) Tạm dừng cơ sở

 

I. Giới thiệu

1. Mục đích và ý nghĩa của tài liệu

- Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được phần mềm hệ thống Dược Quốc Gia.

2. Phạm vi ứng dụng

- Phạm vi áp dụng: Tài liệu áp dụng cho hệ thống Dược Quốc Gia với các chức năng:

o Quản lý đơn thuốc

o Quản lý hóa đơn

o Quản lý xuất, nhập, tồn kho, truy xuất

o Quản lý thông báo

o Cơ sở SXKD dược

o Báo cáo thống kê

o Tài khoản kết nối cơ s

II. Tổng quan về sản phẩm

- Mục tiêu của sản phẩm: hệ thống thực hiện tổng hợp các phiếu nhập trả, hóa đơn bán hàng, đơn thuốc được liên thông từ các tủ trạm y tế, quầy thuốc, nhà thuốc, doanh nghiệp bán buôn thuốc, đồng thời quản lý danh mục thuốc đã chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa, đưa ra được những thống kê báo cáo theo thời gian tùy chọn.

- Tầm quan trọng và lý do sử dụng phần mềm: Việc truy cập và khai thác thông tin được bảo mật tùy theo vai trò, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo phục vụ công cộng nhưng vẫn an toàn về các thông tin cần bảo mật

- Mục đích xây dựng chương trình ở giai đoạn này là:

o Quản lý đơn thuốc

o Quản lý hóa đơn

o Quản lý xuất, nhập, tồn kho, truy xuất

o Quản lý thông báo

o Cơ s SXKD dược

o Báo cáo thống kê

o Tài khoản kết nối cơ sở

Các chức năng trong phân h Tài khoản kết nối cơ sở

STT

Chức năng

Mô tả

Đốing sdụng

1

Thêm mới cơ sở

Thêm mới cơ s kết nối liên thông

Sở y tế

2

Sửa thông tin

Sửa thông cơ sở kết nối liên thông

Sở y tế

3

Tạm dừng cơ sở

Tạm dừng hoạt động cơ sở

Sở y tế

4

Thêm mới từ excel

Thêm mới thông tin cơ sở kết nối liên thông từ excel

Sở y tế

5

Xuất file

Xuất file danh sách cơ sở kết nối liên thông

Sở y tế

6

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu cho cơ sở kết nối liên thông

Sở y tế

III. Hướng dẫn sử dụng các chức năng

1. Trang chủ

- Đăng nhập

o Bước 1: Truy cập vào đường link https://duocquocgia.com.vn/

o Bước 2: Nhập đầy đủ Tên người dùng/email, mật khẩu đã được cấp bi quản trị viên chọn “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống

Hình 1: Màn hình đăng nhập

2. Tài khoản kết nối cơ sở

a) Mục đích, ý nghĩa

- Tài khoản được cấp cho cơ sở kinh doanh thuốc có quyền kết nối, cập nhật dữ liệu từ cơ sở kinh doanh thuốc lên hệ thống Quản lý Dược quốc gia (như vậy cơ sở kinh doanh thuốc sau khi được Sở Y tế cấp tài khoản sẽ thực hiện được đầy đủ việc kết ni, liên thông d liệu, không cần phải cấp thêm bất cứ tài khoản hay quyền nào nữa)

b) Các biểu tưng/ nút

TT

Biểu tượng

Mô tả

1

Thêm cơ sở kinh doanh dược

2

Thêm cơ sở kinh doanh dược từ Excel

3

Tìm kiếm thông tin

4

Xuất file Excel

5

Xuất file PDF

6

Hủy bỏ thông tin

7

Tải file mẫu

8

Lưu thông tin

c) Thêm mới cơ sở

- Tại màn hình “Tài khoản kết nối cơ sở” click button  để thêm mới tài khoản kết nối cơ s

Hình 3: Thêm mới Tài khoản kết nối cơ sở

Hiển thị màn hình Thêm cơ sở kinh doanh dược

Hình 4: Màn hình thêm mới Tài khoản kết nối cơ sở

- Bước 1: Nhập thông tin của cơ sở kinh doanh dược cần thêm

o Tỉnh thành được mặc định là tỉnh của sở y tế

o Tích chọn cơ sở đang hoạt động hay không

- Bước 2: Click button  để lưu thông tin, cơ sở kinh doanh dược mới được hiển thị ra ngoài màn hình danh sách tài khoản kết ni cơ s

Ngược lại Click button  nếu người dùng muốn hủy thao tác thêm mới cơ sở kinh doanh dược

d) Thêm từ Excel

- Mục đích: Tiện ích giúp sở y tế import trực tiếp tài khoản kết nối cơ sở từ file excel

- Thao tác:

o Bước 1: tại màn hình Tài khoản kết nối cơ sở click button

Hình 5: Thêm mới Tài khoản kết nối cơ sở từ excel

o Hiển thị màn hình “Thêm cơ s kinh doanh dược từ file excel

Hình 6: Màn hình thêm mới Tài khoản kết ni cơ sở từ excel

- Bước 2: Nhập file

o Click chuột vào button  đ upload file excel

o Dữ liệu hợp lệ => Upload thành công thì tại màn hình thêm cơ sở kinh doanh dược từ Excel sẽ hiển thị danh sách cơ s kinh doanh dược

Hình 7: Màn hình upload Tài khoản kết nối cơ sở từ excel

- Bước 3: Click ‘Lưu’ để thêm mới danh sách cơ s kinh doanh dược. Danh sách vừa thêm mới được hiển tại danh sách tài khoản kết nối cơ s

e) Xuất file

Mục đích: Thống kê các cơ s kinh doanh dược đã kết nối

Thao tác:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2587/QLD-TTra

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2587/QLD-TTra
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2587/QLD-TTra 2019 cấp tài khoản liên thông hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2587/QLD-TTra 2019 cấp tài khoản liên thông hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2587/QLD-TTra
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýVũ Tuấn Cường
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2587/QLD-TTra 2019 cấp tài khoản liên thông hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2587/QLD-TTra 2019 cấp tài khoản liên thông hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực